He­pa­ti­ta C, de­mas­ca­tă la timp

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

100,000 de ro­mâni vor fi tes­ta­ţi, până la fi­na­lul lu­nii ia­nua­rie 2019, pen­tru de­pis­ta­rea vi­ru­su­lui he­pa­ti­tic C, în ca­drul uneia din­tre ce­le mai mari cam­pa­nii gra­tu­i­te or­ga­ni­za­te în Ro­mânia. Cam­pa­nia „He­pa­ti­ta C se poa­te vin­de­ca“, lan­sa­tă de Aso­cia­ţia Echi­ta­te în Să­nă­ta­te la 1 noi­em­brie 2018, se adre­se­a­ză per­soa­ne­lor cu vârsta de pes­te 18 ani și se de­ru­le­a­ză prin ca­bi­ne­te­le me­di­ci­lor de fa­mi­lie din ju­de­ţe­le Ne­amţ și Ba­cău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.