CARDIO la vârsta a treia

Să faci mișca­re es­te im­por­tant și ne­ce­sar in­di­fe­rent de vârsta ta: îţi pre­lun­gești via­ţa și pre­vii o mul­ţi­me de bo­li și di­za­bi­li­tă­ţi.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

La bă­trâne­ţe, mul­ţi nu ies din ca­să de­cât de ne­voie, pe dis­tan­ţe scur­te și nici nu se gândesc să fa­că mișca­re, dând vi­na pe lip­sa de ener­gie ori pe un diag­nos­tic sau altul: „cum să mă mișc da­că mă dor ar­ti­cu­la­ţi­i­le, da­că am pro­ble­me cu ini­ma“etc.? Ei bi­ne, tre­bu­ie să știi că nu acti­vi­ta­tea fi­zi­că con­sti­tu­ie un pe­ri­col, ci lip­sa ei. Se­den­ta­ris­mul gră­bește pro­ce­sul de îmbă­trâni­re și crește ris­cul de moar­te pre­ma­tu­ră, de dia­bet, obe­zi­ta­te, can­cer. În schimb, mișca­rea întă­rește imu­ni­ta­tea, îmbu­nă­tă­ţește som­nul, fle­xi­bi­li­ta­tea, să­nă­ta­tea ini­mii și te aju­tă să ră­mâi ac­tiv și in­de­pen­dent o pe­ri­oa­dă mai ma­re de timp.

Ni­ci­o­da­tă nu e prea târziu să înce­pi

Chiar da­că n-ai fă­cut sport toa­tă via­ţa, po­ţi înce­pe ori­când, nu con­te­a­ză că ai 50 de ani sau 75. Iar bo­li­le de ca­re su­feri nu con­sti­tu­ie o pi­e­di­că. Da­că ai, să spu­nem, un diag­nos­tic din sfe­ra car­di­o­lo­gi­că, nu înse­am­nă că mișca­rea îţi fa­ce rău sau că tre­bu­ie să o evi­ţi. Dim­po­tri­vă. Mișca­rea es­te con­si­de­ra­tă cel mai efi­ci­ent tra­ta­ment în ca­zul ori­că­rei bo­li de ini­mă, chiar și în ca­zul pa­ci­en­ţi­lor ca­re au tre­cut prin­tr-un in­farct sau ca­re su­fe­ră de in­su­fi­ci­en­ţă car­dia­că. Es­te, însă, ne­ce­sar sfa­tul me­di­cu­lui și o pre­gă­ti­re co­res­pun­ză­toa­re pen­tru efort „Ini­ma es­te un mușchi, prin ur­ma­re o via­ţă ac­ti­vă o fa­ce mai puternică și mai să­nă­toa­să. În pri­mul rând, pa­ci­en­ţii de vârstă înain­ta­tă și cu un is­to­ric de afec­ţi­uni car­di­o­lo­gi­ce tre­bu­ie să înce­a­pă

ori­ce se­si­u­ne de exer­ci­ţii fi­zi­ce cu mișcări de încăl­zi­re. Timp de câte­va mi­nu­te, aceștia tre­bu­ie să își dez­mor­ţe­as­că și întin­dă ar­ti­cu­la­ţi­i­le, fă­ră a de­păși însă li­mi­ta de con­fort“, ex­pli­că dr. Adrian Lin­te, me­dic pri­mar car­di­o­lo­gie, Angi­o­me­di­ca.

Mișca­rea fa­ce bi­ne în ori­ce boa­lă

Es­te cu­nos­cut fap­tul că per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de dia­bet pot ob­ţi­ne o scă­de­re a gli­ce­mi­ei prin practicare­a efor­tu­lui fi­zic de in­ten­si­ta­te ușoa­ră sau me­die de 3-4 ori pe săp­tă­mână (mers pe jos sau pe bi­ci­cle­tă, aler­gat, dans, gim­nas­ti­că ae­ro­bi­că). De ase­me­nea, la vârsta a treia sunt co­mu­ne pro­ble­me­le ar­ti­cu­la­re, iar ar­ti­cu­la­ţi­i­le înţe­pe­nesc toc­mai da­că nu sunt fo­lo­si­te – chiar da­că es­te du­re­ros, per­soa­ne­le în vârstă tre­bu­ie să-și im­pu­nă să se miște cât mai mult, iar da­că le es­te greu sin­gu­re, să so­li­ci­te me­di­cu­lui câte­va șe­din­ţe de ki­ne­to­te­ra­pie sau fi­zi­o­te­ra­pie, alt­fel își pot pi­er­de com­plet mo­bi­li­ta­tea mult mai cu­rând de­cât și-ar dori.

ÎNO­TUL, CEL MAI BLÂND

Anca Gre­cu, doc­tor în edu­ca­ţie ac­va­ti­că (www.ba­bys­pa.ro), ne-a ex­pli­cat be­ne­fi­ci­i­le îno­tu­lui du­pă pri­ma ti­ne­re­ţe, când va­ri­e­ta­tea spor­tu­ri­lor ce pot fi prac­ti­ca­te se res­trânge oda­tă cu apa­ri­ţia di­ver­se­lor afec­ţi­uni. „Da­to­ri­tă pi­er­de­rii apa­ren­te a greu­tă­ţii în imer­sie, mișca­rea în apă de­vi­ne pen­tru per­soa­ne­le de vârsta a treia una din­tre ce­le mai sim­ple și mai si­gu­re for­me de prac­ti­ca­re a exer­ci­ţi­i­lor fi­zi­ce. Schim­bă­ri­le po­zi­ti­ve evi­den­te apar la ni­vel lo­co­mo­tor, un­de es­te de­ten­si­o­na­tă în spe­cial mus­cu­la­tu­ra pa­ra­ver­te­bra­lă, o pro­ble­mă aproa­pe epi­de­mi­că în zi­le­le noas­tre. Din­co­lo de acest câștig ne­pre­ţu­it, are de be­ne­fi­ciat întreg or­ga­nis­mul: mișca­rea în apă in­du­ce re­e­du­ca­rea neu­ro­mo­to­rie și os­te­oar­ti­cu­la­ră, îmbu­nă­tă­ţește cir­cu­la­ţia, res­pi­ra­ţia, dar și sta­rea de spi­rit și com­ba­te obe­zi­ta­tea. Si­gu­ran­ţa și efi­ci­en­ţa sunt ar­gu­men­te­le ca­re aduc îno­tu­lui me­da­lia de aur între spor­tu­ri­le re­co­man­da­te pen­tru vârsta a treia.“

Mer­sul în ritm alert, aler­ga­rea ușoa­ră, ci­clis­mul și îno­tul sunt spor­tu­ri­le per­fec­te in­di­fe­rent de vârstă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.