5 cu­re pen­tru pu­ri­fi­ca­rea or­ga­nis­mu­lui

Pri­mă­va­ra, du­pă o iar­nă în ca­re or­ga­nis­mul și-a epu­i­zat re­sur­se­le de ener­gie și a acu­mu­lat mul­te to­xi­ne, es­te mo­men­tul ide­al pen­tru o „cu­ră­ţe­nie“ge­ne­ra­lă in­te­ri­oa­ră.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Deși or­ga­nis­mul dis­pu­ne de fil­tre na­tu­ra­le, ca­re sunt fi­ca­tul, ri­ni­chii și pi­e­lea, da­că deșeu­ri­le me­ta­bo­li­ce sunt pre­zen­te în can­ti­tă­ţi prea mari, aces­te or­ga­ne nu reușesc să-și fa­că tre­a­ba efi­ci­ent. Într-o ase­me­nea si­tua­ţie, ce­lu­le­le nu se mai pot hrăni cum tre­bu­ie și apar tot fe­lul de pro­ble­me: obo­se­a­lă, in­som­nie, tul­bu­rări di­ges­ti­ve, re­ten­ţie de apă, ten încăr­cat, păr lip­sit de stră­lu­ci­re etc. Un re­gim de de­to­xi­fi­ca­re aju­tă or­ga­nis­mul să eli­mi­ne re­zi­duu­ri­le și să-și re­ca­pe­te to­nu­sul și vi­ta­li­ta­tea. În acest sens, nu te po­ţi lip­si de aju­to­rul pre­ţi­os al na­tu­rii.

LĂ­MÂIE

Gra­ţie can­ti­tă­ţii mari de vi­ta­mi­na C, lă­mâia spo­rește abi­li­ta­tea fi­ca­tu­lui de a eli­mi­na to­xi­ne­le. În plus, are pro­pri­e­tă­ţi an­ti­in­fla­ma­toa­re, sti­mu­le­a­ză imu­ni­ta­tea, re­gle­a­ză tran­zi­tul, înles­nește ab­sor­bţia unor mi­ne­ra­le.

→ RE­ŢE­TĂ. Ca să aju­ţi or­ga­nis­mul să se de­ba­ra­se­ze de to­xi­ne, bea în fi­e­ca­re di­mi­nea­ţă, cu 30 de mi­nu­te înain­te de ma­să, un pa­har cu apă cal­dă în ca­re ai stors un sfert de lă­mâie. Cura du­re­a­ză 14 zi­le, dar o po­ţi pre­lun­gi mai mult, căci nu are efec­te se­cun­da­re.

SOC

Bo­gat în vi­ta­mi­na C, fla­vo­noi­de și alţi an­ti­o­xi­dan­ţi, so­cul es­te una din­tre plan­te­le cu ce­le mai pu­ter­ni­ce efec­te de­pu­ra­ti­ve și diuretice. Flo­ri­le și fruc­te­le de soc

fa­vo­ri­ze­a­ză eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor și a li­chi­de­lor re­ţi­nu­te în ex­ces în corp, ac­ce­le­re­a­ză tran­zi­tul intestinal, sti­mu­le­a­ză se­cre­ţia și eli­mi­na­rea bi­lei, fa­vo­ri­ze­a­ză tran­spi­ra­ţia (to­xi­ne­le se eli­mi­nă și prin pi­e­le).

→ RE­ŢE­TĂ.Pen­tru că nu es­te se­zo­nul lui, fo­lo­sește-l sub for­mă de tinc­tu­ră din fruc­te de soc, de la pla­far. Ia câte o lin­gu­ră di­lua­tă în 100 ml de apă de trei ori pe zi, cu o ju­mă­ta­te de oră înain­te de ma­să, timp de 20-30 de zi­le.

OŢET DE MERE

Oţe­tul din ci­dru de mere, bo­gat în fos­for, po­ta­siu, cal­ciu, mag­ne­ziu, es­te re­cu­nos­cut pen­tru vir­tu­ţi­le sa­le an­ti­sep­ti­ce, re­mi­ne­ra­li­zan­te și de­to­xi­fian­te. El sti­mu­le­a­ză sis­te­mul imu­ni­tar. Cura cu oţet de mere es­te in­di­ca­tă nu doar în scop de­pu­ra­tiv, ci și pen­tru tra­ta­rea unor bo­li ca in­to­xi­ca­ţii ali­men­ta­re, ar­tri­tă, ate­ros­cle­ro­ză, obe­zi­ta­te, in­som­nie, mi­gre­nă, obo­se­a­lă cro­ni­că, hi­per­ten­si­u­ne etc.

→ RE­ŢE­TĂ. Di­mi­nea­ţa, pu­ne do­uă lin­gu­ri­ţe de oţet de mere într-un pa­har cu apă și bea ace­as­tă can­ti­ta­te încet, pe par­cur­sul a 30 de mi­nu­te. Cura du­re­a­ză 20-30 de zi­le. Adau­gă zil­nic oţet în sa­la­te­le de le­gu­me.

BRUSTURE

Ră­dă­ci­na aces­tei plan­te sti­mu­le­a­ză func­ţi­i­le de dre­na­re ale fi­ca­tu­lui, ri­ni­chi­lor și pi­e­lii. De ase­me­nea, pu­ri­fi­că sânge­le, es­te un ex­ce­lent di­u­re­tic, con­tri­bu­ie la con­for­tul di­ges­tiv, aju­tă la men­ţi­ne­rea ni­ve­lu­lui nor­mal al gli­ce­mi­ei și pro­te­je­a­ză să­nă­ta­tea pi­e­lii. Toam­na, ră­dă­ci­na poa­te fi con­su­ma­tă proas­pă­tă. Pri­mă­va­ra, însă, se fo­lo­sește mai ales de­coc­tul din ră­dă­ci­nă us­ca­tă.

→ RE­ŢE­TĂ. Se fi­er­be o lin­gu­ri­ţă de ră­dă­ci­nă us­ca­tă în 200 ml apă timp de 5-10 mi­nu­te, apoi se stre­coa­ră. Se be­au 2-3 căni pe zi, timp de 30 de zi­le. Da­că e ne­voie, cura poa­te fi re­lua­tă du­pă o pau­ză de o lu­nă. Brus­tu­re­le se gă­sește și sub for­mă de cap­su­le și tinc­tu­ră.

ORZ VER­DE

Plan­te­le ti­ne­re de orz sunt o sur­să ex­ce­len­tă de vi­ta­mi­ne (A, B-uri, C, E, P), mi­ne­ra­le (fi­er, cal­ciu, mag­ne­ziu, po­ta­siu), mi­cro­e­le­men­te (zinc, cu­pru, man­gan), clo­ro­fi­lă, en­zi­me, ami­noa­ci­zi esen­ţia­li

etc. Gra­ţie aces­tor sub­stan­ţe mi­nu­na­te, or­zul ver­de are ne­nu­mă­ra­te pro­pri­e­tă­ţi be­ne­fi­ce pen­tru sănătate: echi­li­bre­a­ză me­ta­bo­lis­mul, sti­mu­le­a­ză imu­ni­ta­tea, com­ba­te obo­se­a­la și ane­mia, re­gle­a­ză tensiunea și gli­ce­mia, cu­ră­ţă te­nul și pi­e­lea, de­to­xi­fi­că or­ga­nis­mul...

→ RE­ŢE­TĂ. Pen­tru de­to­xi­fi­ca­re, pu­tem con­su­ma or­zul ver­de sub for­mă de ex­tract, pul­be­re, suc, pe ca­re le gă­sim în far­ma­ci­i­le cu pro­du­se na­tu­ra­le. Cea mai fo­lo­si­tă es­te pul­be­rea: o lin­gu­ri­ţă la 70 ml de apă sau suc de fruc­te/le­gu­me, pe sto­ma­cul gol. Ca să ob­ţi­nem re­zul­ta­te ex­ce­len­te, cura ar tre­bui ur­ma­tă cel pu­ţin 30 de zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.