7 lă­mu­riri des­pre endoscopie

Me­di­ci­na pu­ne la înde­mâna spe­cia­liști­lor o su­me­de­nie de mo­da­li­tă­ţi de a in­ves­ti­ga sta­rea de să­nă­ta­te a unui pa­ci­ent. Endos­co­pia es­te una din­tre ele, de ma­re aju­tor pen­tru diag­nos­ti­ca­rea bo­li­lor gas­troin­tes­ti­na­le.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Sis­te­mul di­ges­tiv es­te o uzi­nă se­ri­oa­să ca­re cu­prin­de or­ga­ne vi­ta­le și câţi­va me­tri de in­tes­tin prin ca­re

cir­cu­lă bo­lul ali­men­tar, nu­tri­men­te sau re­zi­duuri, până când sunt eli­mi­na­te din or­ga­nism. Bo­li­le ca­re îl pot afec­ta sunt nu­me­roa-

se, de la o ba­na­lă in­di­ges­tie, până la gas­tri­tă sau can­cer. Din fe­ri­ci­re, în mo­men­tul de fa­ţă, me­di­ci­na le per­mi­te doc­to­ri­lor să des­co­pe­re mult mai ușor des­pre ce es­te vor­ba atunci când ce­va nu func­ţi­o­nea­ză cum tre­bu­ie. Endos­co­pia, eco­gra­fia, co­lo­nos­co­pia sau exa­me­nul RMN sunt me­to­de mo­der­ne de in­ves­ti­ga­ţie și diag­nos­tic. Fi­e­ca­re cu spe­ci­fi­cul și apli­ca­bi­li­ta­tea pro­prie.

Ce es­te endos­co­pia

Ace­as­tă pro­ce­du­ră ca­re nu im­pli­că o in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă are sco­pul de a vi­zua­li­za trac­tul di­ges­tiv su­pe­ri­or și de a da in­for­ma­ţii des­pre el. În tim­pul in­ves­ti­ga­ţi­ei es­te fo­lo­sit en­dos­co­pul, un tub fle­xi­bil la ca­pă­tul că­ru­ia se gă­sește o ca­me­ră de luat ve­deri mi­nus­cu­lă. Aces­ta es­te in­tro­dus prin ca­vi­ta­tea bu­ca­lă și di­rec­ţi­o­nat prin eso­fag, că­tre sto­mac. În ace­as­tă vre­me va cu­le­ge ima­gini pe ca­re me­di­cul le poa­te ana­li­za pe un mo­ni­tor. En­dos­co­pul poa­te co­bo­rî până în par­tea de sus a in­tes­ti­nu­lui sub­ţi­re.

Când es­te re­co­man­da­tă in­ves­ti­ga­ţia

Da­că un pa­ci­ent re­cla­mă du­reri de sto­mac ca­re nu ce­de­a­ză la tra­ta­men­tul cu me­di­ca­men­te ca­re re­gle­a­ză aci­di­ta­tea, sau con­sta­tă schim­bări în frec­ven­ţa și con­sis­ten­ţa scau­nu­lui, schim­bări ca­re nu sunt tre­că­toa­re, me­di­cul gas­tro­en­te­ro­log poa­te re­co­man­da o endoscopie. Cu aju­to­rul aces­tei pro­ce­duri se poa­te de­ter­mi­na pre­zen­ţa ul­ce­ru­lui sto­ma­cal, a gas­tri­tei, a unei in­fla­ma­ţii sau chiar a anu­mi­tor tu­mori. De ase­me­nea, cu aju­to­rul en­dos­co­pu­lui se poa­te tra­ta o he­mo­ra­gie sto­ma­ca­lă, deci el nu are doar ro­lul de a pre­le­va in­for­ma­ţii, ci și de a apli­ca tra­ta­ment lo­cal.

Es­te su­por­ta­bi­lă?

Endos­co­pia nu e o pro­ce­du­ră la fel de sim­plă ca eco­gra­fia. Cu toa­te aces­tea, nu es­te du­re­roa­să, iar po­zi­ţia în ca­re se va așe­za per­soa­na in­ves­ti­ga­tă (pe par­tea stângă, cu ca­pul pu­ţin încli­nat

înain­te), va fa­ce ca pro­ce­du­ra să fie una mai ușor de to­le­rat. Pa­ci­en­tul tre­bu­ie să fie coo­pe­rant, să ac­cep­te și, mai ales, să su­por­te in­tro­du­ce­rea tu­bu­lui fle­xi­bil de-a lun­gul trac­tu­lui di­ges­tiv. În anu­mi­te si­tua­ţii, se poa­te re­co­man­da ad­mi­nis­tra­rea unui se­da­tiv, în func­ţie de gra­dul de an­xi­e­ta­te și dis­con­fort re­sim­ţit de pa­ci­ent.

„Exis­tă trei ti­puri de se­da­re/ anes­te­zie în ca­zul en­dos­co­pi­ei.

● anes­te­zia lo­ca­lă fo­lo­sind un spray cu xi­li­nă, ca­re se pul­ve­ri­ze­a­ză la ni­ve­lul ca­vi­tă­ţii bu­ca­le (fa­rin­ge­lui) cu rol de a di­mi­nua re­fle­xul de vo­mă; ● anes­te­zia in­tra­venoa­să, fo­lo­sind un se­da­tiv usor (Mi­da­zo­lam – Dor­mi­cum) cu rol an­xi­o­li­tic, du­ra­tă scur­tă de ac­ţi­u­ne și cu efect am­ne­zic;

● anes­te­zia pro­fun­dă/ge­ne­ra­lă efec­tua­tă doar de că­tre me­di­cul anes­te­zist, ca­re fo­lo­sește ace­e­ași me­di­ca­ţie ca în tim­pul unei in­ter­ven­ţii chi­rur­gi­ca­le (pro­po­fol, fen­ta­nyl)“, ex­pli­că dr. Bo­so­nea Paul, me­dic spe­cia­list gas­tro­en­te­ro­lo­gie, Cli­ni­ca de Diag­nos­tic Gral.

ca­re au Per­soa­ne­le un in­farct su­fe­rit re­cent su­fe­ră de sau ca­re mi­o­car­dic se­ve­ră res­pi­ra­to­rie in­su­fi­ci­en­ţă să fie su­pu­se nu au voie in­ves­ti­ga­ţii. aces­tei Cu aju­to­rul en­dos­co­pu­lui se poa­te re­col­ta ţe­sut pen­tru bi­op­sia unei tu­mori sau a unei zo­ne ca­re pre­zin­tă anu­mi­te ris­curi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.