3 dul­ci­uri pen­tru ten

Da­că pen­tru di­e­tă sunt pe­ri­cu­loa­se, câte­va dul­ci­uri sunt nu­mai bu­ne pen­tru o pi­e­le fi­nă și pli­nă de pros­pe­ţi­me.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ca­lo­ri­i­le nu mai sunt o pro­ble­mă și nici can­ti­ta­tea sau mo­men­tul în ca­re faci aces­te tra­ta­men­te dulci. Tot ce con­te­a­ză es­te efec­tul ab­so­lut sur­prin­ză­tor pe ca­re-l au în nu­mai câte­va mi­nu­te. Fo­lo­sește-te de ele înain­te de ori­ce pe­tre­ce­re și vei cu­le­ge nu­mai apre­ci­eri!

Mi­e­rea

Da­to­ri­tă efec­te­lor sa­le hi­dra­tan­te, an­ti­o­xi­dan­te și an­ti­sep­ti­ce, mi­e­rea es­te un ex­ce­lent tra­ta­ment pen­tru ori­ce tip de ten. Mas­ca cu mi­e­re cal­me­a­ză, cu­ră­ţă, re­vi­ta­li­ze­a­ză și re­pa­ră te­nul, fi­ind un bun tra­ta­ment an­ti­rid cu efec­te ime­dia­te și de du­ra­tă da­că es­te pu­să la tre­a­bă re­gu­lat, adi­că o da­tă pe săp­tă­mână.

Re­ţe­tă: apli­că un strat con­sis­tent de mi­e­re pe fa­ţă și la­să mas­ca să ac­ţi­o­ne­ze 20-30 de mi­nu­te, apoi clă­tește cu apă re­ce. Ni­mic mai sim­plu și mai efi­ci­ent.

Za­hă­rul

Te­nul va fi fe­ri­cit de acest tra­ta­ment. Nici mă­car nu are vreo pre­fe­rin­ţă între za­hă­rul alb sau brun. Za­hăr să fie! Es­te ex­ce­lent în loc de scrub, pen­tru că nu doar înde­păr­te­a­ză ce­lu­le­le moar­te, ci și re­vi­go­re­a­ză pi­e­lea și o la­să ca­ti­fe­la­tă. Însă în câte­va mi­nu­te po­ţi pre­pa­ra și o mas­că de înti­ne­ri­re din za­hăr!

Re­ţe­tă: pu­ne într-un cas­tron 2-3 lin­guri de za­hăr și adau­gă pu­ţi­nă apă, cât să ob­ţii o pas­tă. Ames­te­că până când toa­te cris­ta­le­le s-au di­zol­vat. Întin­de mas­ca pe fa­ţă pen­tru 15-20 de mi­nu­te. La sfârșit, ma­se­a­ză ușor și clă­tește cu apă re­ce. Vei con­sta­ta că pen­tru câte­va ore ri­du­ri­le fi­ne vor dis­pă­rea ca prin far­mec.

Ci­o­co­la­ta

Da­că îţi pla­ce ci­o­co­la­ta, să știi că și pi­e­lea o ado­ră. Împa­che­tă­ri­le cu ci­o­co­la­tă se află și pe lis­ta ma­ri­lor sa­loa­ne de frumuseţe și nu întâmplă­tor. Ci­o­co­la­ta sti­mu­le­a­ză cir­cu­la­ţia san­gvi­nă, pre­vi­ne apa­ri­ţia ri­du­ri­lor și la­să pi­e­lea ne­te­dă și mai elas­ti­că. Re­ţe­tă: to­pește cam 25 g de ci­o­co­la­tă nea­gră, adau­gă o lin­gu­ră de ulei de măs­li­ne și las-o să se ră­ce­as­că, apoi aplic-o pe ten și de­col­teu. Du­pă 15 mi­nu­te, clă­tește cu apă căl­du­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.