„Pă­rul lung nu se mai poar­tă du­pă 50 de ani“

Până nu de mult, fe­mei­le întâmpi­nau o mul­ţi­me de in­ter­dic­ţii le­ga­te de look sau de sti­lul de viaţă, mai ales du­pă o anu­mi­tă vârstă. Astă­zi, sin­gu­re­le ca­re nu se mai poar­tă sunt... idei­le pre­con­ce­pu­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Fe­mei­le au fost din­tot­de­au­na vic­ti­me­le pre­ju­de­că­ţi­lor și cri­ti­ci­lor de tot fe­lul. Me­reu sunt cârco­tași ca­re ara­tă cu de­ge­tul că­tre o fus­tă prea scur­tă, o hai­nă prea co­lo­ra­tă, un păr prea lung, când în re­a­li­ta­te ni­mic nu e mai im­por­tant de­cât să te sim­ţi și să ară­ţi bi­ne în pi­e­lea ta.

Pă­rul „se du­ce“oda­tă cu ti­ne­re­ţea?

Da­că du­pă pri­ma ti­ne­re­ţe ar tre­bui să luăm în cal­cul la mo­dul cel mai se­ri­os scur­ta­rea pă­ru­lui, ne-a lă­mu­rit Adrian Per­jov­schi (www.jov­sky. ro), hair­sty­list și spe­cia­list în tran­sfor­mări ra­di­ca­le de look : „Du­pă o anu­mi­tă vârstă, fe­mei­le își do­resc o schim­ba­re ra­di­ca­lă și au mai mult cu­raj în pri­vin­ţa ale­ge­rii unei tun­sori mai scur­te. O tun­soa­re mai scur­tă adu­ce o schim­ba­re bi­ne-veni­tă pen­tru că înse­am­nă nou, fresh, cool, mai ti­ne­resc. Dar nu es­te obli­ga­to­riu. Exis­tă și tun­sori pe păr lung, ca­re pot ară­ta la fel de bi­ne. Aici vor­bim des­pre ace­le fe­mei ca­re au un păr bo­gat și chiar e pă­cat să îl tun­dă. Nu es­te o re­gu­lă că pă­rul tre­bu­ie tuns“.

Tru­curi de ţi­nut min­te

Lă­sând la o par­te ori­ce mit, ia­tă ce ale­geri sunt re­co­man­da­te și de ce. „Du­pă 60 de ani, pă­rul lung nu mai es­te atât de in­di­cat, atunci o tun­soa­re scur­tă ar fi mai adec­va­tă, pen­tru că ne­ce­si­tă mult mai pu­ţin timp de aran­ja­re. To­to­da­tă, ale­gem cu­lo­ri­le cât mai des­chi­se, mai blon­de, pen­tru că aces­tea lu­mi­nea­ză și nu cre­e­a­ză acel con­trast cu ri­du­ri­le, cu im­per­fec­ţi­u­ni­le te­nu­lui, cum fa­ce o cu­loa­re închi­să. În plus, es­te și mult mai co­mod, de­oa­re­ce atunci când crește ră­dă­ci­na cu mul­te fi­re al­be, con­tras­tul es­te mult mai mic“, ne sfă­tu­i­ește Adrian Per­jov­schi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.