Vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le de ca­re ai ne­voie ACUM

Știai că su­pra­so­li­ci­tă­ri­le de tot fe­lul din pe­ri­oa­da săr­bă­to­ri­lor, în com­bi­na­ţie cu fri­gul, vântul și umi­di­ta­tea de-afa­ră e po­si­bil să-ţi sca­dă se­ri­os re­zis­ten­ţa sis­te­mu­lui imu­ni­tar?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Un sis­tem imu­ni­tar pu­ter­nic es­te esen­ţial pen­tru a pre­ve­ni afec­ţi­u­ni­le aso­cia­te se­zo­nu­lui re­ce. Ce ai pu­tea fa­ce pen­tru a-l for­ti­fi­ca? Dor­mi su­fi­ci­ent, eli­mi­nă stre­sul, fă mișca­re și ai gri­jă să-ţi asi­guri ne­ce­sa­rul de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le, din hra­nă sau su­pli­men­te nu­tri­ti­ve. Ia­tă-le pe ce­le mai im­por­tan­te în lu­ni­le de iar­nă.

VI­TA­MI­NA C

Nu doar că sca­de ris­cul de gri­pă și ră­ce­a­lă, dar prin întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar poa­te re­du­ce sem­ni­fi­ca­tiv du­ra­ta și se­ve­ri­ta­tea ma­ni­fes­tă­ri­lor aces­to­ra. Apoi, prin ro­lul de pu­ter­nic an­ti­o­xi­dant, te pro­te­je­a­ză de afec­ţi­uni se­ri­oa­se, pre­cum bo­li­le car­di­o­vas­cu­la­re și can­ce­rul, iar prin apor­tul pe ca­re îl are în pro­du­ce­rea de co­la­gen, va con­feri să­nă­ta­te pi­e­lii și stră­lu­ci­re te­nu­lui.

Sur­se ali­men­ta­re: ci­tri­ce, mă­ceșe, că­ti­nă, coa­că­ze, var­ză de Bru­xel­les, var­za mu­ra­tă, ar­dei gras, co­no­pi­dă, spa­nac, broc­co­li.

VI­TA­MI­NA D

E im­por­tan­tă nu doar pen­tru că fa­vo­ri­ze­a­ză ab­sor­bţia cal­ci­u­lui și de­pu­ne­rea lui la ni­ve­lul oa­se­lor, ci și prin ace­ea că sti­mu­le­a­ză sis­te­mul imu­ni­tar, la ni­ve­lul că­ru­ia ac­ti­ve­a­ză ce­lu­le­le res­pon­sa­bi­le

cu apă­ra­rea or­ga­nis­mu­lui de ac­ţi­u­nea vi­ru­su­ri­lor și bac­te­ri­i­lor. Un plus de aten­ţie me­ri­tă ace­as­tă vi­ta­mi­nă în se­zo­nul re­ce, când nu o po­ţi sin­te­ti­za prin ex­pu­ne­rea la soa­re.

Sur­se ali­men­ta­re: pește oce­a­nic, găl­be­nuș, unt, fi­cat, ciuperci.

ZIN­CUL

Es­te un ex­ce­lent sti­mu­la­tor al sis­te­mu­lui imu­ni­tar, în vre­me ce lip­sa lui poa­te crește ris­cul con­frun­tă­rii cu in­fec­ţi­i­le. O can­ti­ta­te su­fi­ci­en­tă de zinc în or­ga­nism con­tri­bu­ie la re­du­ce­rea frec­ven­ţei ră­ce­li­lor și a du­re­ri­lor de gât. În ca­zul în ca­re ne­plă­ce­rea s-a in­stau­rat de­ja, zin­cul poa­te aju­ta la re­du­ce­rea du­ra­tei și in­ten­si­tă­ţii simp­to­me­lor.

Sur­se ali­men­ta­re: ouă, car­ne roșie, fi­cat, pește, stri­dii, crab, fa­so­le, lin­te, nuci, mig­da­le, por­to­ca­le, pi­er­sici, ce­re­a­le in­te­gra­le, ger­meni de grâu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.