7 AJU­TOA­RE NA­TU­RA­LE

Su­pli­men­te­le ne pot aju­ta să învin­gem in­som­nia, să ne întă­rim imu­ni­ta­tea, să avem oa­se pu­ter­ni­ce… Dar exis­tă oa­re aju­toa­re na­tu­ra­le și pen­tru inimă? Ca­te­go­ric! Ia­tă-le pe ce­le mai bu­ne din­tre ele.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Une­le su­pli­men­te și plan­te re­duc ris­cul apa­ri­ţi­ei bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re (scad co­les­te­ro­lul, re­gle­a­ză ten­si­u­nea ar­te­ria­lă etc.), alte­le to­ni­fi­că ini­ma și va­se­le de sânge. Ale­ge re­me­di­i­le de ca­re ai ne­voie.

Ome­ga-3

Acest acid gras esen­ţial es­te pre­zent în pește­le gras (so­mon, ma­crou, sar­di­ne etc.), se­min­ţe, nuci, dar îl gă­sim și sub for­mă de su­pli­men­te (cap­su­le, ulei de pește). Ajută la scă­de­rea co­les­te­ro­lu­lui și a tri­gli­ce­ri­de­lor, împi­e­di­că de­pu­ne­rea co­les­te­ro­lu­lui pe ar­te­re, re­gle­a­ză ten­si­u­nea, are pro­pri­e­tă­ţi an­ti­in­fla­ma­toa­re – prin toa­te aces­te efec­te be­ne­fi­ce re­du­ce ris­cul de in­farct și de ac­ci­dent vas­cu­lar ce­re­bral.

Co­en­zi­ma Q10

Cor­pul fa­bri­că mici can­ti­tă­ţi din ace­as­tă en­zi­mă, ca­re se gă­sește în toa­te ce­lu­le­le, un­de par­ti­ci­pă la pro­du­ce­rea ener­gi­ei și le apă­ră de mo­le­cu­le­le dău­nă­toa­re, pre­cum ra­di­ca­lii li­beri. Stu­di­i­le ara­tă că su­pli­men­te­le de co­en­zi­ma Q10 ajută la scă­de­rea ten­si­u­nii, pro­te­je­a­ză ini­ma, iar în ca­zul in­su­fi­ci­en­ţei car­dia­ce, ajută cor­dul să func­ţi­o­ne­ze mai bi­ne.

Vâsc

Es­te un ex­ce­lent re­me­diu împo­tri­va hi­per­ten­si­u­nii, ate­ros­cle­ro­zei, tul­bu­ră­ri­lor cir­cu­la­to­rii. Ce­ai­ul se pre­pa­ră prin ma­ce­ra­re la re­ce: se pun 3-4 lin­gu­ri­ţe de plan­tă mă­run­ţi­tă într-un vas și se adau­gă 250 ml apă re­ce. Se la­să să ma­ce­re­ze 8 ore, apoi se stre­coa­ră și se îndul­cește, fă­ră să se mai fiar­bă. Se be­au 2-3 căni pe zi.

Ghim­bir

Are efect car­di­o­to­nic, sca­de co­les­te­ro­lul și tri­gli­ce­ri­de­le, re­du­ce ate­ros­cle­ro­za, pre­vi­ne for­ma­rea che­a­gu­ri­lor de sânge. Pre­pa­ră o infu­zie cu do­uă fe­li­u­ţe de ră­dă­ci­nă proas­pă­tă la o ca­nă cu apă clo­co­ti­tă. La­să să in­fu­ze­ze 15 mi­nu­te, apoi stre­coa­ră. Bea do­uă căni pe zi.

Tal­pa-gâștei

Es­te un bun to­nic cardiac, cal­me­a­ză pal­pi­ta­ţi­i­le ge­ne­ra­te de stres, ajută la re­gla­rea rit­mu­lui cardiac, for­ti­fi­că pro­gre­siv mușchi­ul cardiac, pre­vi­ne și com­ba­te hi­per­ten­si­u­nea ar­te­ria­lă. Infu­zia se pre­pa­ră cu 3 lin­guri de plan­tă la 200 ml apă clo­co­ti­tă, din ca­re se iau 3 lin­guri pe zi. În lo­cul in­fu­zi­ei po­ţi fo­lo­si tinc­tu­ra, pe ca­re o gă­sești la far­ma­ci­i­le na­tu­ris­te.

Ce­ai ver­de

Cer­ce­tă­ri­le ara­tă că atât ex­trac­tul sub for­mă de cap­su­le, cât și infu­zia de ce­ai ver­de scad co­les­te­ro­lul rău LDL și tri­gli­ce­ri­de­le, dar cresc co­les­te­ro­lul bun, HDL. Sa­vu­re­a­ză zil­nic 1-2 cești de ce­ai pe zi.

Mag­ne­ziu

Ni­ve­lul scă­zut de mag­ne­ziu din corp crește ris­cul in­sta­lă­rii hi­per­ten­si­u­nii, ate­ros­cle­ro­zei, hi­per­co­les­te­ro­le­mi­ei. Sub for­mă de su­pli­ment, mag­ne­zi­ul are efect an­tis­tres: cal­me­a­ză și re­la­xe­a­ză mușchii, sis­te­mul ner­vos și va­se­le de sânge, sca­de ten­si­u­nea și gli­ce­mia, îmbu­nă­tă­ţește som­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.