DE CE TE DE­PRI­MĂ SĂR­BĂ­TO­RI­LE

Ori­cât ar pă­rea de ci­u­dat, săr­bă­to­ri­le – te­o­re­tic, mo­men­te de bu­cu­rie și ve­se­lie - sunt pen­tru unii pri­lej de nos­tal­gie, stres și tris­te­ţe.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Iar­na, du­pă cum s-a con­sta­tat, stă­ri­le de­pre­si­ve sunt mai frec­ven­te, atin­gând apo­geul în de­cem­brie și ia­nua­rie. Zi­le­le mo­ho­râte, întu­ne­ca­te, ge­roa­se, din ca­re cau­ză nu be­ne­fi­ci­em de su­fi­ci­en­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă, pot fa­ce să sca­dă la mi­ni­mum ni­ve­lul se­ro­to­ni­nei din sânge. Nu­mi­tă și „hor­mo­nul fe­ri­ci­rii“, un ni­vel prea scă­zut al aces­teia poa­te con­du­ce la in­stau­ra­rea de­pre­si­ei. Pro­fi­tă, deci, de zi­le­le înso­ri­te, pe­tre­cându-le în afa­ra ca­sei, pen­tru a te bu­cu­ra de cât mai mul­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă. Exis­tă, însă, și alte cau­ze ale in­dis­po­zi­ţi­ei de se­zon.

ABU­ZUL ALI­MEN­TAR

Re­ziști cu greu is­pi­tei me­se­lor co­pi­oa­se? Urmă­ri­le, ce nu vor întârzia să apa­ră, vor fi cât se poa­te de ne­plă­cu­te. Asta întru­cât, obli­gat să le fa­că fa­ţă, or­ga­nis­mul va re­ac­ţi­o­na în fel și chip, in­clu­siv prin ner­vo­zi­ta­te. Da­că i se pu­ne în cârcă și mah­mu­re­a­la, până la de­pre­sie nu mai e de­cât un pas.

Cum pro­ce­de­zi? Evi­tă să mă­nânci prea mult și nici nu te nu te înfrup­ta din toa­te bu­nă­tă­ţi­le la una și ace­e­ași ma­să. Du­pă săr­bă­tori, ale­ge cât mai des din ali­men­te­le fe­ri­ci­rii (ve­zi pa­gi­ni­le 62-63).

SIN­GU­RĂ­TA­TEA

E cea mai frec­ven­tă din­tre cau­ze­le așa-zi­sei de­pre­sii de săr­bă­tori, pe­ri­oa­dă în ca­re se acor­dă ma­re im­por­tan­ţă fa­mi­li­ei și pri­e­te­ni­lor. Dar, chiar da­că nu îi ai ală­turi, nu e mo­tiv să nu te bu­curi de zi­le­le de săr­bă­toa­re.

Cum pro­ce­de­zi? Ia le­gă­tu­ra cu cei dra­gi și tran­smi­te-le gându­ri­le ta­le de bi­ne, răs­fa­ţă-te cum n-ai mai fă­cut-o de mult, poa­te. Fă ce­va ce știi că te re­la­xe­a­ză, te bu­cu­ră, du-te la ci­ne­ma, înscrie-te într-o ex­cur­sie, aju­tă-i pe cei ne­voiași, ne­pu­tin­ci­oși, bol­na­vi, ce­va ca­re să te fa­că să te sim­ţi uti­lă.

SUPRASOLIC­ITAREA

Nu-ţi do­rești de­cât să te odih­nești, dar, deh!, vin săr­bă­to­ri­le, așa că n-ai cum. Cu­ră­ţe­nia, ne­bu­nia cum­pă­ră­tu­ri­lor, ale­ge­rea ca­do­u­ri­lor, pri­mi­rea mu­sa­fi­ri­lor sau mer­sul în vi­zi­tă, pe­tre­ce­ri­le, plus alte gri­ji zilnice, toa­te aces­tea te pot ţi­ne într-o per­ma­nen­tă ten­si­u­ne. Emo­ţi­i­le ne­ga­ti­ve ca­re le înso­ţesc fac să ajun­gă în sânge prea mul­tă adre­na­li­nă, hor­mon al stre­su­lui, și si­tua­ţia se com­pli­că, pu­tând atra­ge du­pă si­ne stări de­pre­si­ve, împi­e­di­cându-te să te bu­curi de zi­le­le de săr­bă­toa­re.

Cum pro­ce­de­zi? Ia mă­suri ca nu se întâmple astfel. Ia­tă pașii pe ca­re i-ai pu­tea ur­ma.

→ Întoc­mește un plan. Ţi­nând se­a­ma de tim­pul pe ca­re știi că îl ai la dis­po­zi­ţie, con­tu­re­a­ză un plan al ac­ti­vi­tă­ţi­lor de pre­gă­ti­re a săr­bă­to­ri­lor, ca­re să cu­prin­dă câte o lis­tă cu ac­ti­vi­tă­ţi­le pe ca­re vrei să le faci în fi­e­ca­re zi în par­te. Și, fi­rește, res­pec­tă pla­ni­fi­ca­rea. La ce bun o ase­me­nea abor­da­re? Doar așa nu vei avea mo­ti­ve să in­tri în pa­ni­că și-ţi vei ve­dea li­niști­tă de tre­a­bă, ști­ind că te înca­dre­zi în ter­men.

→ Fă cum­pă­ră­tu­ri­le di­mi­nea­ţa. Si­gur, pen­tru a evi­ta aglo­me­ra­ţia și sta­tul la co­zi, dar și pen­tru a fo­lo­si tim­pul și ener­gia astfel eco­no­mi­si­te în alte ac­ti­vi­tă­ţi.

→ Întoc­mește me­ni­ul din timp. Ori­cât de pri­ce­pu­tă te con­si­deri a fi, nu lă­sa to­tul pe ul­ti­ma zi. Alt­fel, e foar­te po­si­bil să nu te mai po­ţi bu­cu­ra de ma­sa ală­turi de cei dra­gi, fi­ind ne­voi­tă să stai mai tot tim­pul în bu­că­tă­rie. Apoi, nu ezi­ta să so­li­ci­ţi aju­to­rul ce­lor­lal­ţi la aran­ja­tul, ser­vi­tul și strânge­rea me­sei. → Nu ui­ta de odih­nă. Alt­fel nu vei pu­tea fa­ce fa­ţă pro­gra­mu­lui încăr­cat. Im­por­tant es­te să nu pi­e­zi prea mul­te nop­ţi și să-ţi asi­guri ore­le ne­ce­sa­re de somn. Doar așa îţi po­ţi re­fa­ce re­zer­ve­le ener­ge­ti­ce, de ca­re vei avea atâta ne­voie. Un somn odih­ni­tor te va aju­ta să faci to­tul mult mai re­pe­de și mai bi­ne.

→ Fii re­a­lis­tă. Nu-ţi pro­pu­ne mai mult de­cât știi că po­ţi. Și ca­sa să stră­lu­ce­as­că de cu­ră­ţe­nie, și pre­pa­ra­te­le să fie cât mai mul­te și mai gus­toa­se, or­na­men­te ca la ni­meni altci­ne­va, ca­do­uri pen­tru to­ţi, și pe gus­tul lor, și pe al tău. Oa­re nu cum­va e prea mult? Nu­mai gândul la toa­te aces­tea te va ţi­ne într-o per­ma­nen­tă sta­re de agi­ta­ţie. Dar sco­pul es­te să pe­treci cu bu­cu­rie săr­bă­to­ri­le ală­turi de cei dra­gi, ni­ci­de­cum să atin­gi per­fec­ţi­u­nea în tot ce­ea ce faci!

Obo­se­a­la şi sin­gu­ră­ta­tea sunt prin­ci­pa­le­le cau­ze ale de­pre­si­ei de săr­bă­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.