Ai ne­voie de pro­du­se antiîmbătr­ânire?

Ori­cât ai fi de no­ro­coa­să ge­ne­tic, te­nul nu mai ara­tă la 30 de ani ca-n li­ceu. Mi­ci­le ri­duri își fac apa­ri­ţia și te înde­am­nă să fo­lo­sești pro­du­se spe­cia­le pen­tru es­tom­pa­rea lor.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Încă de la 25 de ani apar sem­ne de ma­tu­ri­za­re a pi­e­lii ca­re te su­pă­ră și te spe­rie. Oa­re e prea de­vre­me să-ţi cum­peri cre­me an­ti­rid? Unii spun că, da­că te­nul se obișnu­i­ește cu astfel de pro­du­se de la o vârstă fra­ge­dă, mai târziu ele vor de­ve­ni to­tal ine­fi­ci­en­te. Însă es­te doar un mit, pe ca­re der­ma­to­lo­gii îl de­mon­te­a­ză, ex­pli­când că fo­lo­si­rea pro­du­se­lor antiîmbătr­ânire e be­ne­fi­că ori­când, din mo­ment ce în fi­e­ca­re zi te­nul es­te agre­sat de to­xi­ne­le din aer și de pro­du­se­le cos­me­ti­ce fo­lo­si­te, une­ori, în ex­ces: „La toa­te aces­tea se adau­gă și pro­ce­sul na­tu­ral de îmbă­trâni­re, în ur­ma că­ru­ia pi­e­lea își pi­er­de co­la­ge­nul și elas­ti­na. Pro­du­se­le antiîmbătr­ânire pot aju­ta la înce­ti­ni­rea tu­tu­ror aces­tor efec­te ne­do­ri­te, pre­cum și la in­ver­sa­rea lor“(dr. Lau­ren­ţiu Vlă­dău, spe­cia­list der­ma­to­log în ca­drul Cli­ni­cii He­bra Der­ma­to­lo­gie).

CUM SĂ ÎNCE­PI

Nu e ni­mic rău în a acor­da aten­ţie îngri­ji­rii te­nu­lui chiar de la 20 de ani. „Cel mai im­por­tant lu­cru pe ca­re per­soa­ne­le ti­ne­re îl pot fa­ce pen­tru a întârzia apa­ri­ţia pri­me­lor sem­ne de îmbă­trâni­re es­te uti­li­za­rea pro­du­se­lor de pro­tec­ţie so­la­ră cu spec­tru larg, SPF 30 sau mai ma­re, în ori­ce pe­ri­oa­dă a anu­lui, pre­cum și evi­ta­rea fu­ma­tu­lui. Stu­di­i­le ara­tă că acest obi­cei no­civ afec­te­a­ză ca­pa­ci­ta­tea or­ga­nis­mu­lui de a pro­du­ce co­la­gen și, de ase­me­nea, fa­vo­ri­ze­a­ză apa­ri­ţia pre­ma­tu­ră a ri­du­ri­lor“, adau­gă me­di­cul.

RU­TI­NA SE SCHIM­BĂ CU TIM­PUL

La 20 de ani sunt su­fi­ci­en­te pro­du­se­le hi­dra­tan­te, le­je­re, po­tri­vi­te ti­pu­lui de ten, ca­re pot con­ţi­ne și in­gre­di­en­te an­ti­o­xi­dan­te na­tu­ra­le, pre­cum vi­ta­mi­na C sau ce­ai­ul ver­de - ele păs­tre­a­ză te­nul cu­rat și stră­lu­ci­tor. Mai târziu, po­ţi înce­pe să fo­lo­sești cre­me mai... spe­cia­le: „Între 25 și 35 de ani pot fi in­tro­du­se în ru­ti­na de îngri­ji­re a pi­e­lii in­gre­di­en­te­le acti­ve antiîmbătr­ânire, din­tre ca­re re­ti­no­lul es­te o op­ţi­u­ne po­pu­la­ră, de­oa­re­ce es­te în esen­ţă vi­ta­mi­na A pu­ră, cu­nos­cu­tă atât da­to­ri­tă efec­te­lor be­ne­fi­ce pen­tru pi­e­lea pre­dis­pu­să la ac­nee, cât și ca so­lu­ţie pu­ter­ni­că împo­tri­va îmbă­trâni­rii. Es­te re­co­man­dat, însă, ca ale­ge­rea unui pro­dus ca­re con­ţi­ne astfel de in­gre­di­en­te să fie fă­cu­tă ală­turi de me­di­cul der­ma­to­log“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.