Sânge în uri­nă?

Să des­co­peri sânge în uri­nă es­te întot­de­au­na îngri­jo­ră­tor. Cu toa­te aces­tea, he­ma­tu­ria es­te de ce­le mai mul­te ori sem­nul unei in­fec­ţii be­nig­ne, ușor de tra­tat.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pe ori­ca­re din­tre noi ne-ar alar­ma să des­co­pe­rim că uri­na noas­tră și-a schim­bat brusc cu­loa­rea. Uri­na cu sânge poa­te fi co­lo­ra­tă în nuan­ţe de roz, roșu sau ma­ro ori poa­te con­ţi­ne stri­uri de sânge. Când pre­zen­ţa sânge­lui în uri­nă, nu­mi­tă me­di­cal he­ma­tu­rie, es­te vi­zi­bi­lă cu ochi­ul li­ber, vor­bim de he­ma­tu­rie ma­cros­co­pi­că. He­ma­tu­ria ne-ar pu­tea du­ce pe mul­ţi din­tre noi cu gândul la can­ce­rul de ve­zi­că, dar cau­ze­le pot fi alte­le. De exem­plu:

→ O in­fec­ţie, in­fla­ma­ţie sau le­zi­u­ne a trac­tu­lui uri­nar (ri­ni­chi, ure­te­re, ve­zi­că, ure­tră), de pil­dă o ba­na­lă cis­ti­tă sau, mai grav, o pi­e­lo­ne­fri­tă (in­fec­ţie a ri­ni­chi­lor). La băr­ba­ţi, he­ma­tu­ria poa­te fi con­se­cin­ţa unei in­fec­ţii a pros­ta­tei.

→ Cal­cu­lii pre­zen­ţi în ri­ni­chi, căi­le uri­na­re sau ve­zi­că pot le­za ţe­su­tu­ri­le, pro­vo­când sânge­rări.

→ Mai rar, uri­na cu sânge poa­te tră­da un can­cer de ve­zi­că sau de pros­ta­tă.

ALTE ORIGINI

Nu ra­re­ori se do­ve­dește că sângele pre­zent în uri­nă a fost in­ter­pre­tat greșit ca he­ma­tu­rie, fi­ind de fapt sânge pro­venit din va­gin sau în ur­ma sânge­ră­rii unui ţe­sut din ve­ci­nă­ta­te (ure­tră, trau­ma­tism în tim­pul unui ra­port se­xual). Sau e po­si­bil să nu fie vor­ba de o sânge­ra­re: uri­na își poa­te mo­di­fi­ca cu­loa­rea și du­pă con­su­mul anu­mi­tor ali­men­te (de exem­plu sfe­cla, ru­bar­ba, var­za roșie o co­lo­re­a­ză în roz sau roșu) sau în ur­ma ad­mi­nis­tră­rii unor me­di­ca­men­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.