........... CASETA SPE­CIA­LIS­TU­LUI ...........

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Cer­ce­tă­ri­le imu­no­lo­gi­ce din ul­ti­mii ani au do­ve­dit că exis­tă o le­gă­tu­ră im­por­tan­tă între ex­ce­sul de igi­e­nă și crește­rea nu­mă­ru­lui de pa­ci­en­ţi cu aler­gii sau bo­li au­toi­mu­ne. Fo­lo­si­rea în ex­ces a sub­stan­ţe­lor an­ti­bac­te­ri­e­ne im­pi­e­di­că ma­tu­ri­za­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Stu­di­i­le ara­tă că ma­jo­ri­ta­tea co­pi­i­lor ţi­nu­ţi în me­dii ,,foar­te cu­ra­te“au ra­te mai ri­di­ca­te de der­ma­ti­tă ato­pi­că, ri­ni­tă aler­gi­că sau astm. Pe lângă scă­de­rea imu­ni­tă­ţii, spă­la­tul ex­ce­siv pe mâini cu să­pu­nuri an­ti­bac­te­ri­e­ne sau ge­luri de­zin­fec­tan­te dis­tru­ge fil­mul li­pi­dic al pi­e­lii, du­când la apa­ri­ţia de der­ma­ti­te și ec­ze­me.

Nu tre­bu­ie nici să tre­cem în ex­tre­mă ce­a­lal­tă. Exis­tă o mul­ti­tu­di­ne de bac­te­rii ca­re ne pot îmbol­nă­vi grav, de ace­ea cu­ră­ţe­nia es­te ex­trem de im­por­tan­tă. Nu tre­bu­ie fă­cut abuz de sub­stan­ţe de­zin­fec­tan­te, însă co­pi­ii tre­bu­ie încu­ra­ja­ţi să se joa­ce afa­ră, chiar da­că se pot mur­dări. Tre­bu­ie să exis­te un echi­li­bru ca­re să aju­te co­pi­ii să ră­mână să­nă­toși, în timp ce își dez­vol­tă un sis­tem imu­ni­tar pu­ter­nic.

Dr. Da­ni­e­la Bur­la­cu, me­dic pri­mar me­di­ci­nă in­ter­nă, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.