Trais­ta-ci­o­ba­nu­lui de la A la Z

Nu­me­le ei ști­in­ţi­fic es­te Cap­sel­la bur­sa pas­to­ris, dar po­pu­lar es­te cu­nos­cu­tă și drept tășcu­li­ţă, bu­ru­ia­nă-de-fri­guri, pun­ga-păs­to­ru­lui, paște­le-cai­lor. Crește pre­tu­tin­deni în ţa­ra noas­tră, pe lo­curi cul­ti­va­te și ne­cul­ti­va­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

AAce­as­tă mi­că bu­ru­ia­nă pe ca­re o gă­sim pe mar­gi­nea dru­mu­ri­lor a fost fo­lo­si­tă ca plan­tă de le­ac încă din Anti­chi­ta­te. Pu­ţini știu că ea apar­ţi­ne fa­mi­li­ei mușta­ru­lui.

BBo­ga­tă în an­ti­o­xi­dan­ţi și acid fu­ma­ric, are pro­pri­e­tă­ţi

an­ti­can­ce­ri­ge­ne. În frun­ze­le ei, pe ca­re le pu­tem con­su­ma cru­de sau gă­ti­te, gă­sim și alţi nu­tri­en­ţi va­lo­roși, pre­cum vi­ta­mi­ne­le C și K, po­ta­siu, fi­er, cal­ciu, pro­tei­ne. În scop me­di­ci­nal se fo­lo­sesc păr­ţi­le ae­ri­e­ne ale plan­tei, re­col­ta­te când ace­as­ta es­te în floa­re. Pu­se la us­cat, vor pu­tea fi fo­lo­si­te și mai târziu.

CCu­nos­cu­tă drept „plan­ta sânge­lui“, trais­ta-ci­o­ba­nu­lui es­te una din­tre ce­le mai efi­ci­en­te plan­te me­di­ci­na­le an­ti­he­mo­ra­gi­ce. Con­su­ma­tă sub for­mă de ce­ai, ea aju­tă la opri­rea tu­tu­ror ti­pu­ri­lor de sânge­rări: men­strua­ţii abun­den­te, sânge­rări va­gi­na­le (pro­vo­ca­te de fi­broa­me

ute­ri­ne, du­pă naște­re, du­pă o între­ru­pe­re de sar­ci­nă), sânge­rări pos­to­pe­ra­to­rii, tăi­e­turi, sânge­rări na­za­le, he­ma­tu­rie (sânge în uri­nă), he­mop­ti­zie (sânge în spu­tă). În ca­zul sânge­ră­rii na­za­le, se in­tro­du­ce în na­ra res­pec­ti­vă un tam­pon înmu­iat în in­fu­zie.

DDe ase­me­nea, es­te de aju­tor persoanelo­r ca­re

au pro­ble­me cu cir­cu­la­ţia sânge­lui, de exem­plu sin­dro­mul pi­ci­oa­re­lor gre­le, va­ri­ce, he­mo­roi­zi. Pen­tru he­mo­roi­zi se be­au 2-3 căni pe zi din­tr-un ce­ai pre­pa­rat cu o lin­gu­ri­ţă de plan­tă la o ca­nă cu apă clo­co­ti­tă. În plus, se pot fa­ce spă­lă­turi lo­ca­le (băi de șe­zut) cu in­fu­zie sau tinc­tu­ră. Da­că du­pă câte­va zi­le, dis­con­for­tul nu dis­pa­re, e ne­voie de con­sult me­di­cal.

EEfec­te­lor ei an­ti­he­mo­ra­gi­ce și va­so­con­stric­toa­re li se adau­gă pro­pri­e­tă­ţi­le ci­ca­tri­zan­te re­mar­ca­bi­le. Da­că te-ai tăiat la deget, du­pă ce spe­li bi­ne zo­na cu apă și să­pun, pu­ne di­rect pe ra­nă o frun­ză de trais­ta-ci­o­ba­nu­lui, bi­ne spă­la­tă și ea în pre­a­la­bil.

FFe­mei­le și ado­les­cen­te­le ca­re se con­frun­tă cu tul­bu­rări men­strua­le (ci­clu ne­re­gu­lat, du­reri men­strua­le, men­strua­ţii abun­den­te) pot ur­ma un tra­ta­ment cu trais­ta-ci­o­ba­nu­lui. Se pre­pa­ră o in­fu­zie con­cen­tra­tă – 10 g plan­tă la 200 ml apă clo­co­ti­tă – din ca­re se iau 4-5 lin­guri pe zi, timp de 10 zi­le înain­te de men­strua­ţie. Se poa­te fo­lo­si și tinctura de trais­ta­ci­o­ba­nu­lui.

GGra­ţie ac­ţi­u­nii di­u­re­ti­ce, an­ti­sep­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re, es­te ex­ce­len­tă în caz de cis­ti­tă (in­fec­ţie a ve­zi­cii), ab­ce­se ori ul­ce­ra­ţii ale ure­trei sau ve­zi­cii uri­na­re, iri­ta­ţii ale

trac­tu­lui uri­nar cau­za­te de aci­dul uric și chiar cal­cu­li re­na­li (stu­dii re­cen­te ara­tă că are ca­pa­ci­ta­tea de a di­zol­va cal­cu­lii).

HHi­per și hi­po­ten­si­u­nea sunt ţi­nu­te sub con­trol cu aju­to­rul aces­tei plan­te mo­des­te, ca­re nor­ma­li­ze­a­ză cir­cu­la­ţia sânge­lui. În acest scop, bea di­mi­nea­ţa o ca­nă de in­fu­zie. Es­te uti­lă și în caz de ate­ros­cle­ro­ză.

IInfu­zia se ob­ţi­ne din­tr-o lin­gu­ri­ţă cu vârf de plan­tă us­ca­tă la 250 ml de apă.

MMa­re atenţie! Plan­ta es­te contraindi­cată fe­mei­lor însăr­ci­na­te, căci poa­te in­du­ce avor­tul spon­tan.

PPer­soa­ne­le ca­re urme­a­ză un tra­ta­ment cu an­ti­coa­gu­lan­te tre­bu­ie să uti­li­ze­ze cu pre­cau­ţie trais­ta-ci­o­ba­nu­lui, întru­cât ace­as­ta con­ţi­ne vi­ta­mi­na K, ce fa­vo­ri­ze­a­ză coa­gu­la­rea sânge­lui.

RRec­to­co­li­ta ul­ce­ro-he­mo­ra­gi­că, dar și su­pă­ră­toa­rea diaree pot fi ali­na­te cu in­fu­zie con­cen­tra­tă (2 lin­gu­ri­ţe de plan­tă la 250 ml de apă, do­uă căni pe zi).

ZZâna plan­te­lor he­mos­ta­ti­ce, trais­ta-ci­o­ba­nu­lui es­te foar­te efi­ci­en­tă și sub for­mă de tinc­tu­ră, pe ca­re o gă­sim în far­ma­ci­i­le na­tu­ris­te (1-2 lin­gu­ri­ţe de trei ori pe zi, di­lua­te în 100 ml de apă). Ace­as­ta com­ba­te ris­cul de sânge­ra­re, men­ţi­ne ten­si­u­nea ar­te­ria­lă între li­mi­te nor­ma­le, re­du­ce dis­con­for­tul cre­at de he­mo­roi­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.