CENTRU SPE­CIA­LI­ZAT DE ENDOMETRIO­ZĂ

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Me­di­co­ver Ro­mânia a lan­sat Cen­trul de Endometrio­ză, un proi­ect mul­ti­dis­ci­pli­nar de­di­cat diag­nos­ti­că­rii și tra­tă­rii aces­tei bo­li, a do­ua cea mai răs­pândi­tă afec­ţi­u­ne gi­ne­co­lo­gi­că și una din­tre cau­ze­le in­fer­ti­li­tă­ţii. Una din ze­ce ro­mânce afla­te în pe­ri­oa­da fer­ti­lă poa­te su­feri de endometrio­ză, afec­ţi­u­ne greu de diag­nos­ti­cat și tra­tat, ca­re nu de pu­ţi­ne ori tran­sfor­mă via­ţa pa­ci­en­tei într-o lup­tă con­ti­nuă cu sânge­ră­ri­le ma­si­ve și du­re­ri­le in­su­por­ta­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.