APELEAZĂ CU ÎNCRE­DE­RE!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui, pri­ma li­nie te­le­fo­ni­că na­ţi­o­na­lă, gra­tu­i­tă și con­fi­den­ţia­lă, de­di­ca­tă per­soa­ne­lor de pes­te 65 ani, a înre­gis­trat pes­te 30,000 de in­te­rac­ţi­uni te­le­fo­ni­ce, ini­ţia­te de aproa­pe 6000 de per­soa­ne, din oc­tom­brie 2015, când a fost lan­sat, până în pre­zent. Te­le­fo­nul Vârst­ni­cu­lui – 0800 460 001 – poa­te fi ape­lat de luni până vi­neri (08.00 – 20.00) și sâmbă­ta (08:00 – 16:00) pen­tru spri­jin emo­ţi­o­nal și so­cia­li­za­re, dar și da­că do­rești să sem­na­le­zi o si­tua­ţie di­fi­ci­lă în ca­re se află o per­soa­nă în vârstă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.