Cea mai pu­ră mi­e­re

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Mi­e­rea na­tu­ra­lă e ex­ce­len­tă pen­tru imu­ni­ta­te, es­te un an­ti­bac­te­ri­cid și con­ţi­ne ne­nu­mă­ra­te vi­ta­mi­ne și en­zi­me. Pen­tru a ab­ţi­ne o mi­e­re de ca­li­ta­te con­te­a­ză de la lo­cul din ca­re al­bi­na cu­le­ge po­le­nul, până la tra­ta­men­te­le la ca­re es­te su­pus pro­du­sul fi­nit. Mi­e­rea la pri­ma mână, așa cum a fost ex­tra­să din stup, ne­pro­ce­sa­tă ter­mic sau chi­mic es­te o ade­vă­ra­tă co­moa­ră. Ace­as­ta es­te mi­e­rea vie, cu­ra­tă, STROP de mi­e­re, ob­ţi­nu­tă cu dra­gos­te și gri­jă de api­cul­to­rul Dra­goș Pâsla­ru, într-un că­tun din ju­de­ţul Bu­zău, fe­rit de po­lua­re. O gă­sești pe www.strop­be­au­ty.ro. Iar te­nul tău poa­te be­ne­fi­cia de un răs­făţ pe ba­ză de mi­e­re și plan­te ro­mânești la sa­lo­nul de îngri­ji­re STROP Con­cept din Bu­cu­rești, ca­re ple­de­a­ză pen­tru întoar­ce­rea la na­tu­ră și pu­ne­rea în va­loa­re a ca­pi­ta­lu­lui plan­te­lor ro­mânești, fo­lo­sind nu­mai cos­me­ti­ce or­ga­ni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.