GHID DE SE­ZON ȘI DE SĂR­BĂ­TOA­RE

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

În fi­e­ca­re an, so­si­rea ier­nii e mo­tiv de bu­cu­rie, pen­tru că, oda­tă cu ea, vin săr­bă­to­ri­le, ca­re înse­am­nă va­can­ţă, ca­do­uri și pe­tre­ceri ală­turi de cei dra­gi. Însă când ne gândim la tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te de afa­ră și la mul­te­le stra­turi de hai­ne pe ca­re tre­bu­ie să le pur­tăm, bu­cu­ria par­că nu mai e atât de ma­re. Din am­be­le per­spec­ti­ve, or­ga­nis­mul poa­te fi pus la se­ri­oa­se încer­cări. Pe de o par­te, de ex­ce­se de tot fe­lul, cu ur­mări se­ri­oa­se asu­pra stă­rii de să­nă­ta­te, pe de alta, de ră­ce­li, gri­pe, ar­ti­cu­la­ţii du­re­roa­se, adu­se în prim-plan de imu­ni­ta­tea slă­bi­tă și de afec­ţi­u­ni­le cro­ni­ce ca­re se agra­ve­a­ză pe vre­me re­ce. Fă tot ce ţi­ne de ti­ne ca să pe­treci acest ano­timp cu zâmbe­tul pe bu­ze!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.