TES­TE­A­ZĂ-ŢI AU­ZUL!

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Ni­meni nu vrea să i se con­fir­me de că­tre me­di­cul ORL că i-a scă­zut au­zul, dar să ig­nori o pro­ble­mă evi­den­tă nu va du­ce la dis­pa­ri­ţia ei, ba dim­po­tri­vă, îi per­mi­te să se agra­ve­ze. Mai mult, în ca­zul în ca­re scă­de­rea au­zu­lui sem­na­le­a­ză o altă pro­ble­mă de sănătate, ace­as­ta tre­bu­ie diag­nos­ti­ca­tă și tra­ta­tă. Așa­dar, da­că în ul­ti­mii 5 ani nu ţi-ai fă­cut o au­di­o­gra­mă, es­te mo­men­tul să-ţi faci pro­gra­ma­re la me­di­cul ORL pen­tru un con­sult amă­nun­ţit!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.