Co­mori de noiembrie

Toam­na s-a schim­bat vre­mea, dar și ofer­ta din pi­e­ţe. Din fe­ri­ci­re, chiar și acum, în prag de iar­nă, gă­sești le­gu­me și fruc­te pli­ne de vi­ta­mi­ne. Ia­tă pa­tru din­tre ve­ge­ta­le­le ca­re aște­ap­tă să fie in­vi­ta­te pe ma­sa ta.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

GUTUI

Aces­te fruc­te mari, co­lo­ra­te în gal­ben stră­lu­ci­tor și cu o aro­mă in­con­fun­da­bi­lă, sunt ru­de apro­pia­te cu me­re­le și pe­re­le. Au doar 57 de ca­lo­rii la 100 g și sunt bo­ga­te în vi­ta­mi­ne­le A, B, C, E, K, acid fo­lic, cal­ciu, fos­for, fi­er, po­ta­siu, mag­ne­ziu. De­coc­tul de fruc­te es­te un bun re­me­diu în caz de diaree (se be­au 2 căni pe zi, între me­se) și he­mo­roi­zi (com­pre­se apli­ca­te pe zo­na cu pro­ble­me). Da­că vrei să pro­fi­ţi tot anul de vir­tu­ţi­le gu­tu­i­lor, pre­pa­ră din ele dul­ce­a­ţă, com­pot, mar­me­la­dă, gem, si­rop.

PĂSTÂRNAC

Se­a­mă­nă cu mor­co­vul la for­mă, dar are cu­loa­rea al­bă și un gust

dul­ce, ușor pi­cant. Ră­dă­ci­na le­gu­mei con­ţi­ne vi­ta­mi­ne (A, B, C, E, K), mi­ne­ra­le (po­ta­siu, fos­for, cal­ciu), pro­tei­ne și fi­bre ali­men­ta­re. „Albi­tu­ra“, cum îi spun gos­po­di­ne­le, es­te aproa­pe ne­lip­si­tă din ci­or­be și su­pe, dar poa­te fi con­su­ma­tă și sub for­mă de sa­la­tă, ală­turi de ţe­li­nă și mor­cov. Are doar 50 de ca­lo­rii la 100 g. Es­te foar­te bun în cu­re­le de slă­bi­re, având efec­te di­u­re­ti­ce și de­pu­ra­ti­ve.

HRE­AN

Apreciat pen­tru gus­tul lui us­tu­ră­tor, acest con­di­ment es­te fo­lo­sit în spe­cial la pre­gă­ti­rea so­su­ri­lor iu­ţi, ca­re înso­ţesc pre­pa­ra­te­le din car­ne și pește, dar și la sa­la­te sau mu­ră­turi. În ră­dă­ci­na lui se as­cund nu­tri­men­te pre­cum so­diu, po­ta­siu, cal­ciu, fos­for, fi­er, vi­ta­mi­ne­le A, B1, C. Are doar

40 ca­lo­rii la 100 g. Nu abu­za de hre­an, căci poa­te iri­ta mu­coa­sa gastrică. Ames­te­cat cu mi­e­re, hreanul ras es­te un bun re­me­diu împo­tri­va tu­sei.

DOVLEAC

Ve­de­ta toam­nei, do­vle­a­cul e mai mult de­cât o um­plu­tu­ră de­li­ci­oa­să pen­tru plă­cin­tă. Gra­ţie an­ti­o­xi­dan­tu­lui be­ta­ca­ro­ten, do­lo­fa­na le­gu­mă pro­te­je­a­ză ex­ce­lent mu­coa­se­le și pi­e­lea, îmbu­nă­tă­ţește ve­de­rea, crește imu­ni­ta­tea, pre­vi­ne bo­li­le de inimă. Ală­turi de imen­sa can­ti­ta­te de vi­ta­mi­na A, do­vle­a­cul abun­dă și în alte ele­men­te pre­ţi­oa­se: vi­ta­mi­ne­le B-com­plex, C, E, K, cal­ciu, fi­er, mag­ne­ziu, fos­for, se­le­niu, zinc, man­gan. Da­că vrei să slă­bești, ape­le­a­ză cu încre­de­re la dovleac: 100 g îţi ofe­ră doar 26 de ca­lo­rii. Îl po­ţi con­su­ma sub for­mă de su­pă, su­pă-cre­mă, copt în cup­tor, com­bi­nat cu orez sau pas­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.