SĂ­NĂ­TOS DE MIC

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Din 2017, de când pro­gra­mul Să­nă­tos de mic a fost ini­ţiat de Aso­cia­ţia SAMAS și Da­no­ne, aces­ta a fost im­ple­men­tat în 52 de gră­di­ni­ţe din sec­toa­re­le 1, 5 și 6. 7.800 de co­pii și 11.700 de pă­rin­ţi au be­ne­fi­ciat de edu­ca­ţie nu­tri­ţi­o­na­lă, par­ti­ci­pând la 40 de ate­li­e­re de gă­tit să­nă­tos și 3 con­fe­rin­ţe de nutriţie. O altă ma­re re­a­li­za­re a pro­gra­mu­lui es­te fap­tul că pro­cen­tul co­pi­i­lor ca­re con­su­mă pește s-a du­blat (de la 12 la 25%), iar pro­cen­tul co­pi­i­lor ca­re con­su­mă lac­ta­te a cres­cut de la 38 la 45%, con­form stu­di­u­lui SAMAS. În 2019, pro­gra­mul se ex­tin­de că­tre gră­di­ni­ţe­le din sec­toa­re­le 2, 3 și 4 din Bu­cu­rești, dar și în ţa­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.