 PRE­CAU­ŢII SPE­CIA­LE DE SĂR­BĂ­TORI

Pre­pa­ra­te­le tra­di­ţi­o­na­le pe ca­re le pu­nem pe ma­sa de Crăciun și Anul Nou, alcoo­lul, nop­ţi­le ne­dor­mi­te im­pun pre­cau­ţie mai ales din par­tea ce­lor ca­re su­fe­ră de bo­li cro­ni­ce.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Nu e vor­ba doar de ex­ce­se­le de pre­pa­ra­te cu­li­na­re con­train­di­ca­te ce­lor ca­re tre­bu­ie să ur­me­ze un re­gim ali­men­tar strict, ci și de obo­se­a­la și stre­sul ca­re cresc ten­si­u­nea ori ni­ve­lul gli­ce­mi­ei, si­tua­ţie ca­re pen­tru hi­per­ten­si­vi și dia­be­tici poa­te con­du­ce la com­pli­ca­ţii se­ri­oa­se.

Ai hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă?

Aproa­pe ju­mă­ta­te din­tre ro­mâni su­fe­ră de hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă. Pen­tru a o men­ţi­ne în li­mi­te nor­ma­le, re­gi­mul ali­men­tar joa­că un rol esen­ţial. Di­e­ta per­soa­nei cu hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă pre­su­pu­ne, în pri­mul rând, li­mi­ta­rea can­ti­tății de sa­re din mânca­re - s-a de­mon­strat că so­di­ul creş­te va­lo­ri­le ten­si­u­nii. Așa­dar, da­că știi că te nu­meri prin­tre hi­per­ten­si­vi, ai gri­jă ca pre­pa­ra­te­le cu ca­re te os­pă­te­zi să nu fie foar­te să­ra­te. Ori­cum, mul­te din­tre pre­pa­ra­te­le tra­di­ţi­o­na­le de săr­bă­tori nu le sunt in­di­ca­te ce­lor ca­re su­fe­ră de hi­per­ten­si­u­ne, chiar și în si­tua­ţia în ca­re ur­me­a­ză un tra­ta­ment me­di­ca­men­tos. Ali­men­te de evi­tat. Me­ze­lu­ri­le și mu­ră­tu­ri­le, dar și fruc­te­le și le­gu­me­le con­ser­va­te, ali­men­te­le pro­ce­sa­te, pen­tru că au un con­ţi­nut de sa­re ri­di­cat. De evi­tat sunt și pro­du­se­le de pa­ni­fi­ca­ţie, întru­cât con­ţin mul­te gră­si­mi sa­tu­ra­te și so­diu. Ce se poa­te bea. Mai de­gra­bă vin, de­cât tă­rie, în can­ti­tă­ţi re­zo­na­bi­le, fi­rește, de pre­fe­rin­ţă cum­pă­rat vrac, de la ţa­ră. Și cât mai pu­ţi­nă ca­fea sau bău­turi ca­re con­ţin co­fei­nă, sub­stan­ţă ce con­tri­bu­ie la crește­rea ten­si­u­nii.

Aju­tor de ur­gen­ţă. S-a întâmplat și ai mâncat ce­va prea să­rat și ţi-a cam cres­cut ten­si­u­nea? O ba­na­nă te aju­tă! Bo­ga­te în po­ta­siu, mi­ne­ral be­ne­fic pen­tru să­nă­ta­tea ini­mii, ba­na­ne­le aju­tă la scă­de­rea ten­si­u­nii ar­te­ria­le. Cu aju­to­rul lor ri­ni­chii fil­tre­a­ză mai mult so­diu, va­se­le mici de sânge se re­la­xe­a­ză, iar cir­cu­la­ţia san­gvi­nă va fi cea adec­va­tă.

Ai dia­bet?

Nu-i de­loc ușor să ţii sub con­trol gli­ce­mia în pe­ri­oa­da săr­bă­to­ri­lor, cu atâtea ten­ta­ţii cu­li­na­re că­ro­ra cu greu le re­ziști: dul­ci­uri, mâncă­ruri bo­ga­te în car­bo­hi­dra­ţi sim­pli, exact ce-i es­te con­train­di­cat unui dia­be­tic.

Ali­men­te de evi­tat. Cum dul­ci­u­ri­le sunt cel mai ma­re dușman al dia­be­ti­cu­lui, co­zo­na­cul va fi tre­cut pe lis­ta nea­gră. Im­por­tant es­te și ca în lo­cul tra­di­ţi­o­na­le­lor pre­pa­ra­te din car­ne de porc, să se con­su­me car­ne de pui sau cur­can pre­gă­ti­tă la gră­tar sau cup­tor, fă­ră gră­si­me. Alt­fel, pot fi sa­tis­fă­cu­te ori­ce pof­te ali­men­ta­re, cu con­di­ţia ca me­se­le să fie atent pla­ni­fi­ca­te, por­ţi­i­le atent do­za­te, și să se as­cul­te sem­na­le­le tran­smi­se de or­ga­nism. Un alt as­pect im­por­tant: mâncă­ruri ușoa­re la me­se­le di­nain­tea și du­pă cea de săr­bă­toa­re pen­tru a men­ţi­ne un ni­vel echi­li­brat al gli­ce­mi­ei.

Ce se poa­te bea. Al­cool, cât mai pu­ţin și ni­ci­o­da­tă pe sto­ma­cul gol, pen­tru că poa­te du­ce la hi­po­gli­ce­mie. De pre­fe­rat es­te un pa­har de vin sec sau de tă­rie, du­pă ce ai luat o gus­ta­re.

Aju­tor de ur­gen­ţă. Ni­ve­lul gli­ce­mi­ei tre­bu­ie mă­su­rat de mai mul­te ori pe zi, înain­te și du­pă me­se­le fes­ti­ve, iar do­ze­le de in­su­li­nă sau de pas­ti­le, ajus­ta­te co­res­pun­ză­tor. În caz de hi­po­gli­ce­mie, te aju­tă pu­ţin za­hăr sau un pa­har cu lap­te. Înain­te sau du­pă ma­să se re­co­man­dă câte o plim­ba­re în aer li­ber sau ori­ce tip de sport, mișca­rea con­tri­bu­ind în mod di­rect la re­gla­rea ni­ve­lu­lui gli­ce­mi­ei.

În caz de in­to­le­ra­nțe ali­men­ta­re...

Gre­a­ţă, du­reri ab­do­mi­na­le, ba­lo­na­re, pro­ble­me de tran­zit in­tes­ti­nal, obo­se­a­lă inex­pli­ca­bi­lă, in­dis­po­zi­ţie, pro­ble­me der­ma­to­lo­gi­ce, du­reri de cap – sunt simp­to­me­le cu ca­re te con­frun­ţi în ca­zul în ca­re con­su­mi ali­men­te pe ca­re nu le to­le­re­zi bi­ne. Da­că ştii că su­feri de in­to­le­ra­nță la glu­ten sau lac­to­ză, tre­bu­ie să eviți ali­men­te­le ca­re le co­nțin, chiar şi de săr­bă­tori.

Nu între­ru­pe me­di­ca­ţia pen­tru vreo boa­lă cro­ni­că doar pen­tru a mânca sau bea mai mult de­cât e ca­zul!

ten­si­u­nea Iar­na, să ten­din­ţa are ar­te­ria­lă hi­per­ten­si­vii iar cre­as­că, tra­ta­ment la mai greu răs­pund scă­zu­te. sunt tem­pe­ra­tu­ri­le când mai de ce sunt Așa se ex­pli­că in­farct și ca­zu­ri­le de frec­ven­te ce­re­bral în vas­cu­lar atac re­ce. ano­tim­pul Alcoo­lul, fri­gul și me­di­ca­men­te­le pen­tru tra­ta­rea ră­ce­lii pot du­ce la crește­rea ten­si­u­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.