10 PLAN­TE PE CA­RE SĂ LE AI ÎN CA­SĂ

Tru­sa de re­me­dii na­tu­ra­le tre­bu­ie bi­ne apro­vi­zi­o­na­tă în se­zo­nul re­ce, mai ales înain­tea săr­bă­to­ri­lor. Nu știi ni­ci­o­da­tă de ce po­ţi avea ne­voie...

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

SU­NĂ­TOA­REA, bal­sam di­ges­tiv

Prin pro­te­ja­rea mu­coa­sei gas­tri­ce, sti­mu­la­rea pro­du­ce­rii și eli­mi­nă­rii bi­lei, re­du­ce­rea spas­me­lor in­tes­ti­na­le, su­nă­toa­rea poa­te fi de un re­al fo­los în mul­te ne­plă­ceri di­ges­ti­ve: en­te­ro­co­li­tă, gas­tri­tă hi­pe­ra­ci­dă, ul­cer gas­tric, dia­ree, văr­să­turi, dis­chi­ne­zie bi­lia­ră, in­su­fi­ci­en­ţă he­pa­ti­că. În plus, su­nă­toa­rea se si­tue­a­ză în to­pul plan­te­lor cu ac­ţi­u­ne an­tis­tres, anu­mi­te sub­stan­ţe din com­po­zi­ţie având da­rul de a in­du­ce sta­rea de bi­ne.

In­fu­zie. Se pre­pa­ră din­tr-o lin­gu­ri­ţă de plan­tă us­ca­tă la 200 ml apă clo­co­ti­tă. Se la­să la in­fu­zat 5 mi­nu­te, du­pă ca­re se stre­coa­ră. Se bea câte o ca­nă în fi­e­ca­re se­a­ră, fă­ră a se îndulci sau se îndul­cește foar­te pu­ţin.

ROZMARINUL, și sti­mu­lent, și cal­mant

Es­te un bun to­ni­fiant, da­to­ri­tă că­rui fapt ce­ai­ul de roz­ma­rin poa­te fi, când se do­rește, un ex­ce­lent înlo­cu­i­tor al ca­fe­lei. Poa­te avea însă și efect cal­mant, com­bă­tând ner­vo­zi­ta­tea du­pă o cu­ră de ze­ce

zi­le în ca­re se be­au câte do­uă cești pe zi, dar și in­som­nia, când e sa­vu­rat se­a­ra, înain­te de cul­ca­re. Po­tri­vit tra­di­ţi­ei pro­ven­sa­le, e bi­ne să sa­vu­re­zi o ce­așcă de ce­ai de roz­ma­rin du­pă o ma­să fes­ti­vă în sco­pul fa­ci­li­tă­rii di­ges­ti­ei și sti­mu­lă­rii func­ţi­i­lor he­pa­ti­ce.

In­fu­zie. Se pre­pa­ră din­tr-o lin­gu­ri­ţă de pul­be­re de frun­ze la 200 ml apă fiar­tă. Se be­au câte do­uă căni pe zi.

PĂ­DU­CE­LUL sca­de ten­si­u­nea

Ad­mi­nis­tra­rea a câte 5 ml de tinc­tu­ră de pă­du­cel, de pa­tru ori pe zi, îmbu­nă­tă­ţește iri­ga­rea cu sânge a ini­mii și fa­vo­ri­ze­a­ză ac­ti­vi­ta­tea mușchi­u­lui car­diac. Bu­nă es­te și infu­zia.

In­fu­zie. Se pre­pa­ră din 3-4 lin­gu­ri­ţe de flori us­ca­te la 200 ml apă fi­er­bin­te. Se pot ţi­ne cu­re cu pă­du­cel cu du­ra­ta de trei luni, dar asta doar cu acor­dul me­di­cu­lui.

Pre­cau­ţii: În can­ti­tă­ţi mari, pes­te 15 g pe zi, pă­du­ce­lul de­vi­ne to­xic, pu­tând pro­vo­ca avor­tul, gas­tro­en­te­ri­te și ne­fri­te.

CIM­BRUL te sca­pă de tu­se

Întru­cât com­ba­te in­fla­ma­ţi­i­le căi­lor res­pi­ra­to­rii, cim­brul es­te un ex­ce­lent re­me­diu împo­tri­va tu­sei.

In­fu­zie. Se toar­nă pes­te o lin­gu­ri­ţă de cim­bru us­cat 150 ml apă fi­er­bin­te, se la­să la in­fu­zat 10 mi­nu­te, se stre­coa­ră, du­pă ca­re se îndul­cește cu mi­e­re. Se be­au 2-3 căni pe zi.

GĂLBENELE con­tra du­re­ri­lor de sto­mac

Pe lângă fap­tul că re­duc sen­za­ţia de ar­su­ră gas­tri­că, găl­be­ne­le­le cal­me­a­ză și du­re­ri­le de sto­mac.

De­coct. Se pre­pa­ră din 40 g plan­tă la un li­tru de apă re­ce și se fi­erb 15 mi­nu­te. Se stre­coa­ră și se be­au cel mult trei căni pe zi, într-o cu­ră de cel mult 2 săp­tă­mâni, ce se poa­te re­lua du­pă 6 săp­tă­mâni.

Pre­cau­ţii: Su­nă­toa­rea le es­te con­train­di­ca­tă hi­per­ten­si­vi­lor.

CHIMENUL pre­vi­ne ga­ze­le in­tes­ti­na­le

Când înghi­ţi prea mult aer în timp ce mă­nânci sau te răs­fe­ţi cu bău­turi car­bo­ga­zoa­se, e po­si­bil să te con­frun­ţi cu ga­ze­le in­tes­ti­na­le. Le po­ţi pre­ve­ni bând ce­ai de chi­men. La fel și da­că mes­teci câte­va se­min­ţe înain­te de ma­să, în fe­lul aces­ta ușu­rând și di­ges­tia, pre­venind ba­lo­na­rea.

In­fu­zie. Se pre­pa­ră din­tr-o lin­gu­ri­ţă de se­min­ţe la o ju­mă­ta­te de li­tru de apă, lă­sa­te la in­fu­zat un sfert de oră. Se bea din li­chi­dul ob­ţi­nut, de do­uă ori pe zi.

PUL­BE­RE DIN MU­GURI con­tra du­re­ri­lor reu­ma­ti­ce

Are o re­mar­ca­bi­lă va­loa­re te­ra­peu­ti­că: re­con­struc­ţia oa­se­lor, a car­ti­la­je­lor și ar­ti­cu­la­ţi­i­lor, de un­de și com­ba­te­rea os­te­o­po­ro­zei, dar și cu­ră­ţa­rea trac­tu­lui di­ges­tiv și împros­pă­ta­rea sânge­lui. Până la aces­te efec­te ex­traor­di­na­re și de du­ra­tă, în scurt timp du­pă înce­pe­rea ad­mi­nis­tră­rii pul­be­rii din mu­guri de brad, prin efec­tul ra­pid de anal­ge­zic și an­ti­in­fla­ma­tor, du­re­ri­le ar­ti­cu­la­re și reu­ma­ti­ce vor fi ușor-ușor ate­nua­te, până la a dis­pă­rea cu to­tul.

Ad­mi­nis­tra­re. Se ia câte o lin­gu­ri­ţă, ca­re se ţi­ne mai întâi în gu­ră câte­va mi­nu­te, cu un sfert de oră înain­te de ma­să sau la do­uă ore du­pă ace­as­ta. Du­ra­ta unei cu­re es­te de 1-3 luni, efec­te­le sim­ţin­du-se însă du­pă doar câte­va zi­le.

MENTA, ex­ce­len­tă în dia­ree

Aro­ma­ta plan­tă are efect cal­mant și an­tis­pas­tic, ce­le mai frec­ven­te afec­ţi­uni în ca­re es­te in­di­ca­tă fi­ind in­di­ges­ti­i­le, ba­lo­na­rea, dar și dia­re­ea acu­tă.

In­fu­zie. Se pre­pa­ră din do­uă lin­gu­ri­ţe de frun­ze mă­run­ţi­te la 200 ml apă fi­er­bin­te, in­fu­za­te timp de 10-15 mi­nu­te.

Pul­be­re. Se ţi­ne sub lim­bă o lin­gu­ri­ţă de pul­be­re câte­va mi­nu­te, du­pă ca­re se înghi­te cu apă.

FLORILE DE SOC te sca­pă de ră­ce­a­lă

Es­te un re­me­diu ex­ce­lent în caz de ră­ce­a­lă, tu­se, bro­nși­tă.

In­fu­zie. Se pun do­uă lin­gu­ri­ţe de flori us­ca­te la 200 ml apă fi­er­bin­te, se in­fu­ze­a­ză 10 mi­nu­te, se stre­coa­ră. Se be­au 3-4 căni pe zi.

ANA­SON împo­tri­va ba­lo­nă­rii

Se­min­ţe­le de ana­son pre­vin in­di­ges­tia și com­bat ba­lo­na­rea.

In­fu­zie. Se pu­ne o ju­mă­ta­te de lin­gu­ri­ţă de se­min­ţe, între­gi sau zdro­bi­te, într-un ti­fon, se in­tro­duc astfel pen­tru 10 mi­nu­te într-o ca­nă cu apă fi­er­bin­te. Infu­zia se bea de trei ori pe zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.