Ho­ros­co­pul să­nă­tă­ţii

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

BERBEC 21.03 - 20.04

În pri­ma par­te a in­ter­va­lu­lui es­te im­por­tant să nu te an­gre­ne­zi în ac­ti­vi­tă­ţi prea com­ple­xe, cu un grad ri­di­cat de con­sum ner­vos sau ca­re se des­fășoa­ră în aer foar­te rece sau me­diu to­xic, plin de aler­geni. Du­pă 6 mar­tie, se pot agra­va ori­ce simp­to­me apă­ru­te în pe­ri­oa­da pre­ce­den­tă. O aten­ţie de­o­se­bi­tă acor­da­tă gâtu­lui și căi­lor res­pi­ra­to­rii, în ge­ne­ral, te va feri de ne­ca­zuri.

TAUR 21.04 - 21.05

E greu de an­ti­ci­pat ce vei fa­ce înce­pând cu 7 mar­tie - Ura­nus îţi va da o ener­gie de­bor­dan­tă, aproa­pe in­con­tro­la­bi­lă! Toc­mai de ace­ea e bi­ne să schim­bi cât mai mul­te în via­ţa ta, înce­pând de la pro­gra­mul zil­nic, înfă­ţișa­re și până la mo­dul de gândi­re și de ac­ţi­u­ne. Es­te de do­rit să aju­ţi or­ga­nis­mul cu ali­men­te ce sus­ţin me­ta­bo­lis­mul cal­ci­u­lui, dan­tu­ră, sche­let și ar­ti­cu­la­ţii.

GEMENI 22.05 - 21.06

In­tra­rea lui Ura­nus în sec­to­rul sen­si­bil al sub­co­nști­en­tu­lui îţi ac­ti­ve­a­ză pro­ce­se­le psi­hi­ce, dar te poa­te și ţi­ne tre­az(ă) nop­ţi la rând. Înce­ar­că să echi­li­bre­zi cum­va ne­voia de odih­nă, chiar da­că pro­gra­mul ţi se va da fă­ră să vrei pes­te cap. Re­tro­gra­da­rea lui Mer­cur înce­pând din 6 mar­tie poa­te re­a­du­ce în prim-plan afec­ţi­uni ner­voa­se moște­ni­te pe li­nie ge­ne­ti­că – fă cât mai mul­tă mișca­re!

RAC 22.06 - 22.07

Nici pen­tru ti­ne nu es­te o pe­ri­oa­dă de foar­te ma­re li­niște su­fle­te­as­că, dar po­ţi re­du­ce pre­dis­po­zi­ţia că­tre du­reri de cap sau de umeri prin ma­saj, gim­nas­ti­că zil­ni­că, ali­men­ta­ţie ușoa­ră ba­za­tă pe ce­re­a­le și ali­men­te bo­ga­te în com­ple­xul de vi­ta­mi­ne B. Ca­fe­aua și al­coo­lul ar tre­bui re­du­se cel pu­ţin până la fi­ne­le lu­nii, din cau­za ten­din­ţei ac­cen­tua­te că­tre in­som­nie și hi­per­ten­si­u­ne.

LEU 22.07 - 23.08

Înţe­pe­nesc oa­se­le mai mult de­cât îţi do­rești! Da­că obișnu­i­ești să faci exer­ci­ţii zil­ni­ce, e bi­ne să ale­gi un set ce­va mai blând, even­tual plim­ba­re sau dans. Ori­ce su­pli­men­te nu­tri­ti­ve bo­ga­te în co­la­gen sau mi­ne­ra­le sunt mai mult de­cât bi­ne-veni­te. Fruc­te­le și le­gu­me­le de cu­loa­re ver­de și consumul de apă nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din ru­ti­na ta. Evi­tă ume­ze­a­la și odih­nește-te!

FECIOARĂ 23.08 - 21.09

Dia­lo­gu­ri­le sau in­te­rac­ţi­u­ni­le cu per­soa­ne ca­re te stre­se­a­ză îţi pot da pes­te cap să­nă­ta­tea mai mult de­cât cre­zi, în ace­as­tă pe­ri­oa­dă. Pot să apa­ră erup­ţii pe pi­e­le, ac­ce­se de tu­se, la­rin­gi­te, fa­rin­gi­te, iri­ta­ţii ale căi­lor res­pi­ra­to­rii. Toa­te aces­tea sunt în re­a­li­ta­te so­ma­ti­zări, ca­re din 6 mar­tie se pot chiar ac­cen­tua. Gă­sește o so­lu­ţie de a re­me­dia cau­za, nu efec­tul!

BALANŢĂ 22.09 - 22.10

Treci prin­tr-o pe­ri­oa­dă ușor de­li­ca­tă - sim­ţi cum ener­gia fluc­tue­a­ză, iar în anu­mi­te zi­le nu te mai po­ţi con­cen­tra la ni­mic. Da­că nu ai ce­va con­cret de lu­cru, te pot încol­ţi gânduri tris­te, sen­ti­men­te ne­plă­cu­te... o sta­re de­pre­si­vă, mai exact. Cau­tă o so­lu­ţie pen­tru schim­ba­rea pro­fun­dă a ele­men­te­lor ca­re te-au adus în ace­as­tă si­tua­ţie, înce­pând chiar din 6 mar­tie!

SCORPION 23.10 - 21.11

Sec­to­rul să­nă­tă­ţii și al mun­cii se eli­be­re­a­ză în cu­rând, așa încât con­di­ţi­i­le de lu­cru nu vor mai re­pre­zen­ta un mo­tiv de stres. Da­că, însă, ai pri­mit un diag­nos­tic ce ne­ce­si­tă o in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă (chiar și sto­ma­to­lo­gi­că), es­te foar­te po­si­bil să fie ne­voie să ac­ţi­o­ne­zi înce­pând cu 5 mar­tie. Pot să apa­ră in­fla­ma­ţii de ori­ce fel ale gâtu­lui, afec­ţi­uni to­roi­di­e­ne, her­pes.

SĂGETĂTOR 22.11 - 20.12

Da­că până în pre­zent nu ai ști­ut ce înse­am­nă sis­tem en­do­crin și func­ţi­o­na­rea aces­tu­ia, de acum înco­lo es­te foar­te po­si­bil să afli. Ura­nus va sen­si­bi­li­za ace­as­tă zo­nă ana­to­mi­că cu com­po­nen­ţa ei fi­zi­o­lo­gi­că. Pot să apa­ră in­fec­ţii ale gâtu­lui, ră­gușe­a­lă, pro­ble­me de auz (în spe­cial ure­chea dre­ap­tă), sto­ma­to­lo­gi­ce sau ca­re să cu­prin­dă zo­na ver­te­bre­lor cer­vi­ca­le.

CAPRICORN 21.12 - 19.01

Pre­zen­ţa lui Ve­nus până la 1 mar­tie în sem­nul tău na­tal va pre­dis­pu­ne că­tre pu­see de ar­tri­tă la ge­nun­chi, du­reri reu­ma­ti­ce ale coap­se­lor, acu­mu­la­re de to­xi­ne în or­ga­nism, erup­ţii pe pi­e­le – in­clu­siv bo­li in­fec­ţi­oa­se cu simp­to­me la ni­ve­lul te­gu­men­te­lor. Es­te po­si­bil să apa­ră re­ten­ţie de apă în ţe­su­turi. Chiar da­că afec­ţi­u­ni­le nu sunt gra­ve, simp­to­me­le pot fi mai ac­cen­tua­te.

VĂRSĂTOR 20.01 - 18.02

Bo­li as­cun­se, de ca­re poa­te ui­ta­seși, pot re­ve­ni înce­pând din 6 mar­tie. Da­că ai o sen­si­bi­li­ta­te a sis­te­mu­lui res­pi­ra­tor, a pi­ci­oa­re­lor sau a cir­cu­la­ţi­ei lim­fa­ti­ce, sau ţi-a scă­zut imu­ni­ta­tea în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, e bi­ne să te îngri­jești cât po­ţi de bi­ne. Un mic con­ce­diu, o re­tra­ge­re pen­tru a-ţi re­fa­ce ba­te­ri­i­le es­te nu doar re­co­man­da­tă, ci chiar ne­ce­sa­ră.

pești 19.02 - 20.03

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.