CA­DO­UL TĂU DE ZI­UA FE­MEII: SĂ­NĂ­TA­TEA!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În fi­e­ca­re an, în mar­tie fe­mei­le sunt și se simt un pic răs­fă­ţa­te, pri­mesc măr­ţișoa­re, flori, ca­do­uri. Și, to­tuși, ori­câtă bu­cu­rie ne aduc so­ţii și co­pi­ii noștri când ne alin­tă, mo­ti­ve­le su­pre­me de mul­ţu­mi­re sunt tot ce­le ca­re vin din stră­fun­du­ri­le pro­pri­ei fi­in­ţe: când sun­tem încre­ză­toa­re în pro­pri­i­le for­ţe, când ne apre­ci­em și ne bu­cu­răm de ce­ea ce fa­cem, de ce­ea ce ne încon­joa­ră. Pen­tru asta tre­bu­ie ca, înain­te de toa­te, să be­ne­fi­ci­em de o bu­nă sta­re de sănătate și a tru­pu­lui, și a min­ţii, de ca­re e ca­zul să ne pre­o­cu­păm noi înse­ne. Așa­dar, ai gri­jă de ti­ne, ca să te po­ţi bu­cu­ra de via­ţă ală­turi de ai tăi! E da­rul cel mai de preţ pe ca­re doar tu sin­gu­ră ţi-l po­ţi fa­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.