PLAN­TE EX­CE­LEN­TE PEN­TRU FE­MEI

Sanatatea de Azi - - SPECIAL - Dr Ru­xan­dra Con­stan­ti­na www.ru­xan­dra­con­stan­ti­na.ro

→ CREŢIȘOARA es­te un re­gla­tor hor­mo­nal ex­ce­lent, cu efec­te an­tis­pas­ti­ce, an­ti­in­fla­ma­to­rii și an­ti­he­mo­ra­gi­ce; un aju­tor de nă­dej­de în ca­zul fe­mei­lor însăr­ci­na­te cu pre­dis­po­zi­ţie la avort. → FRUC­TE­LE DE MERIȘOR și ex­trac­tul ge­mo­te­ra­pic din mlă­di­ţe de merișor sunt be­ne­fi­ce fe­mei­lor da­to­ri­tă ac­ţi­u­nii an­ti­sep­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re; sunt an­ti­sep­ti­ce, cu efec­te po­zi­ti­ve în in­fec­ţii uri­na­re și li­tia­za uri­na­ră. → COADA-ȘORICELULU­I es­te o plan­tă uti­li­za­tă în spe­cial în ca­zul afec­ţi­u­ni­lor gi­ne­co­lo­gi­ce (ane­xi­tă, tul­bu­rări ci­clu, he­mo­ra­gii ute­ri­ne), gra­ţie ac­ţi­u­nii sa­le an­ti­in­fla­ma­toa­re, astrin­gen­te, cal­man­te, an­ti­he­mo­ra­gi­ce. → ULEI­UL DE PRIMULĂ (sau lu­mi­ni­ţa-nop­ţii) are ac­ţi­u­ne an­ti­in­fla­ma­toa­re și an­ti­o­xi­dan­tă, re­gla­toa­re hor­mo­na­lă, de­o­se­bit de uti­lă în caz de ci­clu du­re­ros, mas­to­ză fi­bro­chis­ti­că, en­do­me­tri­o­ză; to­to­da­tă aju­tă la îmbu­nă­tă­ţi­rea ac­ti­vi­tă­ţii glan­dei ti­roi­de. Asu­pra pi­e­lii, are efec­te an­ti-aging și an­ti­o­xi­dan­te, hi­dra­te­a­ză în pro­fun­zi­me, sti­mu­le­a­ză sin­te­za de co­la­gen, pre­vi­ne îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră. → LA­VAN­DA are o ac­ţi­u­ne pu­ter­ni­că an­tis­tres, re­la­xe­a­ză, cal­me­a­ză, înlă­tu­ra ten­si­u­ni­le mus­cu­la­re și ner­voa­se. E uti­lă și în ca­zul mi­gre­ne­lor ca­re afec­te­a­ză o bu­nă par­te din po­pu­la­ţia fe­mi­ni­nă.

→ SUNĂTOAREA es­te o plan­tă cu pro­pri­e­tă­ţi an­xi­o­li­ti­ce și an­ti­de­pre­si­ve do­ve­di­te. În plus, îmbu­nă­tă­ţește ac­ti­vi­ta­tea fi­ca­tu­lui și a ve­zi­cii bi­lia­re. Uti­lă și în caz de in­som­nii și du­reri de cap. Ex­tern, are ac­ţi­u­ne ton­fian­tă și re­vi­go­ran­tă be­ne­fi­că în spe­cial te­nu­ri­lor ri­da­te și des­hi­dra­ta­te. → LEM­NUL-DUL­CE es­te o sur­să bo­ga­tă de fi­to­es­tro­geni, cu efec­te be­ne­fi­ce în pre­veni­rea efec­te­lor ne­plă­cu­te ale me­no­pau­zei (bu­feuri, os­te­o­po­ro­ză, anxietate, depresie). Es­te uti­li­za­tă cu suc­ces în ca­zul in­fer­ti­li­tă­ţii și pen­tru ac­cen­tua­rea tră­să­tu­ri­lor fe­mi­ni­ne (in­clu­siv crește­rea sâni­lor).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.