E vre­mea schim­bă­ri­lor

Oda­tă cu crește­rea tem­pe­ra­tu­rii, re­nun­ţăm la hai­ne­le groa­se și adop­tăm un stil mai le­jer. Pi­e­lea re­sim­te schim­ba­rea și are ne­voie de un nou ri­tual, mai de­li­cat.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Când toa­tă na­tu­ra re­naște, și pi­e­lea înce­pe să se re­ge­ne­re­ze, dar pen­tru ca pro­ce­sul să fie unul com­plet, are ne­voie de pu­ţin aju­tor. Câte­va cre­me, far­duri și tra­ta­men­te tre­bu­ie să-și fa­că lo­cul în ru­ti­na de îngri­ji­re. Alte­le de­cât ce­le fo­lo­si­te pe tim­pul ier­nii. Tre­bu­ie să tra­tăm us­că­ci­u­nea lă­sa­tă de vre­mea re­ce, dar și să spri­ji­nim re­fa­ce­rea, ba chiar să o sti­mu­lăm, ast­fel ca re­zul­ta­tul să fie unul de-a drep­tul im­pre­si­o­nant. Pen­tru a te bu­cu­ra de o pi­e­le no­uă, to­ni­că, dar și să­nă­toa­să, ia­tă ce e bi­ne să schim­bi sau să adau­gi.

MA­REA EXFOLIERE

Pes­te iar­nă am acu­mu­lat mul­te ce­lu­le moar­te ca­re au ră­mas li­pi­te de ce­le ca­re s-au us­cat din cau­za fri­gu­lui și pe ca­re pi­e­lea nu le-a pu­tut eli­mi­na prin me­ca­nis­mul de exfoliere na­tu­ral. Ai ne­voie de să­pu­nuri și ge­luri ex­fo­lian­te pen­tru a înlă­tu­ra acest strat us­cat, ca­re împi­e­di­că tra­ta­men­te­le să func­ţi­o­ne­ze și la­să un as­pect as­pru. Între­gul corp are ne­voie de ace­as­tă exfoliere, in­clu­siv te­nul. Dar, pen­tru a fi cât mai de­li­ca-

tă, pi­e­lea tre­bu­ie bi­ne înmu­ia­tă înain­te de ace­as­tă ope­ra­ţi­u­ne. O baie cal­dă timp de 15 mi­nu­te te va aju­ta să sca­pi ușor de ce­lu­le­le moar­te. Fo­lo­sește un scrub, să­pun sau gel, sau po­ţi fa­ce o exfoliere na­tu­ra­lă cu pu­ţi­nă sa­re, za­hăr sau tă­râţe. Pi­e­lea va de­ve­ni mai fi­nă și lu­mi­noa­să, însă du­pă un ast­fel de tra­ta­ment e mu­sai să fo­lo­sești cre­me hi­dra­tan­te. Exfo­lia­ză pi­e­lea re­gu­lat, o da­tă pe săp­tă­mână.

Să­pun ex­fo­liant pen­tru corp Ma­da­ra, Mio Bio, 35 lei

CREMELE IDE­A­LE

Acum avem ne­voie de cre­me cu for­mu­le mai ușoa­re, nu atât de gra­se cum fo­lo­sim iar­na, dar mult mai hi­dra­tan­te. Da­că ce­le de noap­te e bi­ne să con­ţi­nă in­gre­di­en­te ca­re să spri­ji­ne re­ge­ne­ra­rea, ce­le de zi e mu­sai să ai­bă și fac­tor de pro­tec­ţie so­la­ră pen­tru a pro­te­ja te­nul de ra­ze­le ce par blânde, dar pot fa­ce ra­va­gii pe chi­pul nos­tru chiar din pri­me­le luni de pri­mă­va­ră. Hi­dra­ta­rea es­te însă esen­ţia­lă, ea va da un plus de to­nus și lu­mi­no­zi­ta­te.

Cre­mă Skin­de­fen­ce an­ti­rid și re­ge­ne­ra­re cu SPF 15, elmi­plant, 15 lei

CU­LORI MAI PALE

Da­că iar­na cu­lo­ri­le de ma­chiaj pu­te­au mer­ge până la ce­le mai închi­se nuan­ţe, ar­mo­ni­zându-se cu pă­mântul re­ce și us­cat, acum nuan­ţe­le flo­ra­le sunt ce­le ca­re ne împru­mu­tă din pros­pe­ţi­mea pri­mă­ve­rii. Pen­tru ochi fo­lo­sește cu­lori dia­fa­ne de roz, bej, li­la și ver­nil, iar pen­tru bu­ze, cu­lori nu­de. Sin­gu­re­le ca­re pot da o pa­tă de cu­loa­re îndrăz­nea­ţă sunt un­ghi­i­le. Cu­lo­ri­le pu­ter­ni­ce în nuan­ţe de roșu și roz aduc to­nus și fe­mi­ni­ta­te mâi­ni­lor. Tru­să de ma­chiaj nu­de, es­sen­ce,

21 lei

UN PLUS DE LU­MI­NO­ZI­TA­TE

Deși lu­mi­no­zi­ta­tea pi­e­lii se ob­ţi­ne prin îngri­ji­re zil­ni­că, far­du­ri­le ilu­mi­na­toa­re o pot adu­ce într-o cli­pă. Sunt la mo­dă, le gă­sești la mul­te bran­duri, nu cos­tă mult și sunt ușor de apli­cat, chiar da­că nu ești ma­re spe­cia­lis­tă în ma­chiaj. Ba chiar le po­ţi fo­lo­si fă­ră ni­ci­un ma­chiaj, ca o tușă fi­nă de pros­pe­ţi­me, apli­ca­te pe punc­te­le înal­te ale fe­ţei, res­pec­tiv pe frun­te, coa­ma na­su­lui și pe oa­se­le po­me­ţi­lor. Da­că îţi do­rești o stră­lu­ci­re fi­nă pe tot chi­pul, po­ţi fo­lo­si far­du­ri­le li­chi­de ce se ames­te­că (doar câte­va pi­că­turi) în fon­dul de ten. Insta per­fect li­qu­id hi­ghli­ghter, es­sen­ce,

15,99 lei

ÎNCE­AR­CĂ TRA­TA­MEN­TE NOI

Mi­cro­der­moa­bra­zi­u­nea es­te o exfoliere mai pro­fun­dă a te­nu­lui, iar în pe­ri­oa­da asta e nu­mai bi­ne s-o încerci. Are re­zul­ta­te ex­ce­len­te în tra­ta­men­tul ac­ne­ei, dar și pen­tru te­nul pig­men­tat, cu ci­ca­tri­ce sau ri­dat. Prin ace­as­tă pro­ce­du­ră se ac­ce­le­re­a­ză pro­duc­ţia de co­la­gen și pi­e­lea de­vi­ne mult mai fi­nă zi du­pă zi. Te­nul se re­ge­ne­re­a­ză, înti­ne­rește și ca­pă­tă lu­mi­no­zi­ta­te ime­diat du­pă tra­ta­ment. Pre­ţu­ri­le va­ria­ză de la sa­lon la sa­lon, dar pot înce­pe de la 49 lei.

Gel de cu­ră­ţa­re Pu­re Ac­ti­ve 3in1 Char­coal pen­tru fa­ţă de la Gar­ni­er, 26,14 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.