Par­fu­mul re­zis­tă la ze­ro gra­de

Spre de­o­se­bi­re de par­fu­mu­ri­le ușoa­re, flo­ra­le și proas­pe­te de va­ră, iar­na avem ne­voie de aro­me mai pu­ter­ni­ce, ca­re să re­zis­te tem­pe­ra­tu­ri­lor scă­zu­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Mos­cul, pat­cho­u­li, ie­nu­pă­rul, va­ni­lia, ber­ga­mo­ta, pi­pe­rul, ia­so­mia sau am­bra sunt doar câte­va din­tre aro­me­le cu mi­ros bo­gat ca­re aduc mul­tă căl­du­ră și con­fort ne­ce­sa­re zi­le­lor reci de iar­nă. În plus, pen­tru că ae­rul es­te mai ra­re­fiat, aro­me­le de­li­ca­te se pi­erd ușor și avem ne­voie de par­fu­muri mai... „gre­le“ca­re să fa­că fa­ţă con­di­ţi­i­lor ex­tre­me. Deși mul­te din­tre aces­te aro­me le re­gă­sim și în par­fu­mu­ri­le ve­rii, ele au con­cen­tra­ţii ex­trem de mici, ser­vind doar ca po­ten­ţia­tor. Da­că va­ni­lia, scor­ţișoa­ra, pi­pe­rul sau ia­so­mia sunt ușor de re­cu­nos­cut, de­nu­mi­ri­le altor in­gre­di­en­te nu ne duc cu gândul la ni­cio aro­mă. De ace­ea, îţi pre­zen­tăm câte­va ex­trem de plă­cu­te și po­tri­vi­te în acest se­zon, dar des­pre ca­re se vor­bește mai pu­ţin.

Am­bra es­te o răși­nă cu mi­ros bo­gat, dul­ce­ag. I se mai spu­ne chi­hlim­bar, o pia­tră au­rie, cal­dă la atin­ge­re și ca­re dez­miar­dă mi­ro­sul. În Anti­chi­ta­te era fo­lo­si­tă ca re­me­diu pen­tru foar­te mul­te bo­li. Am­bra es­te apre­cia­tă atât în fa­bri­ca­rea bi­ju­te­ri­i­lor, cât și ca in­gre­di­ent în par­fu­muri, re­gă­sin­du-se în ames­te­cul de aro­me din ba­za aces­to­ra. Ea fa­ce par­te din re­ţe­te­le mul­tor par­fu­muri și se com­bi­nă cu al­de­hi­de, lemn de san­tal și va­ni­lie pen­tru o sen­za­ţie de căl­du­ră.

Scor­ţișoa­ra nu se fo­lo­sește nu­mai în pră­ji­turi. ca­re con­di­ment un Es­te aro­ma la fel ca pa­si­u­nea, tre­zește un mi­ros lui. Cu sen­zual, cald și dul­ce-amă­rui, par­fu­mi­e­rii mi­ra­re că nici nu-i de preţ pe pun ea!

He­li­o­tro­pul sau va­ni­lia săl­ba­ti­că es­te un ar­bust cu flori roșia­ti­ce. Din aces­te flori se ex­tra­ge ulei­ul fo­lo­sit în par­fu­muri, ca­re are o aro­mă de ci­reșe și va­ni­lie. Es­te foar­te ape­ti­sant.

San­ta­lul es­te un ar­bo­re ori­gi­nar din India și Sud-Es­tul Asi­ei și are un mi­ros ab­so­lut unic, ele­gant și in­tens. Se mai nu­mește lem­nul afro­di­ziac. Cos­tul ulei­u­lui de san­tal crește de la an la an, ce­ea ce-l fa­ce un in­gre­di­ent de lux. Cu si­gu­ran­ţă îl cu­noști de la be­ţe­le de san­tal sau din aro­ma cu­ti­i­lor de bi­ju­te­rii fă­cu­te din acest lemn pre­ţi­os.

Pat­cho­u­li es­te o plan­tă ori­gi­na­ră din Asia. Cu mult timp în ur­mă, frun­ze­le ei erau fo­lo­si­te pen­tru par­fu­ma­rea ţe­să­tu­ri­lor de mă­ta­se și cașmir, dar și pen­tru vir­tu­ţi­le sa­le an­ti­sep­ti­ce sau afro­di­zia­ce. Frun­ze­le proas­pe­te de pat­cho­u­li nu au mi­ros, aro­ma lor ca­pă­tă con­sis­ten­ţă du­pă ce sunt us­ca­te și tre­cu­te prin­tr-un pro­ces na­tu­ral de fer­men­ta­re. Ofe­ră un par­fum pro­fund, mis­te­ri­os, cu no­te pă­mântii, lem­noa­se și de fum, fi­ind ex­trem de fer­me­că­tor. Ulei­ul esen­ţial de pat­cho­u­li es­te o esen­ţă pre­zen­tă în tru­se­le par­fu­mi­e­ri­lor.

Boa­be­le de Ton­ka sunt se­min­ţe­le fruc­tu­lui pro­dus de ar­bo­re­le Dip­te­ryx Odo­ra­ta (sau cu­ma­ru/ku­ma­ru) ca­re crește în Ame­ri­ca Cen­tra­lă și în nor­dul Ame­ri­cii de Sud, dar și în anu­mi­te zo­ne din Ame­ri­ca de Nord. Sunt re­nu­mi­te pen­tru gus­tul lor de mig­da­le dulci, cu no­te de va­ni­lie și ca­ra­mel. Aro­ma lor dul­ce­a­gă, foar­te pu­ter­ni­că și com­ple­xă, es­te da­tă de cu­ma­ri­nă, o sub­stan­ţă par­fu­ma­tă, vâna­tă și de par­fu­mi­eri.

Ylang-Ylang sunt niște flori cu un par­fum dul­ce și vo­lup­tu­os, din ca­re se ex­tra­ge ulei­ul esen­ţial fo­lo­sit în par­fu­me­rie pen­tru no­te­le lui sen­zua­le. În Indo­ne­zia, ylan­gy­lang înse­am­nă „floa­rea- flo­ri­lor“. Par­fu­mul lor es­te pu­ter­nic afro­di­ziac și are pro­pri­e­tă­ţi sti­mu­lan­te, to­ni­fian­te, re­cu­nos­cu­te ca an­ti­de­pre­si­ve și cal­man­te ale sis­te­mu­lui ner­vos.

Mos­cul are un mi­ros înţe­pă­tor, ce tre­zește do­rin­ţe­le și sti­mu­le­a­ză sim­ţu­ri­le. Es­te o sub­stan­ţă ex­tra­să din­tr-o glan­dă a cer­bu­lui mos­cat și ex­trem de pre­ţi­oa­să. El es­te pre­zent în mai toa­te par­fu­mu­ri­le, având și ca­li­ta­tea de a fi­xa ce­le­lal­te aro­me. Mos­cul es­te con­si­de­rat mai pre­ţi­os ca au­rul, pre­ţul lui fi­ind si­tuat în ju­rul va­lo­rii de 2000 de do­lari pe un­cie. De la un ani­mal se pot ex­tra­ge doar câte­va gra­me de mosc!

Va­ni­lia es­te con­si­de­ra­tă un afro­di­ziac na­tu­ral. Încă din 1700, me­di­cii o re­co­man­dau băr­ba­ţi­lor pen­tru o via­ţă se­xua­lă fă­ră pro­ble­me. Cu o aro­mă dul­ce și eu­fo­ri­că stârnește în min­te plă­ce­re, iu­bi­re, pa­si­u­ne și de­li­ca­te­ţe. Es­te mi­ro­sul ca­re ne amin­tește de co­pi­lă­rie, de dul­ci­uri și ne adu­ce o sta­re de bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.