ÎN CONDIŢIILE ÎN CA­RE STU­DI­I­LE ARA­TĂ CĂ EXIS­TĂ DEFICITE IM­POR­TAN­TE DE VI­TA­MI­NE ȘI MI­NE­RA­LE ÎN RÂNDUL PO­PU­LA­ŢI­EI, CUM PU­TEM EVI­TA CA­REN­ŢE­LE?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL - Dr. Mi­ha­e­la Po­sea

Se con­si­de­ră că un re­gim va­riat poa­te aco­peri ne­ce­sa­rul de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le. Ca să înde­pli­neas­că ace­as­tă con­di­ţie, e bi­ne să se con­su­me ali­men­te din toa­te ce­le

5 gru­pe, fi­e­ca­re gru­pă având anu­mi­te ca­rac­te­ris­tici nu­tri­ti­ve: gru­pa ce­re­a­le­lor (ful­gi de ovăz, ce­re­a­le in­te­gra­le, pâi­ne in­te­gra­lă, orez brun sau pas­te in­te­gra­le), gru­pa nu­ci­lor și se­min­ţe­lor, gru­pa fruc­te­lor și cea a le­gu­me­lor, gru­pa ali­men­te­lor bo­ga­te în pro­tei­ne (car­nea, lac­ta­te­le, ouă­le, pește­le și fruc­te­le de ma­re al­că­tu­i­esc gru­pa ali­men­te­lor de ori­gi­ne ani­ma­lă bo­ga­te în pro­tei­ne; ali­men­te­le de ori­gi­ne ve­ge­ta­lă, bo­ga­te în pro­tei­ne sunt soia și pro­du­se­le de­ri­va­te din soia, le­gu­mi­noa­se­le - ma­ză­rea, lin­tea, fa­so­lea boa­be și nău­tul, nu­ci­le - nuci ro­mânești, nuci bra­zi­li­e­ne, nuci de Ma­ca­da­mia, mig­da­le, ca­ju, alu­ne, ara­hi­de, fis­tic, cas­ta­ne și se­min­ţe­le de ori­ce fel).

Su­pli­men­te­le sunt in­di­ca­te ace­lor ca­te­go­rii de po­pu­la­ţie la ca­re s-a do­ve­dit, prin ana­li­ze de sânge și con­sult me­di­cal amă­nun­ţit (in­clu­siv o ana­li­ză a ce­ea ce mă­nâncă per­soa­na res­pec­ti­vă) exis­ten­ţa unor deficite.

me­dic spe­cia­list dia­bet, nu­tri­ţie și bo­li me­ta­bo­li­ce, Smart Nu­tri­ti­on, Bu­cu­rești

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.