CÂT DE IM­POR­TAN­TĂ ES­TE MO­NI­TO­RI­ZA­REA HOL­TER EKG PEN­TRU PA­CI­EN­ŢII CU BO­LI DE INIMĂ?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Hol­te­rul EKG es­te un dis­po­zi­tiv ca­re per­mi­te înre­gis­tra­rea con­ti­nuă a ac­ti­vi­tă­ţii elec­tri­ce a ini­mii pe o pe­ri­oa­dă pre­lun­gi­tă - com­pa­ra­tiv cu EKG-ul cla­sic - de obi­cei timp de 24 de ore. Pen­tru o acu­ra­te­ţe ma­xi­mă a da­te­lor, pa­ci­en­tul tre­bu­ie să poar­te dis­po­zi­ti­vul atât zi­ua, cât și pe tim­pul nop­ţii. Mo­ni­to­ri­za­rea Hol­ter EKG es­te foar­te im­por­tan­tă pen­tru pa­ci­en­ţii cu bo­li de inimă, ace­as­tă ex­plo­ra­re poa­te iden­ti­fi­ca răs­pun­sul ini­mii la fi­e­ca­re ac­ti­vi­ta­te fă­cu­tă în de­cur­sul unei zi­le (mer­sul pe jos, ur­ca­tul scă­ri­lor, exer­ci­ţi­i­le fi­zi­ce etc.) și poa­te de­pis­ta cau­ze­le anu­mi­tor simptome (di­fi­cul­tă­ţi de res­pi­ra­ţie, ame­ţe­li, stare de con­fu­zie sau leșin); de ase­me­nea, per­mi­te mo­ni­to­ri­za­rea efec­te­lor fo­lo­si­rii anu­mi­tor me­di­ca­men­te.

Dr. Car­men Gher­ghi­nes­cu me­dic pri­mar car­di­o­lo­gie, Sa­na­dor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.