CUM PRE­VII MAH­MU­RE­A­LA

De pe ni­cio ma­să de săr­bă­toa­re nu lip­sesc bău­tu­ri­le al­coo­li­ce, nu-i așa? Doar mah­mu­re­a­la din di­mi­nea­ţa zi­lei ur­mă­toa­re nu-ţi pi­că prea bi­ne.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Da­că s-a întâmplat și se­a­ra ai băut ce­va mai mult al­cool de­cât obișnu­i­ești, a do­ua zi di­mi­nea­ţă tre­zi­rea ar pu­tea fi di­fi­ci­lă și înso­ţi­tă de ne­plă­ceri preg­nan­te: du­reri pu­ter­ni­ce de cap, gre­ţuri, sen­za­ţie de gu­ră us­ca­tă, ame­ţe­li, proas­tă dis­po­zi­ţie... E ne­plă­cu­ta mah­mu­re­a­lă.

CÂTE­VA SFA­TURI

❖ Nu bea al­cool pe sto­ma­cul gol, mă­nâncă mai întâi ce­va con­sis­tent, alt­fel ra­ta de ab­sor­bţie a aces­tu­ia se du­ble­a­ză, iar eli­mi­na­rea lui din or­ga­nism es­te mult înce­ti­ni­tă.

❖ Când știi că s-ar pu­tea să bei cam mult, mă­nâncă înain­te un cas­tra­ve­te mu­rat în sa­re, nu în oţet, sau bea o ca­nă de moa­re. Alcoo­lul pri­ve­a­ză or­ga­nis­mul de elec­tro­li­ţi, iar sa­rea în ca­re au fost mu­ra­ţi cas­tra­ve­ţii te va aju­ta să-i înlo­cu­i­ești.

❖ Bea mul­tă apă;

❖ Evi­tă șam­pa­nia. Ele­gan­ta și ra­fi­na­ta li­coa­re, ca ori­ce bău­tu­ră al­coo­li­că aci­du­la­tă, gră­bește ab­sor­bţia al­coo­lu­lui în or­ga­nism. La fel se întâmplă și când com­bini o bău­tu­ră al­coo­li­că cu una car­bo­ga­zoa­să.

CUM O COM­BA­ŢI

Ori­ce fel de al­cool ai fi băut, el a con­dus la des­hi­dra­ta­rea or­ga­nis­mu­lui tău, ace­as­ta fi­ind, de fapt, prin­ci­pa­la cau­ză a mah­mu­re­lii. Așa­dar, bea mul­tă apă, chiar da­că nu sim­ţi ime­diat că ţi-e se­te. Evi­tă însă ca­fe­aua și su­cu­ri­le aci­de, în lo­cul lor po­ţi bea ce­ai de men­tă, de ghim­bir sau de mușe­ţel. În zi­ua de du­pă răs­fă­ţul ba­hic, ale­ge o di­e­tă ușoa­ră, pe ba­ză de le­gu­me și lac­ta­te. Iar du­pă ce îţi mai re­vii, ieși la plim­ba­re. Ae­rul re­ce fa­ce mi­nuni!

ŞTIAI?

ALCOO­LUL ÎNGRAŞĂ, CA­LO­RI­I­LE PROVENITE DIN BĂU­TU­RI­LE AL­COO­LI­CE AVÂND TEN­DIN­ŢA SĂ SE DE­PU­NĂ SUB FOR­MĂ DE EX­CES DE GRĂ­SI­ME ÎN RE­GI­U­NEA AB­DO­MI­NA­LĂ.

Un sin­gur pa­har de vin es­te su­fi­ci­ent pen­tru o ma­să fes­ti­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.