Te des­curci CU FRI­GUL? Ș

Brrr! Ce frig e-afa­ră și ce bi­ne e în încă­pă­ri­le încăl­zi­te! Bi­ne ţi-ar pu­tea fi și în ca­să, și afa­ră, cu con­di­ţia să te îmbraci co­res­pun­ză­tor.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

tii că tre­bu­ie să-ţi aju­ţi cor­pul să se adap­te­ze la tem­pe­ra­tu­ri­le din ce în ce mai scă­zu­te, așa că, pe mă­su­ră ce afa­ră e tot mai frig, por­ţi hai­ne din ce în ce mai groa­se și mai căl­du­roa­se, încăl­ţă­min­te din ce în ce mai re­zis­ten­tă la ume­ze­a­lă și frig. Ce ar tre­bui să mai faci pen­tru a te sim­ţi bi­ne, con­for­ta­bil și în ce­le mai fri­gu­roa­se zi­le de iar­nă?

Căl­du­ra în ex­ces dău­nea­ză

Da­că în ca­să ţii toa­te ca­lo­ri­fe­re­le și ara­ga­zul por­ni­te pe tu­ra­ţie ma­xi­mă, apoi ieși în ger, si­gur nu-ţi va fi ușor să te aco­mo­de­zi, ba mai mult, riști să dârdâi din toa­te închei­e­tu­ri­le și să te îmbol­nă­vești. Păs­tre­a­ză o tem­pe­ra­tu­ră con­stan­tă în ca­să, de 21°C zi­ua și 20°C noap­tea,

even­tual cu un grad mai mult pen­tru cei fri­gu­roși. Încăl­zi­rea în ex­ces a lo­cu­in­ţei va con­du­ce la con­trac­ta­rea brus­că a va­se­lor de sânge și ră­ci­rea ex­ce­si­vă a mem­bre­lor când se fa­ce tre­ce­rea brus­că de la cald la frig. Apoi, im­por­tant es­te și să evi­ţi ae­rul prea us­cat din lo­cu­in­ţă. Umi­di­fi­că ae­rul fo­lo­sind un umi­di­fi­ca­tor sau pu­nând un vas cu apă di­rect pe ca­lo­ri­fer ori pe un du­lap înalt. E foar­te be­ne­fic pen­tru sis­te­mul res­pi­ra­tor. Și, de­si­gur, nu ui­ta să ae­ri­sești!

Mâini și pi­ci­oa­re reci

Ai mai tot tim­pul mâi­ni­le și pi­ci­oa­re­le reci, une­ori și vârful na­su­lui par­că e de ghe­a­ţă? E o re­ac­ţie a ner­vi­lor la frig, va­se­le de sânge se con­trac­tă prea mult,

împi­e­di­când cir­cu­la­ţia san­gvi­nă. Ur­me­a­ză sfa­tul adep­ţi­lor me­di­ci­nei tra­di­ţi­o­na­le chi­ne­ze, po­tri­vit că­reia une­le ali­men­te și con­di­men­te pot aprin­de „fo­cul“, cu alte cu­vin­te sunt ca­pa­bi­le să ac­ti­ve­ze ener­gia din in­te­ri­o­rul or­ga­nis­mu­lui. Obișnu­i­ește-te, prin ur­ma­re, să con­su­mi cât mai des us­tu­roi și ar­dei iu­te, să con­di­men­te­zi mâncă­ru­ri­le cu pi­per și ghim­bir. Oda­tă pă­trun­se în or­ga­nism, aces­tea sti­mu­le­a­ză cir­cu­la­ţia san­gvi­nă, de un­de și crește­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­pu­lui. Și ce­re­a­le­le in­te­gra­le ac­ţi­o­nea­ză ca un com­bus­ti­bil pen­tru or­ga­nism, aju­tând ti­roi­da și glan­de­le su­pra­re­na­le în re­gla­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­pu­lui în ano­tim­pul re­ce.

Îmbra­că-te co­rect!

Nu-ţi pla­ce să por­ţi că­ci­u­lă, iar de mă­nuși nu sim­ţi ne­voia? Asta pen­tru că nu știi că apro­xi­ma­tiv o trei­me din căl­du­ra cor­pu­lui se pi­er­de pe la ex­tre­mi­tă­ţi, in­clu­siv pe la ure­chi. Așa­dar, mă­nuși­le și că­ci­u­la tre­bu­ie să-ţi com­ple­te­ze nea­pă­rat ţi­nu­ta ves­ti­men­ta­ră. În ce­ea ce pri­vește hai­ne­le, aces­tea n-ar tre­bui să fie prea strâmte, întru­cât împi­e­di­că cir­cu­la­ţia san­gvi­nă. Cel mai in­di­cat es­te să por­ţi mai mul­te stra­turi de hai­ne, de gro­si­me pro­gre­si­vă înce­pând de la pi­e­le, spa­ţi­i­le din­tre aces­tea cap­tând ae­rul și căl­du­ra și per­mi­ţând, de ase­me­nea, o mai bu­nă mo­bi­li­ta­te.

Nu ui­ta să te hi­dra­te­zi...

Hi­dra­ta­rea or­ga­nis­mu­lui es­te la fel de im­por­tan­tă în ano­tim­pul re­ce pre­cum în cel cald, apa aju­tând la re­gla­rea tem­pe­ra­tu­rii inter­ne a cor­pu­lui. Bea mai mul­te ce­ai­uri și su­pe, ca­re te vor aju­ta să te încăl­zești.

CEI CA­RE SU­FE­RĂ DE HIPOTIROID­ISM, IN­SU­FI­CI­EN­ŢĂ CAR­DIA­CĂ, INFECŢII PULMONARE ORI S-AU CON­FRUN­TAT CU TRAU­MA­TIS­ME CEREBRALE SUNT MAI SENSIBILI LA FRIG, MAI EXACT ACEŞTI FAC­TORI CON­TRI­BU­IE LA SCĂ­DE­REA CAPACITĂȚI­I COR­PU­LUI DE A-ȘI RE­GLA TEM­PE­RA­TU­RA.

poa­te Or­ga­nis­mul atâta re­zis­ta fri­gu­lui să-și reușește timp cât tem­pe­ra­tu­ra con­stan­tă men­ţi­nă de apro­xi­ma­tiv in­ter­nă, 37°C.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.