Mărul, to­nic ge­ne­ral

Fă­ră îndoia­lă, mărul e gus­ta­rea ide­a­lă: gus­tos, cu pu­ţi­ne ca­lo­rii, dar să­ţi­os și în ace­lași timp bo­gat în vi­ta­mi­ne esen­ţia­le or­ga­nis­mu­lui nos­tru.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

De ce es­te con­si­de­rat un su­pe­ra­li­ment? În pri­mul rând, pen­tru că es­te plin de an­ti­o­xi­dan­ţi. Din­tre ce­le 100 de ali­men­te că­ro­ra oa­me­nii de ști­in­ţă le-au mă­su­rat con­cen­tra­ţia de an­ti­o­xi­dan­ţi, mărul ocu­pă lo­cul 12. Anti­o­xi­dan­ţii sunt ace­le sub­stan­ţe ca­re pre­vin și re­pa­ră dau­ne­le re­zul­ta­te în ur­ma oxi­dă­rii ce are loc în tim­pul ac­ti­vi­tă­ţii nor­ma­le a ce­lu­le­lor.

CE GĂ­SIM BUN ÎN MERE

Când ţi se fa­ce foa­me între me­se și sim­ţi că ai ne­voie de un plus de ener­gie, ron­ţăie un măr. Com­pus 86% din apă, în ca­re sunt di­zol­va­te nu­me­roa­se mi­ne­ra­le și oli­go­e­le­men­te (cal­ciu, fi­er, mag­ne­ziu, fos­for, po­ta­siu, so­diu), ală­turi de o por­ţie ge­ne­roa­să de glu­ci­de (10%), pe ca­re or­ga­nis­mul le poa­te tran­sfor­ma ra­pid în ener­gie, mărul re­pre­zin­tă gus­ta­rea ide­a­lă. În plus, con­ţi­ne mul­te fi­bre, foar­te bi­ne to­le­ra­te chiar și de co­pi­ii mici și ca­re po­to­lesc foa­mea pen­tru o bu­nă bu­ca­tă de vre­me. Și toa­te aces­te avan­ta­je vin la pa­chet cu un nu­măr mic de ca­lo­rii: un măr ma­re are în jur de 100 de ca­lo­rii. Exact ce îţi do­rești, mai ales da­că ţii cu­ră de slă­bi­re!

LA CE AJU­TĂ MĂRUL?

Zi­ca­la: „Un măr pe zi ţi­ne doc­to­rul de­par­te“es­te cât se poa­te de ac­tua­lă, căci mărul es­te cu ade­vă­rat un su­per­fruct. Ia­tă câte­va din­tre efec­te­le lui be­ne­fi­ce:

→ Com­ba­te obo­se­a­la, astenia fi­zi­că și in­te­lec­tua­lă, stre­sul, ner­vo­zi­ta­tea, aju­tă or­ga­nis­mul să se re­fa­că du­pă boa­lă;

→ Re­gle­a­ză tran­zi­tul, aju­tă di­ges­tia, com­ba­te dia­re­ea, dar și con­sti­pa­ţia, gra­ţie can­ti­tă­ţii mari de fi­bre so­lu­bi­le și in­so­lu­bi­le;

→ Sca­de co­les­te­ro­lul, ne aju­tă să ne men­ţi­nem greu­ta­tea ide­a­lă, re­du­ce ris­cul de dia­bet, bo­li car­di­o­vas­cu­la­re și cancer;

→ De­to­xi­fi­că fi­ca­tul și întă­rește imu­ni­ta­tea;

→ Aju­tă la pi­er­de­rea sur­plu­su­lui de ki­lo­gra­me.

În coajă gă­sim o pa­le­tă lar­gă de vi­ta­mi­ne (A, B-uri, C, E, K), dar și di­fe­ri­ţi an­ti­o­xi­dan­ţi, în can­ti­ta­te de câte­va ori mai ma­re de­cât în pul­pă. Nu cu­ră­ţa mărul de coajă, doar spa­lă-l bi­ne înain­te să-l mă­nânci!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.