Știri Să­nă­ta­te

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ro­che Ro­mânia lan­se­a­ză pe pia­ţa lo­ca­lă trei tes­te imu­no­lo­gi­ce pen­tru diag­nos­ti­ca­rea bo­lii Alzheimer, pe ca­re me­di­cii spe­cia­liști le vor avea la dis­po­zi­ţie. Prin tes­ta­rea bi­o­mar­ke­ri­lor din li­chi­dul ce­fa­lo­ra­hi­dian se poa­te ob­ţi­ne un diag­nos­tic clar și ra­pid. În pre­zent, diag­nos­ti­ca­rea bo­lii Alzheimer se fa­ce în prin­ci­pal pe ba­za simp­to­me­lor cli­ni­ce, in­clu­siv a tes­te­lor cog­ni­ti­ve, exis­tând un nu­măr sem­ni­fi­ca­tiv de pa­ci­en­ţi diag­nos­ti­ca­ţi atunci când boa­la es­te de­ja într-un sta­diu avan­sat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.