DE CE TE DOR TOA­TE

Ba ge­nun­chii, ba bra­ţe­le, ba spa­te­le... Vre­mea re­ce și ume­dă e de vi­nă pen­tru aces­te du­reri ar­ti­cu­la­re spe­ci­fi­ce se­zo­nu­lui.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Dis­con­for­tul la ni­ve­lul unei anu­mi­te ar­ti­cu­la­ţii – închei­e­tu­ra mâi­ni­lor, a ge­nun­chi­lor, gâtu­lui, coa­te­lor, ume­ri­lor – își poa­te schim­ba in­ten­si­ta­tea și în func­ţie de vre­me, de sen­si­bi­li­ta­tea la frig. În timp, însă, du­re­rea poa­te de­ve­ni in­su­por­ta­bi­lă, du­când chiar la res­trânge­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor zilnice obișnu­i­te. Pen­tru a nu ajun­ge într-o ase­me­nea si­tua­ţie, ia mă­suri de sto­pa­re a evo­lu­ţi­ei reu­ma­tis­mu­lui. Mai ales că ai mai me­reu la înde­mână aju­toa­re.

Ca­ta­plas­me­le cu foi de var­ză

Cel mai cu­nos­cut le­ac împo­tri­va du­re­ri­lor ar­ti­cu­la­re, var­za, are da­rul de a re­du­ce in­fla­ma­ţi­i­le. Se cu­ră­ţă câte­va frun­ze de var­ză cru­dă de ner­vu­ri­le pro­e­mi­nen­te și se zdro­besc ușor cu aju­to­rul unui su­ci­tor. Se apli­că și se fi­xe­a­ză cu un pan­sa­ment câte 3-4 frun­ze su­pra­pu­se pe lo­cul du­re­ros. Se re­pe­tă pro­ce­du­ra de câte trei ori pe zi.

La fel se poa­te re­cur­ge și la com­pre­se cu hre­an dat pe ră­ză­toa­rea mi­că, us­tu­roi pi­sat sau ce­a­pă încăl­zi­tă pu­se într-un pro­sop de bum­bac, nu di­rect pe pi­e­le, și apli­ca­te astfel pe închei­e­tu­ra du­re­roa­să.

Frec­ţie cu tinc­tu­ră de ar­dei iu­te

Se îmbi­bă un pan­sa­ment în tinc­tu­ră de ar­dei iu­te și se frec­ţi­o­nea­ză zo­na du­re­roa­să sau, du­pă us­ca­re, se apli­că pe lo­cul res­pec­tiv cu aju­to­rul unui ban­daj elas­tic.

Băi cu sa­re

O da­tă pe săp­tă­mână, timp de șa­se săp­tă­mâni, se fa­ce câte o baie cu sa­re grun­joa­să. Se um­ple ca­da pe ju­mă­ta­te cu apă cât mai cal­dă, dar nu fi­er­bin­te, și se adau­gă 2 kg sa­re grun­joa­să. Pro­ce­du­ra nu tre­bu­ie să du­re­ze mai mult de o ju­mă­ta­te de oră, de pre­fe­rin­ţă se­a­ra, pen­tru a nu se mai ieși din ca­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.