........... CASETA SPE­CIA­LIS­TU­LUI ...........

Sanatatea de Azi - - SANATATE -

ANU­MI­TE DIAGNOSTIC­E CA­RE POT FI PU­SE DOAR PE BA­ZA EN­DOS­CO­PI­EI SAU EXIS­TĂ ȘI ANA­LI­ZE ALTER­NA­TI­VE PEN­TRU PER­SOA­NE­LE CA­RE, DIN­TRUN MO­TIV SAU ALTUL, NU POT FA­CE ENDOSCOPIE? Diag­nos­ti­cul de cer­ti­tu­di­ne al unei afec­ţi­uni/le­zi­uni eso-gas­tro-du­o­de­na­le poa­te fi pus doar prin endoscopie di­ges­ti­vă, cu sau fă­ră pre­le­va­re de bi­op­sii. Exem­ple: gas­tri­tă, ul­cer, ne­o­pla­zii be­nig­ne sau ma­lig­ne. Res­tul me­to­de­lor de diag­nos­tic sunt pre­zump­ti­ve (de exem­plu, exa­me­nul cli­nic/anam­ne­za pa­ci­en­tu­lui), tran­zi­tul ba­ri­tat eso-gas­tro-du­o­de­nal (ira­dia­ză, nu are acu­ra­te­ţea en­dos­co­pi­ei, nu per­mi­te pre­le­va­rea bi­op­si­i­lor), iar exa­me­nul to­mo­gra­fic sau RMN pe tu­bul di­ges­tiv poa­te diag­nos­ti­ca o le­zi­u­ne doar da­că ace­as­tă es­te vo­lu­mi­noa­să. Prac­tic, diag­nos­ti­cul de cer­ti­tu­di­ne al unei le­zi­uni la de­but și bi­op­sia se pot fa­ce doar prin endoscopie, ca­re a de­venit stan­dar­dul de aur. Me­to­de­le tre­bu­ie însă adap­ta­te fi­e­că­rui caz în par­te (de exem­plu, un can­cer gas­tric con­fir­mat bi­op­sic prin endoscopie es­te ur­mat de o to­mo­gra­fie pen­tru sta­dia­li­za­re etc.).

Dr. Paul Bo­so­nea, me­dic spe­cia­list gas­tro­en­te­ro­lo­gie, Cli­ni­ca de Diag­nos­tic Gral

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.