An NOU, mai mul­tă gri­jă de NOI

Sanatatea de Azi - - SUMAR - Andre­ea Co­huţ re­dac­tor-șef

ÎÎn fi­e­ca­re de­cem­brie sun­tem pri­nși în vâltoa­rea pre­gă­ti­ri­lor de săr­bă­toa­re, cău­tăm ca­do­uri, fa­cem lis­te de cum­pă­ră­turi și de re­ţe­te pen­tru me­ni­ul per­fect, aler­găm du­pă brad și de­co­ra­ţi­uni, pen­tru ca apoi, când tra­gem li­nie, să nu ne vi­nă să cre­dem că iar au tre­cut, cât ai ba­te din pal­me, un an, un Crăciun, un re­ve­li­on, un con­ce­diu. Un­de fu­ge tim­pul? Par­că avem tot mai pu­ţi­nă vre­me pen­tru cei dra­gi, fa­cem lu­cru­ri­le în gra­bă și pe fu­gă, amânăm to­tul pen­tru mai târziu, pen­tru mâi­ne, pen­tru altă­da­tă. Să trăim din plin mo­men­te­le fru­moa­se și să fa­cem ASTĂ­ZI ce con­te­a­ză cu ade­vă­rat, ce ne um­ple su­fle­tul de bu­cu­rie! Cât pri­vește să­nă­ta­tea, ne ţi­ne la adă­post do­sa­rul spe­cial din acest nu­măr spe­cial -

- des­pre cum­pă­ta­re, mici ne­plă­ceri și pre­cau­ţii în pe­ri­oa­da pe­tre­ce­ri­lor de sfârșit și înce­put de an. Să avem par­te de li­niște, de să­nă­ta­te și de cli­pe bi­ne­cu­vânta­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.