Mei­ul de la A la Z

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Deși la noi grâul și po­rum­bul sunt la ma­re cău­ta­re, mei­ul ră­mâne una din­tre ce­le mai răs­pândi­te și înalt nu­tri­ti­ve ce­re­a­le, con­si­de­ra­tă sa­cră, pe vre­muri, în Chi­na. Pe lângă gus­tul bun și com­po­zi­ţia hră­ni­toa­re, are și pro­pri­e­tă­ţi cu­ra­ti­ve, fi­ind uti­li­zat nu nu­mai în dietă, ci și în tra­ta­men­te­le na­tu­ris­te. Nu doar zbu­ră­toa­re­le, ci și oa­me­nii îl pot con­su­ma cu plă­ce­re și cu fo­los!

AAre o va­loa­re nu­tri­ţi­o­na­lă im­por­tan­tă. Con­ţi­ne fi­er, mag­ne­ziu, si­li­ciu, zinc, vi­ta­mi­ne din com­ple­xul B și pro­tei­ne ve­ge­ta­le (mo­tiv pen­tru ca­re es­te apre­ciat de ve­ge­ta­ri­eni). Es­te foar­te be­ne­fic și în caz de stări de aste­nie sau con­va­les­cen­ţă ori pen­tru întă­ri­rea pă­ru­lui, un­ghi­i­lor și din­ţi­lor.

BBe­be­lușii pot pri­mi mei du­pă vârsta de 6-7 luni, când înce­pe di­ver­si­fi­ca­rea. Vi­ta­mi­ni­zant și an­tia­ne­mic, es­te foar­te be­ne­fic în pe­ri­oa­da de crește­re și nu pro­voa­că in­to­le­ran­ţe ali­men­ta­re. În pri­me­le luni de sar­ci­nă, se spu­ne că ate­nue­a­ză gre­a­ţa, iar cu se­co­le în ur­mă, pre­pa­ra­te­le pe ba­ză de mei erau da­te fe­mei­lor în tim­pul naște­rii, pen­tru a le ușu­ra du­re­ri­le.

CCa­ta­plas­me­le lo­ca­le cu mei au efect an­ti­in­fla­ma­tor în caz de du­reri ar­ti­cu­la­re cau­za­te de ar­tri­te, ar­tro­ză, gu­tă.

EEste o sur­să ex­traor­di­na­ră de ener­gie. Con­ţi­ne car­bo­hi­dra­ţi be­ne­fici și are un in­di­ce gli­ce­mic scă­zut, fi­ind foar­te util în caz de dia­bet. Nu doar că nu crește brusc va­lo­ri­le gli­ce­mi­ei, dar aju­tă la re­gla­rea ni­ve­lu­lui aces­teia pe ter­men lung. În plus, mei­ul pre­vi­ne apa­ri­ţia dia­be­tu­lui de tip 2 la per­soa­ne­le să­nă­toa­se.

FFi­bre­le și en­zi­me­le di­ges­ti­ve din com­po­zi­ţia mei­u­lui te aju­tă să ai un tran­zit intestinal nor­mal și pre­vin simp­to­me pre­cum ba­lo­na­rea sau hi­pe­ra­ci­di­ta­tea gas­tri­că. Con­su­mat zil­nic, alun­gă con­sti­pa­ţia, dar și dia­re­ea și con­tri­bu­ie la bu­na func­ţi­o­na­re a bi­lei.

GGlu­te­nul nu es­te pre­zent în mei, ce­ea ce îl tran­sfor­mă într-o ce­re­a­lă ide­a­lă pen­tru per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de in­to­le­ran­ţă la glu­ten sau ce­lia­chie.

HHi­po­ti­roi­dis­mul es­te sin­gu­ra afec­ţi­u­ne în ca­zul că­reia es­te contraindi­cat un con­sum ex­ce­siv de mei, pen­tru că are în com­po­zi­ţie goi­tri­nă, ca­re poa­te in­ter­fe­ra cu sin­te­za hor­mo­ni­lor ti­roi­di­eni. Însă în can­ti­tă­ţi mici, con­su­mat din când în când, nu es­te pe­ri­cu­los nici pen­tru cei ca­re su­fe­ră de dis­func­ţii ti­roi­di­e­ne.

IIni­ma es­te pro­te­ja­tă ca ur­ma­re a con­su­mu­lui re­gu­lat de mei, ce­re­a­lă ca­re sca­de co­les­te­ro­lul și ris­cul de ate­ros­cle­ro­ză, ac­ci­dent vas­cu­lar ce­re­bral și obe­zi­ta­te.

MMei­ul nu cos­tă mult. Sco­ţi din bu­zu­nar mai pu­ţin de 8 lei pen­tru un ki­lo­gram de mei de­cor­ti­cat.

NNi­si­pul și chiar mi­ci­le pi­e­tre de la ri­ni­chi pot fi eli­mi­na­te cu aju­to­rul unei li­cori pe ba­ză de mei. Spe­li bi­ne 100 g de mei, îl pui într-un bor­can și torni 1 li­tru de apă fi­er­bin­te dea­su­pra. Di­mi­nea­ţa stre­cori și bei pe par­cur­sul zi­lei li­chi­dul ob­ţi­nut. Cura tre­bu­ie să du­re­ze mi­ni­mum do­uă săp­tă­mâni. Ace­e­ași bău­tu­ră es­te in­di­ca­tă în caz de in­fec­ţii uri­na­re.

ȘȘtiai că mei­ul poa­te fi fo­lo­sit într-o mul­ţi­me de pre­pa­ra­te cu­li­na­re? Cel mai sim­plu,

în sa­la­te, dar la fel de bi­ne poa­te înlo­cui in­gre­di­en­te cu ca­re gă­tim în mod obișnu­it, pre­cum ore­zul. Mei cu lap­te, mi­e­re și scor­ţișoa­ră la mi­cul de­jun sau ci­nă, pi­laf din mei, mei cu fruc­te proas­pe­te sau con­fia­te, cu le­gu­me sau pește sunt ale­geri gus­toa­se și să­nă­toa­se. Ia­tă cum pro­ce­de­zi: pui mei­ul în apă pes­te noap­te. A do­ua zi, îl clă­tești pu­ţin. Pen­tru pre­pa­ra­re, ai ne­voie de o ca­nă cu mei și trei căni cu apă – pui apa la fi­ert și, când dă în clo­cot, adau­gi mei­ul. Lași 15-20 de mi­nu­te la fi­ert și ga­ta. Po­ţi adău­ga, du­pă pre­fe­rin­ţe, di­ver­se in­gre­di­en­te, dulci sau să­ra­te.

TTer­ci­ul de mei es­te de mii de ani o mânca­re tra­di­ţi­o­na­lă în Chi­na. Făi­na de mei se gă­sește în ma­ga­zi­ne­le cu pro­du­se bio și se poa­te pre­pa­ra din ea o pâi­ne ide­a­lă în caz de aler­gie la glu­ten. Tot din făi­na de mei ob­ţii o mă­mă­li­gă gus­toa­să, du­pă re­ţe­ta pe ca­re o știi: cu pu­ţi­nă sa­re, adău­ga­tă pes­te apa în fi­er­be­re.

ZZil­nic ne es­te re­co­man­dat consumul de ce­re­a­le, to­tuși mei­ul se gă­sește prea rar în bu­că­tă­ria ro­mâneas­că. Dă-i o șan­să și te va sur­prin­de plă­cut!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.