7 mo­ti­ve pen­tru ca­re ai ce­ar­că­ne

Când ve­zi ne­gre­a­la de sub ochi, gândul te du­ce la obo­se­a­lă. Însă ea nu es­te sin­gu­ra vi­no­va­tă pen­tru apa­ri­ţia ce­ar­că­ne­lor.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Une­ori dor­mi foar­te bi­ne, și to­tuși ele sunt aco­lo. Au di­ver­se nuan­ţe, de la roșu-vi­o­let, la ne­gru. Apa­ri­ţia lor poa­te avea mai mul­te cau­ze, la ca­re nici nu te gândești. Înain­te să te gră­bești să le as­cun­zi sub un strat gros de fond de ten, află ca­re sunt ce­le mai co­mu­ne mo­ti­ve pen­tru ca­re apar și cum po­ţi să le tra­te­zi na­tu­ral.

① Sunt ge­ne­ti­ce

Cu si­gu­ran­ţă, da­că ace­as­ta es­te cau­za, te știi cu ce­ar­că­ne din co­pi­lă­rie. Și mul­ţi ţi-au spus că ești obo­si­tă sau că ai vreo boa­lă. Însă ce­ar­că­ne­le se pot moșteni, spun der­ma­to­lo­gii. Sunt co­mu­ne ce­lor ca­re au ru­de din zo­na me­di­te­ra­ne­e­a­nă. Ves­tea bu­nă es­te că anu­mi­te tra­ta­men­te cu la­ser pot re­zol­va pro­ble­ma.

② Ai o ec­ze­mă

Deși ec­ze­ma în si­ne nu poa­te de­ter­mi­na apa­ri­ţia ce­ar­că-

ne­lor, scăr­pi­na­rea frec­ven­tă din cau­za sen­za­ţi­ei de mâncă­ri­me poa­te afec­ta ţe­su­tul, îl in­fla­me­a­ză, ca­pi­la­re­le se sparg și apar um­bre întu­ne­ca­te sub ochi.

③ Su­feri de alergii

Aces­tea de­cla­nșe­a­ză ac­ţi­u­nea his­ta­mi­ne­lor în or­ga­nism, ca­re duc la di­la­ta­rea va­se­lor de sânge. Și, cum pi­e­lea de sub ochi es­te mai sub­ţi­re de­cât res­tul fe­ţei, va­se­le de sânge um­fla­te sunt mai vi­zi­bi­le și aduc o cu­loa­re mai închi­să în ace­as­tă zo­nă. Pen­tru să­nă­ta­tea între­gu­lui or­ga­nism și pen­tru di­mi­nua­rea ce­ar­că­ne­lor e bi­ne să tra­te­zi cât mai ra­pid ori­ce re­ac­ţie aler­gi­că.

④ E de vi­nă ma­chia­jul

Poa­te da ce­ar­că­ne fal­se, adi­că pig­men­ţi fini din mas­ca­ra sau fard să ca­dă sub ochi și ast­fel pi­e­lea să pa­ră mai întu­ne­ca­tă. Dar far­du­ri­le pot să și iri­te ochii. Mas­ca­ra, der­ma­to­gra­ful și chiar far­dul co­rec­tor se pot fa­ce vi­no­va­te. Une­le per­soa­ne dez­vol­tă re­ac­ţii aler­gi­ce la ma­chiaj și au „ce­ar­că­ne de iri­ta­re“- as­pec­tul lor es­te roșu închis sau vi­ne­ţiu. Da­că sim­ţi us­că­ci­u­ne

sau dis­con­fort în zo­na ochi­lor du­pă fo­lo­si­rea unui fard, e bi­ne să re­nun­ţi la el ime­diat.

⑤ Struc­tu­ra fe­ţei ta­le es­te osoa­să

În mod sur­prin­ză­tor, ce­ar­că­ne­le pot apă­rea și pen­tru că ochii sunt mai adânc po­zi­ţi­o­na­ţi în or­bi­te și atunci se cre­e­a­ză o um­bră sub ei. Sin­gu­ra so­lu­ţie în acest caz es­te un an­ti­ce­ar­căn cu efect de lu­mi­no­zi­ta­te.

⑥ Te de­za­van­ta­je­a­ză vârsta

Oda­tă ce pi­e­lea îmbă­trânește, pi­er­de mult din co­la­gen și din gro­si­me, iar cea de sub ochi, du­pă ce că e mai sub­ţi­re, de­vi­ne și mai fi­nă, fă­când mai vi­zi­bi­le va­se­le de sânge.

⑦ Stai mult la soa­re

Cum pi­e­lea de sub ochi es­te mai fi­nă, soa­re­le di­la­tă va­se­le și crește flu­xul san­gvin, ast­fel că pi­e­lea ca­pă­tă o cu­loa­re mai închi­să, al­băs­tru­ie. În plus, se poa­te pă­ta și iri­ta. Cremele cu SPF și oche­la­rii cu pro­tec­ţie UV te pot feri de aces­te ne­plă­ceri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.