3 ceaiuri du­pă me­se co­pi­oa­se

Ai mâncat de toa­te cu pof­tă, iar acum te su­pă­ră sto­ma­cul? Se întâmplă, mai ales când me­se­le sunt bo­ga­te, ca de Paște. O ca­nă cu ce­ai pre­pa­rat din plan­ta po­tri­vi­tă îţi poa­te alun­ga ra­pid dis­con­for­tul.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Arsuri gas­tri­ce, du­reri de sto­mac, sen­za­ţie de gre­a­ţă, ba­lo­na­re… La ase­me­nea ur­mări ne­plă­cu­te ne pu­tem aștep­ta da­că fa­cem ex­ce­se ali­men­ta­re, ui­tând cu de­să­vârși­re că mul­te din­tre bu­nă­tă­ţi­le de pe ma­sa fes­ti­vă de Paște sunt greu de di­ge­rat. Da­că știi că ai între­cut mă­su­ra, iar acum ţi-e te­a­mă că se va in­sta­la in­di­ges­tia ori poa­te că de­ja sto­ma­cul tău dă sem­ne de re­vol­tă, plan­te­le îţi sar în aju­tor.

MUȘEŢEL

Un ade­vă­rat bal­sam pen­tru sto­ma­cul în su­fe­rin­ţă es­te mușe­ţe­lul. Mi­cu­ţe­le flori alb-gal­be­ne con­ţin ulei­uri vo­la­ti­le ca­re sti­mu­le­a­ză di­ges­tia, au pro­pri­e­tă­ţi an­tis­pas­ti­ce, an­ti­in­fla­ma­toa­re și cal­man­te, fi­ind re­me­di­ul ide­al împo­tri­va cram­pe­lor și du­re­ri­lor de la ni­ve­lul sto­ma­cu­lui și in­tes­ti­ne­lor, ba­lo­nă­rii, iri­ta­ţi­ei mu­coa­sei trac­tu­lui di­ges­tiv. In­fu­zia se pre­pa­ră din 2 lin­gu­ri­ţe de flori la 250 ml de apă clo­co­ti­tă (se aco­pe­ră 10 mi­nu­te). Se be­au 3-4 căni pe zi.

BUSUIOC

Da­că vrei să evi­ţi efec­te­le unei me­se prea bo­ga­te ori da­că de­ja te con­frun­ţi cu simptome ne­plă­cu­te pre­cum ba­lo­na­re, sen­za­ţie de gre­a­ţă, spas­me, ae­ro­fa­gie, pre­pa­ră-ţi re­pe­de o ca­nă cu ce­ai de busuioc, apre­ciat în spe­cial da­to­ri­tă pro­pri­e­tă­ţi­lor an­tis­pas­ti­ce. Frun­ze­le și flo­ri­le plan­tei con­ţin clo­ro­fi­lă și un ulei esen­ţial bo­gat în es­tra­gol și eu­ge­nol. In­fu­zia se pre­pa­ră cu o lin­gu­ri­ţă de plan­tă la 100 ml apă clo­co­ti­tă. Aco­pe­ră va­sul, la­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te, apoi stre­coa­ră. Bea câte o ca­nă du­pă fi­e­ca­re ma­să prin­ci­pa­lă.

CIMBRU DE GRĂDINĂ

Es­te efi­ci­ent împo­tri­va cram­pe­lor la sto­mac, previne fer­men­ta­ţia intestinal­ă, com­ba­te sen­za­ţia de gre­a­ţă, ușu­re­a­ză di­ges­tia. Pu­ne 20 g plan­tă (apro­xi­ma­tiv 4 lin­guri) într-un li­tru de apă clo­co­ti­tă, aco­pe­ră va­sul și la­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te. Nu ui­ta să lași să ca­dă în in­fu­zie pi­că­tu­ri­le acu­mu­la­te pe ca­pac, căci ele con­ţin sub­stan­ţe vo­la­ti­le pre­ţi­oa­se. Bea 3-4 căni de in­fu­zie pe zi, îndul­ci­tă cu mi­e­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.