4 so­lu­ţii împo­tri­va des­hi­dra­tă­rii

Con­su­măm apă atunci când res­pi­răm și când dor­mim. Apa es­te vi­ta­lă pen­tru toa­te func­ţi­i­le or­ga­nis­mu­lui, dar și pen­tru frumuseţe.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu­ri­os, dar iar­na când e frig ne pu­tem des­hi­dra­ta mai ce­va ca va­ra. Stre­sul ter­mic, căl­du­ra din ca­să și apa con­su­ma­tă de or­ga­nism pen­tru func­ţi­i­le vi­ta­le pot du­ce la pi­er­de­rea unei can­ti­tă­ţi mari de li­chi­de. Când avem fe­bră sau pro­ble­me sto­ma­ca­le, pi­er­dem din nou apă. Și toa­te duc în fi­nal la des­hi­dra­ta­re, ce­ea ce se tra­du­ce prin ame­ţe­li, du­reri de cap, pi­er­de­rea pof­tei de mânca­re, gu­ră us­ca­tă, obo­se­a­lă, fri­soa­ne și pi­e­le as­pră. Din fe­ri­ci­re, pu­tem pre­ve­ni ast­fel de pro­ble­me.

Bea apă și când nu îţi e sete!

Fă-ţi un obi­cei și bea ju­mă­ta­te de pa­har cu apă la fi­e­ca­re oră. Dar, pen­tru ca te­nul să fie bi­ne pro­te­jat împo­tri­va des­hi­dra­tă­rii, apli­că zil­nic o cre­mă bo­ga­tă în acid hia­lu­ro­nic. Ace­as­tă sub­stan­ţă va atra­ge apa în pi­e­le și o va men­ţi­ne mult timp.

Mă­nâncă fruc­te ze­moa­se

Se spu­ne des­pre su­cul na­tu­ral că es­te o apă vie, ca­re fa­ce mi­nuni pen­tru pi­e­le și păr. Ce­le mai bu­ne fruc­te pen­tru hi­dra­ta­re în acest se­zon sunt me­re­le și fruc­te­le por­to­ca­lii.

Fă dușuri cal­de

E ten­tant să faci o baie fi­er­bin­te în zi­le­le reci, dar des­hi­dra­ta­rea e la un pas dis­tan­ţă. Șo­cul ter­mic și căl­du­ra apei ne fac să tran­spi­răm și să pi­er­dem mul­tă apă. Fă ace­as­tă baie cal­dă cât mai rar, în rest ale­ge dușuri cal­de, ra­pi­de, și fo­lo­sește un gel de duș cre­mos pen­tru o por­ţie bu­nă de hi­dra­ta­re.

Dor­mi la re­ce

Ae­ri­sește ca­me­ra înain­te să in­tri sub pla­pu­mă și nu fa­ce prea cald în ni­cio încă­pe­re. În plus, înain­te de cul­ca­re apli­că o cre­mă gra­să sau un unt de corp pe mâini, până la coa­te, pe tăl­pi și gam­be. Aces­te zo­ne sunt ce­le mai pre­dis­pu­se des­hi­dra­tă­rii, însă cre­me­le men­ţin hi­dra­ta­rea pi­e­lii.

CÂND SIMȚI CĂ ȚI-E SETE ÎNSEAMNĂ CĂ DEJA EȘTI DESHIDRATA­T! SETEA ÎNSEAMNĂ PI­ER­DE­REA UNUI PROCENT DIN APA CORPULUI.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.