IMAGISTICĂ DE ÎNAL­TĂ PERFORMANŢ­Ă LA SPITALUL ONCOFORT PITEȘTI

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE - Re­zul­tat RMN în re­gim de ur­gen­ţă. NOU!

Gral Me­di­cal a des­chis sec­ţia de imagistică me­di­ca­lă din ca­dru­lui Spi­ta­lu­lui OncoFort Pitești. Echi­pa­men­tul cu re­zo­nan­ţă mag­ne­ti­că 1.5 Tes­la es­te cel mai per­for­mant din Ju­de­ţul Argeș, are în do­ta­re 16 ca­na­le, poa­te efec­tua ima­gis­ti­ca între­gu­lui corp, RMN la sân și es­te do­tat cu o su­i­tă com­ple­tă de apli­ca­ţii: Neu­ro, Angio, Car­diac, Bo­dy, Onco­lo­gie, Bre­ast, Ortho și Pe­dia­tric. Com­pu­te­rul to­mo­graf es­te do­tat cu 64 de sli­ce-uri pen­tru a oferi ima­gini mult mai bu­ne pe onco­lo­gie, neu­ro­lo­gie și apli­ca­ţii vas­cu­la­re. IRM sau RMN (Imagistică prin re­zo­nan­ţă mag­ne­ti­că) es­te o in­ves­ti­ga­ţie foar­te bu­nă în diag­nos­ti­ca­rea can­ce­ru­lui, a bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re, mus­cu­la­re și ano­ma­li­i­lor osoa­se, adre­sându-se unei lar­gi pa­to­lo­gii de la ni­vel: ce­re­bral, ver­te­bro-me­du­lar, mus­cu­lo-sche­le­tal, car­dio-vas­cu­lar și ab­do­mi­no-pel­vin.

În acest mo­ment lu­cre­a­ză la cen­trul de imagistică unii din­tre cei mai re­cu­nos­cu­ţi me­dici ima­gis­tici din Ju­de­ţul Argeș, dar și spe­cia­liști din ca­pi­ta­lă; ima­gi­ni­le ob­ţi­nu­te sunt net su­pe­ri­oa­re în com­pa­ra­ţie cu echi­pa­men­te­le de ge­ne­ra­ţie mai ve­che. Un plus es­te dat de fap­tul că spitalul es­te do­tat cu la­bo­ra­tor pro­priu de ur­gen­ţă,

iar pa­ci­en­ţii pot be­ne­fi­cia în ace­e­ași lo­ca­ţie de in­ter­pre­tări ra­pi­de ale ana­li­ze­lor de la­bo­ra­tor. Din tri­mes­trul 2 pa­ci­en­ţii pot be­ne­fi­cia și de ser­vi­cii de imagistică de­con­ta­te în con­tract cu Ca­sa Ju­de­ţe­a­nă de Asi­gu­rări. Pen­tru de­ta­lii și pro­gra­mări pu­te­ţi su­na di­rect la call cen­ter-ul Spi­ta­lu­lui OncoFort Pitești, Str. Ale­ea Dr. Asla, nr. 15, Tel: 0348-410.201, Mo­bil: 0739-884.566.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.