6 tru­curi ca să pari mai tână­ră

So­lu­ţii mi­ra­cu­loa­se ca­re să te înti­ne­re­as­că pes­te noap­te nu exis­tă, dar ai la înde­mână tru­curi mă­run­te, pre­cum mo­dul în ca­re te ma­chi­e­zi, ca­re pot „șter­ge“câţi­va ani buni de pe chi­pul tău.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ori­ce fe­meie își do­rește să pa­ră mai tână­ră și mai proas­pă­tă, in­di­fe­rent că are 30 sau 60 de ani. Ţi-e dor de bu­ze­le pli­ne, pă­rul bo­gat și pi­e­lea ne­te­dă de odi­ni­oa­ră? Des­co­pe­ră, de la cu­loa­rea ru­ju­lui, până la sti­lul coa­fu­rii, ce­le mai efi­ci­en­te tru­curi ca­re te aju­tă să dai tim­pul îna­poi, și nu doar pen­tru o noap­te de săr­bă­toa­re.

1 PU­NE-ŢI ÎN VA­LOA­RE OCHII!

Ochii sunt zo­na cheie a fe­ţei. Da­că știi cum să-i pui în va­loa­re, po­ţi ară­ta cu cel pu­ţin 5 ani mai tână­ră. Tot ce tre­bu­ie să faci es­te să-ţi on­du­le­zi ge­ne­le cu on­du­la­to­rul spe­cial, apoi să le „înghe­ţi“în acea po­zi­ţie cu mas­ca­ra. Nu fo­lo­si ri­mel ne­gru, ca­re dă as­pri­me pri­vi­rii, ci o nuan­ţă na­tu­ra­lă de

ma­ro, ca­re cre­e­a­ză sen­za­ţia de pri­vi­re larg des­chi­să și dă ochi­lor un as­pect ti­ne­resc.

Nu ui­ta ca se­a­ra, înain­te de cul­ca­re, să te de­ma­chi­e­zi întot­de­au­na. Apa mi­ce­la­ră e o ale­ge­re ex­ce­len­tă.

2 UN RUJ MAI CRE­MOS

Pe mă­su­ră ce îmbă­trânim, bu­ze­le se sub­ţia­ză, iar nuan­ţe­le închi­se

de ruj ac­cen­tue­a­ză acest nea­juns, așa că ar tre­bui evi­ta­te. Opte­a­ză pen­tru ru­juri din sfe­ra ro­zu­lui, dar stai de­par­te de cu­lo­ri­le din ga­ma pi­er­si­că și por­to­ca­liu, ca­re îţi fac din­ţii să pa­ră gal­beni. Si­gur că po­ţi încer­ca și di­ver­se to­nuri de roșu pu­ter­nic sau viși­niu, mai ales da­că te prind bi­ne, dar evi­tă ru­ju­ri­le cu tex­tu­ră grea și pe ce­le ma­te, căci îţi fac bu­ze­le să pa­ră fă­ră vo­lum. Ale­ge mai de­gra­bă un ruj tran­spa­rent și hi­dra­tant, cu tex­tu­ră cre­moa­să sau chiar un lu­ciu de bu­ze.

 DE­FI­NEȘTE-ŢI SPRÂNCE­NE­LE!

Cu vârsta, ori pur și sim­plu din cau­ză că ani de zi­le le-ai tot smuls, sprânce­ne­le de­vin mai sub­ţiri și mai ra­re, ce­ea ce te îmbă­trânește. Pen­tru un look înti­ne­rit, sprânce­ne­le tre­bu­ie să ara­te „pli­ne“și ri­di­ca­te, mai ales la col­ţuri. Fo­lo­sește un crei­on sau o pu­dră pen­tru sprânce­ne, ca să um­pli „go­lu­ri­le“– cu sprânce­ne­le bi­ne de­fi­ni­te, ob­ţii un lif­ting al fe­ţei in­stant. Nu exa­ge­ra, însă, cu crei­o­nul! Ni­meni nu tre­bu­ie să să ghi­ce­as­că ni­mic ar­ti­fi­cial la sprânce­ne­le ta­le - sco­pul e să le con­feri un as­pect na­tu­ral, ti­ne­resc, așa că stră­du­i­ește-te să co­lo­re­zi dis­cret zo­ne­le un­de sprânce­ne­le sunt mai ra­re. Ale­ge un crei­on ca­re se apro­pie cel mai mult de cu­loa­rea na­tu­ra­lă a sprânce­ne­lor ta­le.

 PU­ŢI­NĂ CU­LOA­RE ÎN OBRA­JI

Obra­jii ri­di­ca­ţi dau as­pect ti­ne­resc fe­ţei. Po­ţi crea acest efect apli­când pu­ţin fard în cea mai de sus par­te a po­me­ţi­lor. Fo­lo­sește un fard de obra­ji sub for­mă de cre­mă, ca­re se întin­de ușor, sau per­le si­de­fa­te. În ni­ci­un caz nu între­bu­in­ţa pu­dră, căci intră în toa­te li­ni­i­le fi­ne ale pi­e­lii, evi­den­ţi­in­du-le. Ale­ge nuan­ţe des­chi­se de roz sau tran­da­fi­rii. Du­pă ce întin­zi far­dul cu mișcări cir­cu­la­re, adau­gă și un strop de ilu­mi­na­tor de fa­ţă în cen­trul po­me­ţi­lor, pe ca­re întin­de-l apoi spre tâmple.

 COA­FU­RĂ ANTI-AGING

Coa­fu­ra și tun­soa­rea po­tri­vi­te pot fa­ce mi­nuni când vi­ne vor­ba de cre­a­rea unui look proas­păt și ti­ne­resc.

❖ Bre­to­nul nu ţi-a su­râs până acum? Poa­te n-ar stri­ca să-l încerci: as­cun­de per­fect ri­du­ri­le de pe frun­te și îţi fa­ce pă­rul să ara­te mai bo­gat. Po­ţi op­ta pen­tru un bre­ton lung, dat ușor într-o par­te.

❖ Ni­mic nu te îmbă­trânește mai mult de­cât pă­rul ri­gid, „ţe­a­păn“. În schimb, tun­so­ri­le fi­la­te dau elas­ti­ci­ta­te pă­ru­lui, ca­re pe lângă fap­tul că se va mișca na­tu­ral, va pă­rea mai să­nă­tos și vo­lu­mi­nos. Exact ce-ţi tre­bu­ie ca să-ţi îndul­cești înfă­ţișa­rea. Evi­tă tun­so­ri­le drep­te (te pot îmbă­trâni și cu 10 ani) și nu fo­lo­si fi­xa­ti­vul în ex­ces.

 NU ABU­ZA DE FOND DE TEN ȘI PU­DRĂ

În can­ti­tă­ţi mari nu avan­ta­je­a­ză pe ni­meni, in­di­fe­rent de vârstă. Cre­e­a­ză un as­pect îmbâcsit și fals. Re­zul­ta­tul e însă și mai de­zas­tru­os da­că fo­lo­sești un fond de ten ca­re nu se po­tri­vește cu nuan­ţa pi­e­lii ta­le. O ase­me­nea greșe­a­lă adau­gă ani buni chi­pu­lui tău. Re­gu­la de ba­ză: fo­lo­sește fon­dul de ten cu zgârce­nie. Înce­ar­că să-l ames­teci cu pu­ţi­nă cre­mă hi­dra­tan­tă înain­te să-l aplici, ca să ob­ţii un fi­ni­saj uni­form.

Chiar da­că ai tre­cut de pri­ma ti­ne­re­ţe, nu ezi­ta să po­ţi hai­ne și oje co­lo­ra­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.