CON­SUL­TA­ŢII fă­ră pla­tă

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Ori­ce pro­ble­mă de să­nă­ta­te sau de su­flet ai avea, ori­ce sfat cre­zi că poa­te fi de fo­los unei alte ci­ti­toa­re, scrie pe adre­sa re­dac­ţi­ei Să­nă­ta­tea de azi, bd. De­ce­bal nr. 25-29, sec­tor 3, Bu­cu­rești, sau la adre­sa de e-mail sa­na­ta­te­a­de­a­[email protected]­na­ta­te­a­de­a­zi.ro.

Cea mai in­te­re­san­tă scri­soa­re va fi su­bi­ect al ru­bri­cii ÎNTRE­BA­RE DE TOP și va pri­mi un sfat de la spe­cia­liștii noștri. Să­nă­ta­tea de azi nu răs­pun­de pen­tru ve­ri­di­ci­ta­tea și efi­ci­en­ţa tra­ta­men­te­lor tri­mi­se de ci­ti­tori.

Adio, ki­lo­gra­me ne­do­ri­te!

Pen­tru că nu ră­mâneam însăr­ci­na­tă, am înce­put con­troa­le­le me­di­ca­le, iar con­clu­zia a fost că sunt su­pra­pon­de­ra­lă. Pri­mul lu­cru pe ca­re l-am fă­cut a fost să re­nunţ la dul­ci­uri și pâi­ne. De tot. Dar cel mai mult cred că m-a aju­tat tinc­tu­ra de soc pe ca­re am fo­lo­sit-o ast­fel: în pri­ma zi am luat o lin­gu­ri­ţă, pe sto­ma­cul gol. A do­ua zi 2 lin­gu­ri­ţe și tot așa, până într-a șap­tea zi, când se iau 7 lin­gu­ri­ţe. Se men­ţi­ne do­za până se împli­nește o lu­nă de tra­ta­ment. Tinc­tu­ra se ia du­pă-amia­ză, la ace­e­ași oră. Cu­ra du­re­a­ză 30 de zi­le, du­pă ca­re se fa­ce pau­ză. În 3 luni am reușit să slă­besc 12 kg. (Eli­za Suci, Bo­toșani)

Ce­ai an­ti­tu­siv

Un re­me­diu mai pu­ţin cu­nos­cut pen­tru com­ba­te­rea tu­sei es­te ce­ai­ul din flori de li­liac. Se pu­ne la in­fu­zat o lin­gu­ri­ţă cu flori us­ca­te într-o ca­nă cu apă fi­er­bin­te. Se la­să 10 mi­nu­te, du­pă ca­re se stre­coa­ră și se bea. Eu am ur­mat acest tra­ta­ment, iar du­pă 3 zi­le de băut câte 2 căni cu pre­pa­rat, nu am mai tușit. Infu­zia se îndul­cește cu mi­e­re. (Ce­ra­se­la Ion, Târgu-Jiu)

GĂL­BE­NE­LE­LE CAL­ME­A­ZĂ DU­RE­RI­LE MEN­STRUA­LE, RE­GLE­A­ZĂ CI­CLUL, POTENŢEAZĂ EFEC­TUL TRA­TA­MEN­TU­LUI ÎMPO­TRI­VA INFECŢIILO­R BACTERIENE ŞI MICOTICE, CANDIDA, VAGINITĂ, ANEXITĂ, AFEC­ŢI­UNI OVARIENE. BEA CE­AI DE GĂL­BE­NE­LE SAU FĂ BĂI LO­CA­LE CU IN­FU­ZIE CONCENTRAT­Ă.

Du­re­ri­le de sto­mac au le­ac

Men­ta - vin­de­că in­di­ges­tia. Pu­ne 1-2 lin­guri de plan­tă la in­fu­zat în 200 ml de apă fi­er­bin­te; du­pă 10 mi­nu­te, stre­coa­ră pre­pa­ra­tul și con­su­mă-l. Se be­au 2-3 căni pe zi.

Mușe­ţe­lul – cal­me­a­ză du­re­ri­le pro­vo­ca­te de gas­tri­tă. Se pre­pa­ră un ce­ai din 2 lin­gu­ri­ţe de flori la 200 ml de apă fiar­tă. Se îndul­cește cu mi­e­re și se bea du­pă me­se­le prin­ci­pa­le. (Mi­ha­e­la Gonţ, Bârlad)

Sfa­turi pen­tru fru­mu­se­ţe

Pen­tru un­ghii ca­re se exfo­lia­ză, eu re­co­mand „băi­le“zil­ni­ce cu ulei de măs­li­ne căl­duţ sau ma­sa­rea lor cu par­tea in­te­ri­oa­ră a unei co­ji de lă­mâie, ex­ce­len­tă și pen­tru cu­ti­cu­le. Ulei­ul cald es­te bun și ca tra­ta­ment al pă­ru­lui lip­sit de stră­lu­ci­re și vi­ta­li­ta­te: se ma­se­a­ză pi­e­lea ca­pu­lui cu ulei încăl­zit pu­ţin, se la­să să ac­ţi­o­ne­ze 1-2 ore, du­pă ca­re se spa­lă. Pă­rul sen­si­bil se tratează cu de­coct din frun­ze de nuc. (Ma­ria­na So­res­cu, Câmpi­na)

Oţe­tul de me­re e bun pen­tru gar­ga­ră

Pri­mă­va­ra es­te un se­zon în ca­re vi­ro­ze­le res­pi­ra­to­rii ne dau ne­nu­mă­ra­te bă­tăi de cap. Pen­tru du­re­ri­le de gât ca­re le înso­ţesc, eu pot spu­ne că am fo­lo­sit cu suc­ces oţe­tul de me­re, în fe­lul ur­mă­tor: se fa­ce gar­ga­ră cu o so­lu­ţie de oţet de me­re și apă cal­dă, în pro­por­ţii ega­le. Es­te bi­ne să se fa­că cât mai des, de pre­fe­rat din oră în oră, până la cal­ma­rea simp­to­me­lor. (Ella Șer­ban, De­va)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.