Te­ra­pii spe­cia­le

Stre­sul la ca­re sun­tem su­puși zil­nic atin­ge co­te din ce în ce mai ri­di­ca­te. Că nu-l pu­tem evi­ta e foar­te ade­vă­rat. Însă avem va­rian­te de a eva­da din strânsoa­rea lui mă­car oca­zi­o­nal.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

pen­tru RELAXARE pro­fun­dă

Me­di­ta­ţia, ce­ai­u­ri­le din plan­te, odih­na sunt câte­va din­tre ce­le mai sim­ple so­lu­ţii an­tis­tres. Exis­tă însă și une­le cu to­tul spe­cia­le. Vor­bim în con­ti­nua­re des­pre do­uă din­tre ele, ambe­le adu­că­toa­re de nu­me­roa­se be­ne­fi­cii.

TERAPIA PRIN PLUTIRE

Floa­ting, așa cum i se spu­ne în en­gle­ză, terapia prin plutire a ajuns și la noi în ţa­ră, toc­mai din Ame­ri­ca. Ea presupune să plu­tești vre­me de 90 de mi­nu­te într-o cap­su­lă spe­cia­lă cu apă, timp în ca­re te odih­nești, te des­tin­zi, ui­ţi de ori­ce gri­jă. Efec­te­le de relaxare fi­zi­că și men­ta­lă sunt re­mar­ca­bi­le, astfel că du­pă o sin­gu­ră șe­din­ţă te sim­ţi re­vi­go­rat ca du­pă o zi de con­ce­diu. „Ace­as­tă te­ra­pie reușește să asi­gu­re me­di­ul per­fect pen­tru des­fășu­ra­rea me­di­ta­ţi­ei, eli­be­rând crei­e­rul de sar­ci­na si­si­fi­că de a ana­li­za con­ti­nuu in­for­ma­ţi­i­le pri­mi­te prin or­ga­ne­le de simţ. Oda­tă eli­be­rat, crei­e­rul se poa­te con­cen­tra asu­pra unui sin­gur de­zi­de­rat sau pur și sim­plu se poa­te odihni, dând sem­na­lul organismul­ui pen­tru vin­de­ca­re“, ex­pli­că Ge­or­gia­na Ba­lu, de la Cen­trul de plutire Zen Float Spa.

APA NU E UNA OARECARE

Ma­re par­te din efec­te­le be­ne­fi­ce ale te­ra­pi­ei sunt da­to­ra­te ca­li­tă­ţi­lor apei. „Terapia prin plutire îţi pro­pu­ne să te re­la­xe­zi într-un ba­zin cu apă în ca­re es­te di­zol­va­tă ju­mă­ta­te de to­nă de sa­re Epsom (sul­fat de mag­ne­ziu). Den­si­ta­tea ma­re a so­lu­ţi­ei sa­li­ne fa­ce plu­ti­rea ex­traor­di­nar de re­la­xan­tă și fă­ră ni­ci­un fel de efort. Ba­zi­nul de plutire îţi ofe­ră li­niștea ab­so­lu­tă de ca­re ai ne­voie pen­tru a fi doar tu cu ti­ne însu­ţi. Ai la înde­mână o te­le­co­man­dă pen­tru a porni/opri lu­mi­na, iar tem­pe­ra­tu­ra apei es­te men­ţi­nu­tă con­stant într-un interval de va­lori pe ca­re

re­cep­to­rii din pi­e­le nu-l per­cep. În ba­zi­nul de plutire te po­ţi re­la­xa, me­di­ta sau chiar dor­mi într-un me­diu ca­re es­te cel mai apro­piat de cel pri­mor­dial, din pânte­ce­le ma­tern.“

YOGA LA CALD

Cu si­gu­ran­ţă ai au­zit de be­ne­fi­ci­i­le yoga sau chiar prac­tici în mod con­stant ace­as­tă for­mă de mișca­re și relaxare. Însă poa­te nu ai aflat până acum că exis­tă și yoga la cald, Bik­ram Yoga sau Hot­pod yoga. Ca ori­ce tip de yoga, aces­tea te aju­tă să sca­pi de ten­si­u­ni­le acu­mu­la­te pes­te zi, să-ţi îmbu­nă­tă­ţești to­nu­sul și elas­ti­ci­ta­tea, să te încarci cu ener­gie po­zi­ti­vă, doar că, spre

de­o­se­bi­re de cla­se­le obișnu­i­te, Hot­pod yoga, des­pre ca­re vor­bim în con­ti­nua­re, se pe­tre­ce într-un stu­dio por­ta­bil, gon­fla­bil, cu me­diu cald (apro­xi­ma­tiv 37°C).

CLA­SE­LE SUNT DE MAI MUL­TE TI­PURI

Une­le di­na­mi­ce, alte­le cu ni­vel scă­zut de di­fi­cul­ta­te, pen­tru înce­pă­tori. Nu exis­tă în ju­rul tău oglin­zi, lu­mi­na es­te una di­fu­ză, re­la­xan­tă, iar in­struc­to­rul es­te aco­lo pen­tru ti­ne și te aju­tă să imi­ţi co­rect pos­tu­ri­le. De ce ar fi mai be­ne­fi­că Hot­pod yoga de­cât yoga cla­si­că ne-a ex­pli­cat Ioa­na Hu­di­ţă, in­struc­tor Hot­pod yoga: „Nu es­te vor­ba doar de at­mos­fe­ra de calm de­li­ci­os. Căl­du­ra aju­tă cor­pul să se to­pe­as­că în practică, încăl­zind mușchii și aju­tând fle­xi­bi­li­ta­tea în timp ce ini­ma func­ţi­o­nea­ză mai in­tens. Toa­te aces­tea și o tran­spi­ra­ţie pu­ri­fi­ca­toa­re aju­tă ob­ţi­ne­rea unui be­ne­fi­ciu ma­xim din efor­tul de la cla­să.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.