ȘI DA­CĂ AI RĂ­CIT?

Te su­pă­ră se­cre­ţi­i­le na­za­le, tu­sea, je­na sau du­re­rea în gât, stră­nu­ţi și, poa­te, ai și un pic de fe­bră? Pu­ţi­nă lu­me sca­pă de ră­ce­a­lă în se­zo­nul re­ce.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Chiar da­că știi că boa­la își va ur­ma cur­sul fie că o tra­te­zi, fie că nu, da­că iei mă­suri ime­diat ce i-ai ob­ser­vat simp­to­me­le, e foar­te po­si­bil nu doar să-i „îmblânzeșt­i“ma­ni­fes­tă­ri­le, ci și să-i scur­te­zi du­ra­ta. Util, mai ales da­că se de­cla­nșe­a­ză în pe­ri­oa­da săr­bă­to­ri­lor. Pen­tru a di­mi­nua dis­con­for­tul, po­ţi lua pre­pa­ra­te spe­cia­le de la far­ma­cie, dar și ce mă­nânci sau bei te aju­tă.

CE SĂ BEI

Su­curi de ci­tri­ce. Prin bo­gă­ţia de vi­ta­mi­na C, un ex­ce­lent sti­mu­lent pen­tru sis­te­mul imu­ni­tar, ci­tri­ce­le pot con­sti­tui un aliat de nă­dej­de în lup­ta cu ră­ce­a­la. Spa­lă fruc­te­le, stoar­ce su­cul din ele, adau­gă apoi și pu­ţi­nă mi­e­re. Su­cul e cu atât mai efi­ci­ent cu cât îl bei mai proas­păt! Po­ţi adău­ga și co­ji­le de ci­tri­ce da­te pe ră­ză­toa­re, dar nu­mai da­că ai si­gu­ran­ţa că nu au fost tra­ta­te cu pes­ti­ci­de.

Ce­ai de ghim­bir. Pe lângă fap­tul că îţi va crește imu­ni­ta­tea, es­te și un cal­mant ex­ce­lent în in­fec­ţi­i­le gâtu­lui, si­nu­zi­te, ră­gușe­a­lă, tu­se. Adau­gă ghim­bir ras sau tăiat fe­lii în apă clo­co­ti­tă și la­să-l să fiar­bă la foc mic un sfert de oră, du­pă ca­re îndul­cește ce­ai­ul cu mi­e­re. Bea 1-2 căni pe zi. Da­că tu­sea nu­ţi dă pa­ce, stoar­ce su­cul din­tr-o ră­dă­ci­nă de ghim­bir și ames­te­că-l cu pu­ţi­nă mi­e­re și 200 ml apă fi­er­bin­te - bea o ase­me­nea li­coa­re de do­uă ori pe zi.

Și alte ce­ai­uri, pre­cum cel de cim­brișor, fac mi­nuni în caz de ră­ce­a­lă și tu­se.

CE SĂ MĂ­NÂNCI

Su­pă de pui. Nu-ţi ia ră­ce­a­la cu mâna, chiar da­că bu­ni­ca o con­si­de­ra cel mai bun le­ac din lu­me. Însă și me­di­cii re­cu­nosc: su­pa fi­er­bin­te de pui cal­me­a­ză simp­to­me­le pre­cum na­sul înfun­dat, du­re­ri­le în gât, tu­sea. Apoi, bi­ne­fă­că­toa­re sunt și ali­men­te­le ca­re ucid ger­me­nii, prin­tre ca­re la loc de frun­te se si­tue­a­ză us­tu­roi­ul. Pen­tru a avea efec­te te­ra­peu­ti­ce, se con­su­mă câte trei că­ţei de us­tu­roi crud pe zi, timp de cel pu­ţin o săp­tă­mână. În scop te­ra­peu­tic e bi­ne să in­clu­zi în me­niu și ce­a­pă cru­dă, praz, broc­co­li, se­min­ţe, ger­meni de ce­re­a­le, ovăz și, bi­neînţe­les, cât mai mul­te fruc­te de se­zon.

INHALAŢIIL­E, DE MA­RE AJU­TOR

Te pot scă­pa de gu­tu­rai și nas înfun­dat. Inha­le­a­ză abu­rii de dea­su­pra va­su­lui cu apă fi­er­bin­te în ca­re ai adău­gat sa­re grun­joa­să. Po­ţi fa­ce in­ha­la­ţie și cu ulei­uri esen­ţia­le de eu­ca­lipt sau pin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.