5 greșe­li frec­ven­te când ai coșuri

Cu ce­le mai bu­ne in­ten­ţii pu­tem fa­ce greșe­li ca­re, în loc să re­du­că acneea, înrău­tă­ţesc si­tua­ţia.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

De ce­le mai mul­te ori, tra­tăm acneea cu pro­du­se din co­merţ ale­se du­pă am­ba­laj, fir­mă, preţ sau re­cla­mă. Însă de la spălarea pielii până la fo­lo­si­rea pro­du­se­lor cos­me­ti­ce

ne­po­tri­vi­te pu­tem avea o gră­ma­dă de ges­turi greși­te. Să arun­căm o pri­vi­re mai aten­tă la ce­le mai co­mu­ne greșe­li de îngri­ji­re ca­re agra­ve­a­ză acneea.

GREȘEALA 1 Fo­lo­sești pro­du­se prea abra­zi­ve

Si­gur, te­nul ac­neic es­te gras și îţi do­rești să înde­păr­te­zi stra­tul de se­bum cât mai efi­ci­ent, dar un pro­dus de cu­ră­ţa­re prea dur iri­tă, ba, mai mult, spar­ge coșu­ri­le și fa­ce ca in­fec­ţia să se întin­dă și în alţi pori și ul­te­ri­or să apa­ră și mai mul­te coșuri. SFAT: deși ex­fo­li­e­rea es­te un pro­ces bun, ca­re înlă­tu­ră ce­lu­le­le moar­te, e bi­ne să ape­le­zi nu la ge­luri cu gra­nu­le, ci la un ex­fo­liant chi­mic, cum ar fi pro­du­se­le ca­re con­ţin al­fa hi­dro­xi aci­zi (AHA) sau be­ta hi­dro­xi aci­zi (BHA). În timp ce ex­fo­lian­ţii duri pot blo­ca porii, cei chi­mici to­pesc ce­lu­le­le moar­te, lă­sând te­nul ne­ted, dar us­cat. De ace­ea, tre­bu­ie să te asi­guri că ur­mă­to­rul pas es­te cel de hi­dra­ta­re, res­pec­tiv o cre­mă hi­dra­tan­tă, cu o for­mu­lă ușoa­ră, poa­te chiar de gel.

SPĂLAREA FEȚEI FA­CE PAR­TE DIN RUTINA ZIL­NI­CĂ, ÎNSĂ UNE­ORI CU PREA MUL­TĂ CURĂȚENIE PU­TEM AGRESA PI­E­LEA, MAI ALES ATUNCI CÂND ACNEEA E PREZENTĂ.

GREȘEALA 2 Aplici pro­du­se­le de tra­ta­ment doar pe coșuri

Mul­te din­tre ele au o ac­ţi­u­ne ra­pi­dă și aju­tă la vin­de­ca­rea le­zi­u­ni­lor, însă nu es­te su­fi­ci­ent da­că vrei să tra­te­zi acneea. Te­nul tău are mii de pori și mul­ţi pot să fie înfun­da­ţi și să pro­du­că ur­mă­toa­re­le coșuri. Prin ur­ma­re, sca­pi de câte­va, dar te tre­zești cu alte­le.

SFAT: e bi­ne să aplici aces­te pro­du­se pe între­a­ga pi­e­le. Însă și aici poa­te in­ter­ve­ni o greșe­a­lă: îngri­ji­rea ex­ce­si­vă. Aces­te pro­du­se nu tre­bu­ie apli­ca­te de mai mul­te ori pe zi, pen­tru că vei iri­ta pi­e­lea și o vei vul­ne­ra­bi­li­za. Cel mai bi­ne pen­tru te­nul tău es­te să-l lași li­ber cât mai mult timp și să aplici tra­ta­men­te­le într-un strat sub­ţi­re, doar o da­tă pe zi.

GREȘEALA 3 Nu fo­lo­sești pro­tec­ţie so­la­ră

Ai pu­tea cre­de că soa­re­le tra­te­a­ză acneea, dar nu es­te așa. De fapt, o înrău­tă­ţește! Soa­re­le usu­că pi­e­lea, iar ea se apă­ră și pro­du­ce mai mult se­bum, ce înfun­dă porii și astfel apar și mai mul­te coșuri. Din acest mo­tiv es­te bi­ne să aplici o cre­mă cu fac­tor de pro­tec­ţie atunci când ex­pui te­nul la soa­re, chiar și pen­tru pe­ri­oa­de scur­te de timp.

SFAT: ale­ge o cre­mă non­co­me­do­ge­nă, fă­ră ulei, ca­re nu înfun­dă porii și nu iri­tă pi­e­lea. Acum sunt mul­te astfel de pro­du­se, spe­cial cre­a­te pen­tru te­nul cu ac­nee. Aplic-o într-un strat uni­form, dar sub­ţi­re.

GREȘEALA 4 Storci coșu­ri­le

E greu să re­ziști ten­ta­ţi­ei de a-ţi stoar­ce coșu­ri­le. Dar fă­când acest lu­cru răs­pândești bacteriile pe pi­e­le și astfel le înmul­ţești fă­ră să vrei. Une­ori storci coșul fă­ră să te spe­li pe mâini înain­te și po­ţi crește in­fla­ma­ţia, du­când la for­ma­rea unei le­zi­uni și mai mari, ca­re se vin­de­că mai greu și ca­re va lă­sa în ur­mă o po­si­bi­lă ci­ca­tri­ce.

SOLUŢIA: în loc să le storci, apli­că pe ele un tra­ta­ment ca­re usu­că și ca­re nu va lă­sa ur­me. Și ca tra­ta­men­tul să fie mai efi­ci­ent, spa­lă ușor fa­ţa înain­te pen­tru a înde­păr­ta gră­si­mea și a lă­sa ca­le li­be­ră in­gre­di­en­te­lor să ac­ţi­o­ne­ze ra­pid.

GREȘEALA 5 Nu te de­ma­chi­e­zi co­rect

Chiar și când nu avem coșuri, ris­căm să ale­gem greșit un de­ma­chiant sau să-l apli­căm in­co­rect. Es­te im­por­tant ca pro­du­sul să fie po­tri­vit ti­pu­lui de ten. Da­că ai pi­e­lea gra­să, op­te­a­ză­pen­tru un de­ma­chiant ușor, pe ba­ză de apă. O altă greșe­a­lă es­te să nu clă­tești te­nul du­pă de­ma­chi­e­re, iar agen­ţii de cu­ră­ţa­re ră­mași pe pi­e­le să o usu­ce și să du­că la pro­du­ce­rea ex­ce­si­vă de se­bum, de­cla­nșând apa­ri­ţia coșu­ri­lor. SO­LU­ŢIE: ma­se­a­ză ușor de­ma­chian­tul pe fa­ţă, lă­sând in­gre­di­en­te­lor timp să ac­ţi­o­ne­ze și clă­tește cu apă căl­du­ţă. Evi­tă să freci fa­ţa cu dis­che­te de­ma­chian­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.