He­mo­ra­gi­i­le inter­ne

Sunt ce­le mai pe­ri­cu­loa­se din­tre sânge­rări, căci se pe­trec în in­te­ri­o­rul cor­pu­lui și nu le pu­tem ve­dea.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Ohe­mo­ra­gie in­ter­nă se poa­te pro­du­ce în in­te­ri­o­rul ori­că­rui ţe­sut sau or­gan (ochi, crei­er, ri­ni­chi, sto­mac, fi­cat, uter etc.), dar și în ca­vi­tă­ţi (cap, pi­ept, ab­do­men...), atunci când o ar­te­ră sau o venă es­te le­za­tă, iar sângele ie­se din sis­te­mul cir­cu­la­tor și se acu­mu­le­a­ză în in­te­ri­o­rul cor­pu­lui.

Ce le poa­te de­cla­nșa

De ce­le mai mul­te ori, he­mo­ra­gi­i­le inter­ne sunt ur­ma­rea unui trau­ma­tism: lo­vi­tu­ră, că­ză­tu­ră de la înăl­ţi­me, ac­ci­dent de mași­nă etc., dar la ori­gi­nea aces­to­ra pot sta și alte cau­ze, pre­cum o in­fla­ma­ţie, o in­fec­ţie (de ex. cis­ti­tă), un ul­cer (ul­cer gas­tro-du­o­de­nal), o tu­mo­ră, sar­ci­na ex­trau­te­ri­nă, tra­ta­men­tul cu an­ti­coa­gu­lan­te, abu­zul de al­cool, tra­ta­men­tul pre­lun­git cu une­le me­di­ca­men­te (as­pi­ri­nă, ibu­pro­fen).

Sem­ne de alar­mă

Simp­to­me­le unei he­mo­ra­gii inter­ne de­pind de lo­ca­li­za­rea sânge­ră­rii și de can­ti­ta­tea de sânge pi­er­du­tă. Une­le or­ga­ne sunt ime­diat afec­ta­te de cea mai mi­că sânge­ra­re. De exem­plu, he­mo­ra­gia din crei­er du­ce ime­diat la scă­de­rea func­ţi­i­lor men­ta­le, du­re­re, văr­să­turi, tul­bu­rări de vor­bi­re sau ve­de­re, pa­ra­li­zie, co­mă, con­vul­sii, iar o sânge­ra­re în in­te­ri­o­rul ochi­u­lui pro­voa­că ra­pid ve­de­re înce­ţoșa­tă, pe­te în câmpul vi­zual, chiar or­bi­re. Alte he­mo­ra­gii inter­ne, în schimb, pot tre­ce ne­ob­ser­va­te ore și chiar zi­le, căci simp­to­me­le apar doar când s-a pi­er­dut mult sânge sau da­că sângele s-a acu­mu­lat și apa­să pe un or­gan ori a iri­tat ţe­su­tu­ri­le din jur, pro­vo­când in­fla­ma­ţie și du­re­re în zo­na res­pec­ti­vă. În he­mo­ra­gi­i­le mici, dar ca­re per­sis­tă (cum sunt, de pil­dă, sânge­ră­ri­le din ul­ce­rul gas­tric), pri­me­le in­di­cii că ce­va nu es­te în re­gu­lă sunt pa­li­di­ta­tea și obo­se­a­la, ca­re se agra­ve­a­ză în timp. Când sângele se acu­mu­le­a­ză într-o ca­vi­ta­te ca­re are le­gă­tu­ră cu ex­te­ri­o­rul (apa­rat di­ges­tiv, ge­ni­tal, re­nal, pul­mo­nar), el poa­te fi eli­mi­nat prin­tr-un ori­fi­ciu (gu­ră, nas, ure­chi, anus, va­gin, ure­tră): văr­să­turi cu sânge, scaun cu sânge sau de cu­loa­re închi­să, he­ma­tu­rie, he­mo­ra­gie va­gi­na­lă, spută ca­re con­ţi­ne sânge etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.