Pro­gra­me­a­ză-te la ana­li­ze!

Sco­pul in­ves­ti­ga­ţi­i­lor pul­mo­na­re con­stă în diag­nos­ti­ca­rea co­rec­tă, de­ter­mi­na­rea cau­zei și eva­lua­rea ni­ve­lu­lui de afec­ta­re a plămânilor, da­că es­te ca­zul.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Tu­sea ca­re se încă­pă­ţânea­ză să du­re­ze mai mult de o lu­nă sau cea cu ex­pec­to­ra­ţii ca­re se ma­ni­fes­tă mai ales di­mi­nea­ţa, res­pi­ra­ţia șu­i­e­ră­toa­re ori sen­za­ţia de su­fo­ca­re (ap­ne­ea) ca­re apa­re în tim­pul som­nu­lui sunt mo­ti­ve de îngri­jo­ra­re ca­re ar tre­bui să te tri­mi­tă la me­dic, ur­mând să-ţi fie in­di­ca­te in­ves­ti­ga­ţi­i­le ne­ce­sa­re eva­luă­rii stă­rii ta­le de să­nă­ta­te.

→ SPIROMETRIA. Es­te o ana­li­ză sim­plă, stan­dard, ca­re se­a­mă­nă întru­câtva cu tes­ta­rea pen­tru de­ter­mi­na­rea ni­ve­lu­lui de al­cool în ae­rul ex­pi­rat; du­re­a­ză cinci mi­nu­te, iar re­zul­ta­tul se dă pe loc. Es­te uti­lă pen­tru de­pis­ta­rea și mo­ni­to­ri­za­rea ast­mu­lui bro­nșic, bro­nși­tei cro­ni­ce, em­fi­ze­mu­lui pul­mo­nar și fi­bro­zei pul­mo­na­re. Ar tre­bui să re­cur­gă la ea, mă­car o da­tă pe an, mai ales cei ca­re au pes­te 40 de ani și fu­me­a­ză (chiar pa­siv) sau se ex­pun frec­vent di­ver­se­lor no­xe pro­fe­si­o­na­le. În ca­zul co­pi­i­lor, es­te in­di­ca­tă când exis­tă sus­pi­ci­u­ne de astm, bro­nși­o­li­te, aler­gii res­pi­ra­to­rii.

→ BRONHOSCOPIA. Ana­li­ză ne­ce­sa­ră în de­pis­ta­rea unor afec­ţi­uni de la ni­ve­lul gâtle­ju­lui, tra­he­ei sau la­rin­ge­lui. Bronhoscopia per­mi­te și re­a­li­za­rea bi­op­si­ei sau înde­păr­ta­rea unor cor­pi străini de la ni­ve­lul căi­lor res­pi­ra­to­rii. Me­di­cul ana­li­ze­a­ză in­te­ri­o­rul aces­to­ra cu aju­to­rul unui in­stru­ment sub­ţi­re, nu­mit bron­hos­cop, pro­ce­du­ra aju­tându-l la diag­nos­ti­ca­rea unor bo­li pre­cum can­ce­rul bron­ho­pul­mo­nar, fi­bro­za pul­mo­na­ră și tu­ber­cu­lo­za. Înain­tea re­a­li­ză­rii bron­hos­co­pi­ei, se im­pu­ne efec­tua­rea unor ana­li­ze de sânge și a unor tes­te res­pi­ra­to­rii. Me­di­cul tre­bu­ie să fie in­for­mat da­că per­soa­na în cau­ză es­te aler­gi­că la vreun me­di­ca­ment, da­că se află sub tra­ta­ment pen­tru vreo boa­lă cro­ni­că sau da­că ia an­ti­coa­gu­lan­te.

→ ANALIZA SPUTEI. Un test cu aju­to­rul că­ru­ia se descoperă bac­te­ri­i­le și ci­u­per­ci­le res­pon­sa­bi­le de in­fec­ţi­i­le de la ni­ve­lul căi­lor res­pi­ra­to­rii și plămânilor, ca­re se ma­ni­fes­tă prin res­pi­ra­ţie îngreu­na­tă și tuse cu ex­pec­to­ra­ţii ma­ro-ver­zui sau cu ur­me de sânge. Re­zul­ta­tul ne­ga­tiv (nor­mal) in­di­că fap­tul că nu s-a de­pis­tat ni­cio bac­te­rie sau ci­u­per­că dău­nă­toa­re, iar unul po­zi­tiv (anor­mal) es­te in­di­ci­ul pre­zen­ţei bac­te­ri­i­lor și ci­u­per­ci­lor în spu­tă, fapt ce poa­te fi cau­za bro­nși­tei, pneu­mo­ni­ei sau tu­ber­cu­lo­zei.

Cei ca­re au sau au avut în fa­mi­lie ca­zuri de can­cer pul­mo­nar ar tre­bui să fa­că in­ves­ti­ga­ţii su­pli­men­ta­re pri­vind starea plămânilor, cum ar fi ra­di­o­gra­fia pul­mo­na­ră sau to­mo­gra­fia com­pu­te­ri­za­tă, la re­co­man­da­rea me­di­cu­lui, ca­re tre­bu­ie să fie in­for­mat cu pri­vi­re la ris­curi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.