Alter­na­ti­ve la car­nea de mi­el

Da­că nu po­ţi sau nu vrei să mă­nânci car­ne de mi­el, nu înse­am­nă că ma­sa ta de Paște va fi mai să­ră­că­ci­oa­să. Po­ţi gă­ti pre­pa­ra­te­le tra­di­ţi­o­na­le cu alte in­gre­di­en­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Mul­te per­soa­ne evi­tă car­nea de mi­el, din di­ver­se mo­ti­ve: nu le fa­ce bi­ne, nu le pla­ce ori, pur și sim­plu, nu agre­e­a­ză ide­ea sa­cri­fi­că­rii aces­tui tânăr ani­mal ne­vi­no­vat, mai ales cu pre­tex­tul unei săr­bă­tori crești­ne, a iu­bi­rii și bu­nă­tă­ţii. In­di­fe­rent de mo­tiv, exis­tă alter­na­ti­ve cel pu­ţin la fel de gus­toa­se pen­tru dro­bul și frip­tu­ra de mi­el ca­re tro­nea­ză la loc de cin­ste pe ma­sa fes­ti­vă de Paște.

O frip­tu­ră mai ușoa­ră

Fi­ind bo­ga­tă în gră­si­mi (20 g li­pi­de/100 g) și colesterol (95 mg/100 g), car­nea de mi­el es­te greu di­ge­ra­bi­lă. În plus, are un gust și un mi­ros apar­te, ca­re nu sunt pe pla­cul tu­tu­ror. Așa se fa­ce că mul­te per­soa­ne, în spe­cial ce­le ca­re au pro­ble­me cu sto­ma­cul ori cu co­les­te­ro­lul, pre­fe­ră să înlo­cu­ias­că mi­e­lul cu o car­ne mai ușoa­ră. În acest sens op­ţi­uni bu­ne sunt car­nea de pui sau cur­can – aces­te căr­nuri au mai pu­ţin colesterol și gră­si­mi (in­clu­siv mai pu­ţi­ne gră­si­mi sa­tu­ra­te, ce­le mai periculoas­e) și nu so­li­ci­tă la fel de mult sis­te­mul di­ges­tiv. Da­că nu mi­la es­te con­si­de­ren­tul ca­re te fa­ce să re­fu­zi mi­e­lul, atunci po­ţi încer­ca și car­nea ied sau de ie­pu­re.

Pen­tru ve­ge­ta­ri­eni

Nu vrei să re­nun­ţi la pre­pa­ra­te­le tra­di­ţi­o­na­le, pre­cum dro­bul? Nici nu e ne­voie. În lo­cul mă­run­tai­e­lor de mi­el po­ţi fo­lo­si soia ori ci­u­perci.

Soia es­te foar­te bo­ga­tă în pro­tei­ne, aces­tea fi­ind sin­gu­re­le pro­tei­ne ve­ge­ta­le ca­re con­ţin în can­ti­ta­te su­fi­ci­en­tă to­ţi cei opt ami­noa­ci­zi esen­ţia­li organismul­ui nos­tru. Se di­ge­ră ușor, ne ofe­ră cal­ciu, mag­ne­ziu, fi­er, fi­bre, nu are colesterol, iar gră­si­mi­le pe ca­re le con­ţi­ne sunt ne­sa­tu­ra­te, prin­tre ca­re și fai­moșii ome­ga 3 și 6. Da­că op­te­zi să pre­pari dro­bul cu ci­u­perci, află că aces­te le­gu­me de­li­ci­oa­se sunt o sur­să bu­nă de pro­tei­ne ve­ge­ta­le, dar și nu­tri­en­ţi pre­ţi­oși: vi­ta­mi­ne­le B2, B3, B5, fi­er, zinc, cu­pru, se­le­niu. În plus, au pu­ţi­ne ca­lo­rii, dar sunt să­ţi­oa­se.

Așa­dar, chiar da­că anul aces­ta ai de­cis să re­nun­ţi la mi­el, îţi po­ţi sur­prin­de plă­cut fa­mi­lia și mu­sa­fi­rii cu pre­pa­ra­te la fel de de­li­ci­oa­se, dar mult mai să­nă­toa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.