OBI­CEI­URI PEN­TRU O INIMĂ PU­TER­NI­CĂ

Știai că 80% din­tre bolile de inimă pot fi pre­veni­te? Pen­tru ace­as­ta nu tre­bu­ie de­cât să ale­gi o dietă echi­li­bra­tă și un stil de viaţă sănătos.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Nu e ușor să-ţi schim­bi sti­lul de viaţă, dar es­te foar­te sănătos. Chiar da­că nu vei reuși din pri­ma sau a do­ua săp­tă­mă­nă, nu te des­cu­ra­ja. To­tul e să vrei cu ade­vă­rat. Pes­te ani, când te vei sim­ţi în for­mă, iar ana­li­ze­le și con­troa­le­le me­di­ca­le vor ară­ta că stai bi­ne cu ten­si­u­nea, co­les­te­ro­lul, gli­ce­mia, îţi vei mul­ţu­mi că ai per­se­ve­rat. Așa­dar:

Fă zil­nic mișca­re!

Oa­me­nii se­den­tari sunt mai pre­dis­puși ma­la­di­i­lor car­di­o­vas- cu­la­re de­cât cei ac­ti­vi. Ca să-ţi men­ţii ini­ma să­nă­toa­să, dar și da­că ai deja un diag­nos­tic car­di­o­vas­cu­lar, fă mișca­re. În fi­e­ca­re zi din an! Ori­ce for­mă de mișca­re ca­re te fa­ce să tran­spiri și îţi crește pul­sul es­te be­ne­fi­că pen­tru inimă și ar­te­re: înot, mers pe bi­ci­cle­tă, aler­ga­re, plim­ba­re, ae­ro­bic, dans. Ce­re sfa­tul car­di­o­lo­gu­lui, da­că ini­ma ta es­te deja bol­na­vă, ca să-ţi re­co­man­de ti­pul de mișca­re po­tri­vit. Atenţie: oprește-te ime­diat da­că sim­ţi du­re­re sau pre­si­u­ne în pi­ept sau da­că înce­pi să res­piri cu di­fi­cul­ta­te.

Re­nun­ţă la fu­mat!

Știai că fi­e­ca­re ţi­ga­ră îţi fu­ră 11 mi­nu­te din viaţă? Sau că înain­te de vârsta de 55 de ani, 6 in­farc­turi din 10 sunt cau­za­te de fu­mat? Lup­tă pen­tru să­nă­ta­tea și via­ţa ta și re­nun­ţă chiar acum la acest obi­cei dău­nă­tor! Pri­ma lu­nă e mai di­fi­ci­lă, dar da­că reușești să te ţii ta­re și să nu ce­de­zi ten­ta­ţi­ei, du­pă ace­ea vei dan­sa de bu­cu­rie.

Nu fu­me­zi? Ex­ce­lent! Dar ai gri­jă să nu stai în apro­pi­e­rea ce­lor ca­re își aprind ţi­ga­ra, ca să nu de­vii fu­mă­tor la mâna a do­ua.

Mă­nâncă mai mul­te le­gu­me și fruc­te!

Se știe deja de mul­tă vre­me că per­soa­ne­le ca­re in­clud în me­ni­ul lor zil­nic o can­ti­ta­te ma­re de fruc­te și le­gu­me sunt mai pu­ţin pre­dis­pu­se ma­la­di­i­lor car­di­o­vas­cu­la­re. Asta de­oa­re­ce ve­ge­ta­le­le sunt pline de vi­ta­mi­ne, mi­ne­ra­le, an­ti­o­xi­dan­ţi și fi­bre – nu­tri­en­ţi ex­ce­len­ţi pen­tru întreg or­ga­nis­mul, in­clu­siv inimă și va­se­le de sânge.

O ali­men­ta­ţie să­nă­toa­să înseamnă nu doar să con­su­mi cel pu­ţin 5 por­ţii de ve­ge­ta­le pe zi, ci și să re­duci can­ti­ta­tea de gră­si­mi sa­tu­ra­te și pe ce­le trans: car­ne gra­să, me­ze­luri, pră­je­li, brânză gra­să, smântână, unt, pre­pa­ra­te fast-food, dul­ci­uri etc. Com­pu­ne-ţi me­ni­ul din ce­re­a­le in­te­gra­le, orez brun, pas­te și pâi­ne in­te­gra­le, le­gu­me, fruc­te, nuci, se­min­ţe, pui, pește.

Ri­di­că-te de la ma­să când ești 80% să­tul!

Es­te do­ve­dit: cei ca­re mă­nâncă mai pu­ţi­ne ca­lo­rii își pot pre­lun­gi via­ţa cu câţi­va ani buni. Un alt mo­tiv pen­tru ca­re e bi­ne să te ri­dici de la ma­să când ești 80% să­tu­lă: nu te vei îngrășa. Un truc: mă­nâncă din far­fu­rii mici și doar până nu mai sim­ţi foa­mea, nu până îţi sim­ţi sto­ma­cul plin.

Nu sta mult timp pe scaun!

Cer­ce­tă­ri­le din ul­ti­mii ani su­ge­re­a­ză că sta­tul înde­lun­gat pe scaun aproa­pe du­ble­a­ză ris­cul unui eveni­ment cardiac, in­di­fe­rent de cât de mul­tă ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că fa­cem. Jo­bul tău pre­su­pu­ne să stai toa­tă zi­ua pe scaun? La fi­e­ca­re oră ri­di­că-te nea­pă­rat de pe scaun pen­tru câte­va mi­nu­te și fă câte­va exer­ci­ţii de întin­de­re, plim­bă-te, ia-ţi un pa­har cu apă.

Iu­bește-ţi aproa­pe­le!

Izo­la­rea es­te una din­tre cau­ze­le ma­la­di­i­lor car­di­o­vas­cu­la­re. Da, chiar așa! Stu­di­i­le au des­co­pe­rit că oa­me­nii ca­re pe­trec mult timp sin­guri sau sunt pri­va­ţi de re­la­ţi­i­le so­cia­le sunt de do­uă ori mai ex­puși bo­li­lor de inimă. Așa­dar, ca să-ţi păs­tre­zi ini­ma în for­mă, să eli­mini stre­sul și să te bu­curi de o viaţă mai bo­ga­tă, ţi­ne-ţi aproa­pe fa­mi­lia și pri­e­te­nii.

Râzi mai mult!

Nu avem ne­voie de stu­dii ca­re să ne spu­nă că du­pă o por­ţie zdra­vă­nă de râs ne sim­ţim mai bi­ne, mai op­ti­miști, mai li­niști­ţi. Dar cer­ce­tă­to­rii con­fir­mă că râsul fa­ce mi­nuni pen­tru sis­te­mul nos­tru car­di­o­vas­cu­lar: eli­be­re­a­ză stre­sul, sca­de ten­si­u­nea ar­te­ria­lă, oxi­ge­nea­ză sânge­le, îmbu­nă­tă­ţește cir­cu­la­ţia, pre­vi­ne afec­ţi­u­ni­le car­dia­ce. Râzi cu pof­tă, mă­car 10 mi­nu­te pe zi.

Gă­sește-ţi timp pen­tru re­la­xa­re!

Mun­ca e im­por­tan­tă, ni­mic de zis, dar la fel de im­por­tant es­te să te re­la­xe­zi. Da­că o ţii tot întro agi­ta­ţie, ten­si­u­nea ar­te­ria­lă crește, la fel și pul­sul, ce­ea ce înseamnă că ini­ma es­te su­pra­so­li­ci­ta­tă. În timp, for­ţa ei de a pom­pa sânge­le va slă­bi. Așa­dar, înce­ti­nește ritmul și gă­sește-ţi timp și pen­tru acti­vi­tă­ţi re­la­xan­te, ca­re să te eli­be­re­ze de stres: ieși la plim­ba­re, as­cul­tă mu­zi­că, întâlnește-te cu pri­e­te­nii, gă­sește-ţi un hob­by…

Cel mai im­por­tant, dar ne­gli­jat tra­ta­ment al ori­că­rei bo­li de inimă es­te mișca­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.